Tromsøregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Tromsøregionen styrket grunnlaget for pollitisk og administrativt samarbeid, og laget felles regional strategisk næringsplan.

Mål for Tromsøregionen

 • Gjennom økt samhandling i Tromsøregionen bidra til økt verdiskaping
 • Skape grunnlag for tettere samarbeid mellom kommunene i regionen
 • Gjøre næringslivet bedre i stand til å utnytte lokale ressurser

Resultater

 1. Økt kunnskapen om særtrekk ved Tromsøregionen, hvordan den fungerer og hva som er utfordringene
 2. Grunnlaget for politisk og administrativt samarbeid er blitt mye bedre
 3. Felles regional strategisk næringsplan og kommunikasjonsopplegg grunnlag for videre samarbeid

Tromsøregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Politisk forankring og deltakelse. For å lykkes må de ansvarlige i kommunene føle at det er deres fellesprosjekt og at de er avhengige av hverandre.
 2. Faglig kunnskap. Arbeidet og ikke minst det strategiske grunnlaget for utviklingsarbeidet må basere seg på fakta, ikke myter
 3.  Bredt samarbeid. Trekke inn næringslivsorganisasjoner, FoU, fylkeskommunen og andre samfunnsinstitusjoner i arbeidet

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Oppfølging av regional strategisk næringsplan med tiltak
 • Oppstart av et mulig oppfølgingsprosjekt
 • Samtaler med Nord- Troms regionråd om tettere samarbeid, eventuelt sammenslåing
Utrdag fra Tromsøregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedtema for fase 2 er: Innovasjon og næringsutvikling i Tromsøregionen, med følgende deltema:

 • Mat fra sjø og land
 • Opplevelsesnæringer
 • Industrimiljø og næringsklynger

Disse tre næringsområdene har vekstmuligheter og er relevante for alle kommunene i regionen. Det er flere koblinger mellom deltemaene. Strategiene og tiltakene går ut på å styrke veksten.

Mat fra sjø og land og opplevelsesnæringene står sentralt i denne modellen. Verdiskapingen, spesielt innenfor oppdrettsnæringen, har økt og den nye kystsoneplanen for Tromsøregionen foreslår mange nye oppdrettslokaliteter. Nye kvalitetsprodukt og spesialiteter på matvaresida, som Alpe- og Lyngenlam, nye oster fra Balsfjord og ulike fiskeprodukt fra yttersida ol., er også med på å tegne et spennende innovasjonsbilde.

Opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og kulturnæringen, er også et spennende næringsområde med vekstmuligheter i hele Tromsøregionen. En hovedutfordring er å få flere lønnsomme bedrifter. I ByR-prosjektet blir oppgaven å utvikle strategier og fellestiltak som styrker grunnlaget for en innovativ næringsutvikling.

Et tredje deltema er industrimiljø og næringsklynger. Som det går fram av Strategisk næringsplan for Tromsø kommune (2013), er det flere mer eller mindre fungerende næringsklynger i Tromsø. I omlandskommunene er det noen dynamiske industrimiljø med Furuflaten som det mest kjente. Spørsmålet om disse industrimiljøene og flere andre bedrifter i regionen kan utvikle seg til næringsklynger med felles strategier, er en del av fokusområdet i fase 2. At FoU-miljøet i Tromsø, sammen med næringslivet og virkemiddelapparatet, bør inngå i et slikt innovasjonsarbeid, er innlysende.

Dokumenter

Fakta Tromsøregionen

Søkerkommune: Tromsø
Samarbeidskommuner: Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord
Folketall i regionen: 85.510 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 7.240 km²