Fjellregionen

Tynset og Røros kommuner er regionsentre for de åtte kommunene i Fjellregionen beliggende i to fylkeskommuner. Fjellregionen har utarbeidet egen strategi for «Matregionen Røros» og etablert verdensarvsenter. De har også i løpet av byregionprogrammet iverksatt tiltak for kompetanseutvikling og markedsføring.

Mål for Fjellregionen

Hovedmålsetting: Bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros som motorer for regional utvikling.

Hovedinnsatser:

 • Lokalmathovedstaden Røros
 • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros status som verdensarv-sted
 • Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset
 • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)
 • TV-produksjoner og synlighet (kom til underveis)

Resultater

Det er oppnådd gode resultater innen alle hovedinnsatsområdene.

 • Det er utarbeidet egen strategi for «matregionen Røros»
 • En rekke iverksatte tiltak spesielt i forhold til kompetanseutvikling og markedsføring.
 • Etablert verdensarvsenter på Røros
 • NIBR utarbeider rapport om kulturminnemiljøet som dokumentasjon for arbeid med flere etableringer.
 • Helsearkiv-utbyggingen er i gang med en rekke lokale entreprenører
 • Det er iverksatt høyskoleutdanning for arkiv og noen digitaliseringsprosjekter på Tynset
 • Det arbeides med en rekke muligheter innen bioøkonomi
 • Femundløpet ble sendt på TV2 i 2017 og nytt konsept med live-senter på sosiale medier ble gjennomført i 2018.

Prosjektleder Rune Jørgensen påpeker at kombinasjonen av disse større tiltakene og en rekke mindre tiltak har vært viktig.

Fjellregionens 3 råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Etablere møteplasser for ideutvikling og diskusjoner
 2. Forankring av felles mål og tiltak
 3. Tålmodighet i arbeidet

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Arbeidet vil fortsette etter programslutt med en rekke samarbeidspartnere på alle hovedinnsatsområdene og eventuelt nye som avklares i sluttfasen. Deltakelsen i Byregionprogrammet har gitt mulighet til å skape et felles kunnskapsgrunnlag, få ideer til tiltak, bygge nettverk og iverksette et sett av tiltak – ikke minst tiltak som kan gi store resultater lengre frem i tid.

 

Utdrag fra Fjellregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedmålet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros som motorer i regional utvikling. Hovedinnsatser er:

 • Lokalmathovedstaden Røros
 • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros status som verdensarv-sted
 • Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset
 • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)

Det legges opp til et bredt samarbeid med en lang rekke sentrale aktører for å samordne arbeid, utarbeide strategier og iverksette tiltak på alle områdene.

Dokumenter

Fakta Fjellregionen

Søkerkommune: Tynset
Samarbeidskommuner: Rendalen, Tolga, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Holtålen
Folketall i regionen: 22.716 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 12.094 km²