Nærdemokrati – kunnskapshefte

Heftet sammenstiller notater fra tre forskningsmiljøer, erfaringer fra to kommuner og gruppearbeid på et verksted om nærdemokratiske ordninger. Du får en oversikt over noen vurderinger som bør gjøres i etableringen av slike ordninger, samt 3 kriterier for for å lykkes.

Nærdemokratiske ordninger kan være et av flere tiltak for å få et styrket lokaldemokrati. Det er flere spørsmål det bør tas stilling til i vurderingene om etablering av slike ordninger.

Som en del av utredningsarbeidet i forbindelse med kommunereformen er det aktuelt for noen kommuner å vurdere nærdemokratiske ordninger. Det er viktig å stille spørsmål som:

  • Hva er det kommunen ønsker å oppnå ved å opprette nærdemokratiske ordninger?
  • Hvordan kan kommunen organisere dette slik at behovene de opplever blir ivaretatt?
  • Hvordan sikre at nærdemokratiske ordninger har nødvendige ressurser og rammer for å gjøre en god jobb?

Kriterier for å lykkes

Koplingen til kommunen som politisk og administrativ organisasjon står sentralt i tre kriterier som blir løftet frem for å lykkes.

  1. Nærdemokratiske ordninger må ha et klart mandat og reell innflytelse.
  2. God informasjonsflyt må sikres ved å bygge gode strukturer for dette.
  3. Tilrettelegging og god administrativ støtte er viktig.

Dilemmaer

I heftet blir det gitt en oversikt over hva nærdemokratiske ordninger kan bidra til, samtidig som en rekke dilemmaer blir løftet frem. Det gjelder blant annet utfordringer med representasjon og underrepresenterte grupper. Kommunen bør finne ut hvor skoen trykker, behov og utfordringer og hvor mye ressurser man har og er villig til å bruke?

Arbeidsverksted om nærdemokratiske ordninger

Kunnskapsheftet er et resultat av et arbeidsverksted om nærdemokratiske ordninger som Distriktssenteret arrangerte i oktober 2014. Tre forskningsinstitusjoner og to kommuner deltok. Les notater og se video av innleggene på verkstedet.

Stikkord: