Fremtidens lokaldemokrati

12. og 13. gikk konferansen «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati» av stabelen. Her kan du se presentasjoner derfra.

Dette var første samlingen i prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Deltakerne fikk påfyll av kunnskap og praktiske erfaringer fra kommuner fra inn og utland som de kan ta med i arbeidet med å videreutvikle lokaldemokratiet sin kommune. Presentasjoner konferansen finner du i programmet under.

Se også presentasjoner fra fem parallelle dypdykk, der kommuner delete sine erfaringer med ulik politisk organisering og arbeidsmåter.

Program
Dag 1 - 12. juni
10:00Registrering
11:00Velkommen - statssekretær Grete Ellingsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:15Et mer robust demokrati? Lokaldemokratiet og kommunereformen – Jacob Aars, Universitetet i Bergen
12:00Pause med frukt, kaffe og te
12:15Lokaldemokratiutvikling i en sammenslåingsprosess Niels Clemmensen, Vejle kommune i Danmark
12:35Tilstandsanalyse av lokaldemokratiet i sammenslåingskommuner i 2017 – Marte Winsvold, Institutt for samfunnsforskning
13:00Lunsj
14:00Variasjoner over utvalgsstyrer i Danmark - Ulrik Kjær, Syddansk Universitet.
14:40Kort introduksjon av dypdykkene
14:45Pause med frukt, kaffe og te. Forflytning til grupperom
15:00Parallelle dypdykk om lokaldemokratiutvikling. Her finner du lysark fra dypdykkene
1 – Nærdemokrati gjennom kommunedelsutvalg eller lokalutvalg – ledes av Asbjørn Røiseland

2 – Budsjettprosess og økonomiplanlegging ved bruk av digitale verktøy – ledes av Synnøve Jenssen

3 – Politiske utvalg og komiteer til aktiv politikkutforming – ledes av Marte Winsvold

4 – Brukerdemokrati på velferdsområder – ledes av Jacob Aars

5 – Innbyggernes deltagelse og medvirkning i utviklingsarbeid – ledes av Jan Erling Klausen
16:00Liten matbit settes fram – pauser tas etter behov
17:00Pause med forflytning til plenumssal
17:15Hvordan ta med kunnskap og erfaringer hjem til egen kommune?
Arbeid i egne grupper
18:00Programslutt
20:00Middag
Dag 2 - 13. juni
09:00Kommunene som arena for demokratisk tillitsbygging – Jan Erling Klausen, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
09:20Planlegging som verktøy for et sterkere lokaldemokratiVigleik Stusdal, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Inger Christensen, næringssjef i Holmestrand kommune
10:30Pause med frukt, kaffe og te
10:45Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger – Eiri Elvestad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
11:15Kommunesammenslåing: Lokalavisas rolle - Steinar Ulrichsen, redaktør Sandefjord blad
11:30Lunsj
12:30Citizen Participation and Digital Tools for Democracy – Róbert Bjarnason, Citizen Foundation, Island
13:15Better Reykjavik - Digital Tools for Citizens Participation – Unnur Margrét Arnardóttir, Reykjavik kommune
13:45Pause med frukt, kaffe og te
13:55Veien videre i lokaldemokratiprosjektet – Anne-Karin Ødegård, prosjektleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
14:20Folkestyre og fellesskap - Lokaldemokratibygging i historisk lys – Yngve Flo, Uni Research Rokkansenteret
15:00Programslutt
15:15 – 16:00Samling for alle prosjektlederne med gjennomgang av veien videre i prosjektet
Se alle innlederne

Bilde: UiO

Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Klausen forsker blant annet på lokalpolitisk deltagelse og forholdet mellom staten og kommunene. Klausen er medforfatter av boken «Kommunereform i perspektiv» og deltar i prosessevalueringen av kommunereformen.

 

 

Portrett av Jakob Aars

Foto: UiB

Jakob Aars

Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Aars har forsket på lokalpolitikk og lokaldemokrati siden begynnelsen av 1990-tallet. Blant annet har han publisert flere arbeider om demokratipolitikk i kommunene, altså ulike verktøy som kommunene bruker for å styrke lokaldemokratiet.

For tiden er han involvert i følgeforskningsprosjektet på kommunereformen, og han er blant redaktørene av en nylig publisert bok om tjenestedemokratiet.

Unnur Margrét Aranardóttir (IS)

Prosjektleder, Reykjavik kommune

After working in the cultural and scientific department of the French Embassy in Reykjavik for a couple of years, Unnur Margrét Arnardóttir started working for the City of Reykjavik in 2012, where she currently is manager of public health and democratic development, including the citizen participation projects Better Reykjavik and My District.

 

Protrett av Grete Ellingsen

Foto: Torbjørn Tandberg

Grete Ellingsen

Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Medlem av Høyres kvinneforum. Ordfører i Sortland kommune i perioden 2011 – 2015. Har hatt en rekke styreverv i Vesterålen.

 

 

Portrett av Agnar Kaarbø

Foto: Privat

Agnar Kaarbø – konferansier

Rådgiver

Agnar Kaarbø arbeider som rådgiver, og er kjent fra Språkspalta i Kommunal Rapport.

Han er tidligere kommunikasjonsrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunikasjonsdirektør i UDI, journalist og redaktør.

 

Portrett av Niels Clemmensen

Foto: Vejle kommune

Niels Clemmensen (DK)

Leder for utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati, Vejle kommune

Vejle kommune har et eget politisk utvalg som arbeider med utvikling, planlegging og koordinering av kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og distrikt. Niels Clemmensen er leder av utvalget som består av syv politikere. Han er bonde av yrke.

 

 

Portrett av Marte Winsvold

Foto: IFSF

Marte Winsvold

Forsker, Institutt for samfunsforskning

Marte Winsvold er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har tidligere vært forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Winsvold forsker blant annet på stemmerett for 16-åringer, lokalpolitisk lederskap og politisk deltakelse mellom valg.

 

 

Protrett av Vigleik Stusdal

Foto: privat.

Vigleik Stusdal

Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vigleik Stusdal skal innlede om planprosessen som verktøy for å styrke lokaldemokratiet. Har erfaring som kommuneplanlegger, og i KMD har han blant annet arbeidet med Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 

 

Portrett av Inger Christensen

Foto: privat

Inger Christensen

Næringssjef, Holmestrand kommune

Inger Christensen har vært felles kommuneplanlegger for Holmestrand, Hof og Re. Hun er i dag sentral i sammenslåingen av kommunene Holmestrand, Hof og Sande, i tillegg til å være næringssjef i Holmestrand kommune.

 

 

Portrett av Ulrik Kjær

Foto: Syddansk universitet

Ulrik Kjær (DK)

Professor, Syddansk Universitet

Ulrik Kjær forsker på kommunevalg og lokaldemokrati. Han er medredaktør av boken ”Kommunestørrelse og lokalt demokrati” og har nylig vært medforfatter av rapporten”Variationer i udvalgsstyret” om politisk organisering og arbeidsformer i kommunene. Kjær har i tillegg en halv stilling i Kommunernes Landsforening, hvor han jobber med politisk organisering og politikerroller.

 

Portrett av Eiri Elvestad

Foto: HSN

Eiri Elvestad

Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Eiri Elvestad har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle i demokratiet. I sin forskning har hun vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken i et internasjonalt perspektiv, og også hvilke konsekvenser dette kan ha for norske lokaldemokratier.

 

 

Robert Bjarnason (IS)

President, Citizens Foundation – Island

The Citizens Foundation was founded in 2008, as a result of the start of the current political trust crisis, to give citizens more direct influence and to help rebuild trust between citizens and governments. Before co-founding the Citizens Foundation he worked in the online gaming industry where his team received many industry awards including two BAFTA awards for games.

 

Portrett av Anne-Karin Ødegård

Foto: privat

Anne-Karin Ødegård

Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ødegård er prosjektleder for prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing». Hun har ansvar for lokaldemokratifeltet i departementet, og internasjonalt arbeid særlig knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont2020 og FNs arbeid på området kvinners politisk deltakelse i (lokal)demokratier.

 

Portrett av Yngve Flo

Foto: Uni Research

Yngve Flo

Historiker og forsker, Uni Research Rokkansenteret

Yngve Flo er historike og forsker I ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen. Han har skrevet flere arbeider om norsk kommunal- og forvaltningshistorie, bl.a i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen. Han leder i dag et stort følgeforskningsprosjekt om kommunereformen.