Samdrift 2 samler kulturlivet i Tromsø

Tre festivaler i Tromsø samarbeider om å utvikle ansvarlige frivillige som engasjerer seg dypere og over lengre tid. Dette skal skape grunnlaget for regionens fremtidige arrangementsindustri.

Samdrift 2 bygger videre på pilotprosjektet Samdrift som har vært et samarbeid mellom tre store aktører i kulturlivet i Tromsø: en Tromsø internasjonale filmfestival, Buktafestivalen og elektronikafestivalen Insomnia.

Samdrift har vært finansiert av Bolystmidler og prosjektet ble avslutta høsten 2013. Prosjektet har vært rettet mot frivillige på kulturelle arrangement i Tromsø – regionen og formålet har vært å skape kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med frivillige. Gjennom dette pilotprosjektet har det vært en overordnet målsetting om å bli landsledende på kulturell frivillighet.

Det er erfaringene som er høstet under dette pilotprosjektet som er grunnlaget for prosjektet Samdrift 2. Prosjektet skal gjennom målrettet arbeid med frivillige skape grunnlaget for fremtidens arrangementsindustri. Gjennom å rendyrke frivillighet som et eget fagfelt ønsker de å tilby en enhetlig og kvalitetssikret virksomhet som skal komme festivaler, andre arrangører og hele regionen til gode.

Målet med Samdrift 2 er å utvikle festival – Troms til å bli landsledende på kulturell frivillighet.

Samarbeidspartnere

 • Yoghurt kulturinkubator
 • Ungdomshuset Tvibit
 • Kompetansesenter for Rock i Nord Norge
 • Studenthuset Driv
 • Fritidsseksjonene i Tromsø kommune

Målgrupper

Samdrift 2 er først og fremst for festivaler som drives på idealistisk grunnlag hvor den kulturelle verdien av begivenheten er hovedintensjonen. Prosjektet drives av og henter kompetanse primært gjennom aktiv utvikling av rutiner fra Bukta, Insomnia og TIFF, og kompetansehevende tiltak, dokumentasjon og resultat som man skaffer gjøres tilgjengelig for alle festivaler og sammenlignbare aktører som driftes på idealistisk grunnlag.

Aktiviteter

Prosjektets aktiviteter er delt inn i åtte fokusområder: prosjektledelse, rekruttering og utvikling av ansvarlige frivillige, dokumentasjon og spredning, hospiteringsordning, faglige og sosiale møteplasser, utveksling mellom festivaler, mulighetsstudie og helhetlig kompetansebygging.

Prosjektet Samdrift 2 er tildelt 1 000 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring
Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Samdrift KKF DA er ett ansvarlig selskap med delt ansvar som ble stiftet i 2011 som en del av pilotprosjektet Samdrift.

Ansvaret er delt mellom:

 • Bukta – Tromsø Open Air Festival
 • Tromsø Internasjonale Film Festival
 • Insomniafestivalen

Forankring

Samdrift er forankret hos de tre prosjektdeltagerne og hos flere sentrale aktører lokalt i Tromsø.

 • Tromsø kommune: samdrift er godt forankret i administrasjon og politisk ledelse.
 • Det kommunale ungdomshuset Tvibit er gjennom Yoghurt Kulturinkubator med som tilrettelegger og med i Samdrifts styre. De er også med videre i prosjektet samdrift 2.
 • Kommuneplan 2007 – 2008, vedtatt i kommunestyret 19. juni 2007 s 32 «Strategi: – Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge for vekst kvalitet og profesjonalitet for festivalbyen Tromsø»
 • Tromsø fylkeskommune har bistått Samdrift ned nettverk og kontakter og vært medfinansierer i pilotprosjektet.
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Målet med Samdrift 2 er å utvikle festival Troms til å bli landsledende på kulturell frivillighet.

Samdrift skal skape en betydelig samfunnsverdi. Dette gjennom:

 • Å være en ressurs for festivaler regionalt. Gjennom Samdrift finns det er kontaktpunkt, en kunnskapsformidler og en sammenkoblende link mellom forskjellige festivaler og festivalinteresserte, frivillige som stab.
 • Å være kvalitetssikrer for frivillige og håndtering av de frivillige. Samdrift fungerer som en sosial ressurs som genererer energi, motiverer de frivillige og lager treffpunkter uten att det nedprioriteres i konkurranse med andre viktige områder.
 • Å fokusere på kompetanseheving av nøkkelpersoner i arrangørsektoren parallelt med et organisasjonelt fokus på å gjøre plass for disse organisasjonene.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Effekt for de frivillige ledestjernene: økt kompetanse, trivsel og motivasjon. Kompetanseheving gjennom faglige og sosiale tiltak som fremmer kunnskap og forståelse for arrangement- og festivalarbeid. Flere frivillige utvikler lojalitet til festivalene og fungerer som identitetsbærer.

Effekt for festivaler:

 • Gjennom erfaringsutveksling mellom arbeidsledere av frivillige økes deres kompetanse. Staben får bedre arbeidsmiljø grunnet økt mestringsfølelse og mindre stress relatert til arbeidsledning av frivillige, og de frivillige på vakt opplever økt trivsel.
 • Økt lojalitet hos de frivillige vil gi festivalene større mulighet til å planlegge langsiktig samt bygge den kompetanse som de trenger på langsikt. Det leder til lettere rekruttering av personer til ansvarsoppgaver, med stødigere festivalorganisasjoner som resultat. Den økte forutsigbarhet i forhold til rekruttering, administrasjon og motivasjon av de frivillige vil gi en sterk og positiv samfunnseffekt i form av økt bolyst og betydelige økonomiske ringvirkninger for kultur- og næringslivet i regionen.
 • Gjennom et bevisst syn på de frivillige som ressurs økes effekten av de ansvarlige frivilliges innsastser i festivalen.
 • Samdrift skal gjennom sin virksomhet profesjonalisere festivalene og skape løsningsorienterte, effektive og samarbeidsvillige arrangører, noe som kan være et insentiv til å legge større engangsarrangementer og andre fremtidige store kultur- og idrettsarrangementer til Tromsø.
 • Andre festivaler bruker og tilpasser verktøy og kunnskap som er blitt utviklet i prosjektet til sine festivaler, hvilket leder til økt effektivitet og kompetanse hos flere aktører både regionalt og nasjonalt.
 • Pilotprosjektet har bidratt til en samarbeidskultur som fortsatt skal dyrkes gjennom å skape møteplasser og arenaer. Disse skaper arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom festivaler regionalt og nasjonalt. Hospitering og utvekslinger bidrar til etablering av fler langsiktige samarbeid mellom festivaler. Større samhandling mellom festivalarrangører gjør at Samdrifts ressursbygging stimulerer til aktivitet på lokalt nivå i regionen.