Fagområde: Samfunnsplanlegging

Forenkling eller forbedring. Plankultur som grunnlag for strategisk samfunnsutvikling i de minste kommunene

Hvordan kan kommuner med få innbyggere og små administrasjoner jobbe godt med planlegging og utvikling? Kan planlegging gjøres enklere og samtidig fungere bedre? Sluttrapporten fra prosjektet Distriktskommune 3.0 gir noen svar.

Distriktssenteret ledet prosjektet Distriktskommune 3.0 (2019-2023). Sammen med Trøndelag og Nordland fylkeskommune, seks deltakerkommuner, KDD og statsforvalterembetene i Trøndelag og Nordland har vi utforsket hvordan det er mulig å forbedre samfunnsutviklingen i kommuner med færre enn 2500 innbyggere gjennom forenkling av samfunnsplanleggingen.

Ruralis og Nordlandsforskning har levert sluttrapport fra prosjektet. Oppgaven deres var å utforske hvordan distriktskommuner kan jobbe godt med planlegging og utvikling med få ressurser, og hvordan kan planlegging gjøres enkelt og samtidig ha ønsket effekt. Målet med forskningsoppdraget var å få kunnskap om hvordan kommuner med få innbyggere kan forenkle planprosesser, og i større grad bli i stand til å nå sine mål.

Hovedfunnet er at økt planbevissthet, utvikling av plankultur og bedre rolleavklaring mellom folkevalgte og administrasjonen er viktige forutsetninger for å lykkes med planprosessene, og utvikle planer som kan fungere som operative styringsverktøy. Kommunene trenger en kombinasjon av «hyllevare» og «skreddersøm» for å bli bedre rustet til å gjennomføre gode planprosesser.

Forskerne har en rekke råd for å forbedre og forenkle kommunale planprosesser og utarbeidelse av samfunnsplaner.

 • Etabler god plankultur.
 • Etabler gode arenaer for å diskutere og utarbeide samfunnsplaner.
 • Bruk planstrategien aktivt.
 • Ha godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.
 • Utnytt det lokale handlingsrommet.
 • Frigjør ressurser og prioriter ressursbruken, gjennom f.eks. gjennomgang av delegeringsreglementet.
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Snakk med andre kommuner med lignende utfordringsbilde.
 • Benytt tilgjengelige veiledningsressurser i fylkeskommunen.
 • Opprett tidlig dialog med statsforvalter.
 • Spissede veiledningsteam i fylkeskommunene.
 • Etablering og drift av nettverk på regionalt nivå.
 • Veiledningsmateriell betre tilpasset de små kommunenes behov.

Rådene er utdypet i rapporten.