Fagområde: Samfunnsplanlegging

Webinar i opptak: Planlegging i distriktskommuner

Vi inviterer til webinar for å dele fersk forskning om hvordan distriktskommuner kan forbedre sin planlegging, hvordan Holtålen har jobbet for å utvikle sin plankultur, og for å presentere veilederen enkelplanlegging.no.

Ruralis og Nordlandsforskning har følgeforsket prosjektet Distriktskommune 3.0 og levert sluttrapporten «Forenkling eller forbedring? Plankultur som grunnlag for strategisk samfunnsutvikling i de minste kommunene». I webinaret vil funn fra forskningen bli presentert.

Deltager i Distriktskommune 3.0, Holtålen kommune, har jobbet med å styrke sin plankultur og iverksatt flere tiltak. Ordfører Arve Hitterdal forteller om hva de har gjort, hvorfor og erfaringene.

Distriktssenteret har sammen med Kommunal- og distriktsdepartementet laget veilederen enkelplanlegging.no. I webinaret vil veilederen bli presentert, med gode tips til bruk av veilederen.

Du får møte disse

Arild Gjertsen er statsviter og har arbeidet ved Nordlandsforskning siden 1997, og har bred erfaring fra forskning knyttet til interkommunalt samarbeid, kommunestruktur, kommunal forvaltning, lokaldemokrati og regional utviklingspolitikk.

Arve Hitterdal har vært ordfører i Holtålen under arbeidet med å styrke planleggingen som politisk styringsverktøy og skape tettere kobling mellom kommunens planverk og politiske vedtak.

Hildegunn Nordtug er seniorrådgiver ved Distriktssenteret og har ledet Distriktskommune 3.0 og arbeidet med enkelplanlegging.no.

Mari Johansen Aune vil presenterer veilederen enkelplanlegging.no som Distriktssenteret har laget i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet.

Målgruppe

Folkevalgte og administrativt ansatte med ansvar for plan er viktigste målgruppe for webinaret.