Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Den overordnet felles hovedstrategien for fase 2 har sitt utgangspunkt i hovedmålet: Gjennom nyskaping å utvikle fellesaktiviteter som skaper grunnlag for økt verdiskaping i privat virksomhet hele Tromsøregionen.

Fra Tromsøregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedtema for fase 2 er: Innovasjon og næringsutvikling i Tromsøregionen, med følgende deltema:

  • Mat fra sjø og land
  • Opplevelsesnæringer
  • Industrimiljø og næringsklynger

Disse tre næringsområdene har vekstmuligheter og er relevante for alle kommunene i regionen. Det er flere koblinger mellom deltemaene. Strategiene og tiltakene går ut på å styrke veksten.

Mat fra sjø og land og opplevelsesnæringene står sentralt i denne modellen. Verdiskapingen, spesielt innenfor oppdrettsnæringen, har økt og den nye kystsoneplanen for Tromsøregionen foreslår mange nye oppdrettslokaliteter. Nye kvalitetsprodukt og spesialiteter på matvaresida, som Alpe- og Lyngenlam, nye oster fra Balsfjord og ulike fiskeprodukt fra yttersida ol., er også med på å tegne et spennende innovasjonsbilde.

Opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og kulturnæringen, er også et spennende næringsområde med vekstmuligheter i hele Tromsøregionen. En hovedutfordring er å få flere lønnsomme bedrifter. I ByR-prosjektet blir oppgaven å utvikle strategier og fellestiltak som styrker grunnlaget for en innovativ næringsutvikling.

Et tredje deltema er industrimiljø og næringsklynger. Som det går fram av Strategisk næringsplan for Tromsø kommune (2013), er det flere mer eller mindre fungerende næringsklynger i Tromsø. I omlandskommunene er det noen dynamiske industrimiljø med Furuflaten som det mest kjente. Spørsmålet om disse industrimiljøene og flere andre bedrifter i regionen kan utvikle seg til næringsklynger med felles strategier, er en del av fokusområdet i fase 2. At FoU-miljøet i Tromsø, sammen med næringslivet og virkemiddelapparatet, bør inngå i et slikt innovasjonsarbeid, er innlysende.

Fakta Tromsøregionen

Søkerkommune: Tromsø
Samarbeidskommuner: Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord
Folketall i regionen: 85.510 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 7.240 km²