Sunnhordland

I løpet av Byregionprogrammet har Sunnhordaland etablert nye møteplasser, nye klynger og nye fagnettverk. De har i tillegg laget modell for teknisk kompetanseutvikling, og regionen har samlet seg om felles kommunikasjon om linjer og tilbud på videregående skole.

Mål for Sunnhordland

Regionbyen Stord, lokomotiv for vekst og utvikling!

 • Saman er me sterke
 • Den tette byen
 • Kraftsenter for klyngeutvikling
 • Kompetanseregionen

Resultat

 • Etablert nye møteplassar mellom ulike aktørar innafor næring, kompetanse og politikk.
 • Etablert ambassadørtreff og Sunnhordlandstreff (gjennomført 7 stk)
 • Etablert nye klynger og andre fagnettverk innan ulike bransjar (industri, reiseliv, mat, kultur)
 • Mulighetsstudie Leirvik som regionsenter – pågår
 • Forstudie i «Bærekraftig bybane på sjø» – pågår
 • Samla regionen om felles kommunikasjon om liner ved vg.skular – pågår
 • Modell for teknisk kompetanseutvikling
 • Gjennomført tre felles formannskapsmøter
 • Etablert møteplass for arbeidsledige og permitterte (oljekrisa)
 • Etablert «Herifrå»,  lokalmatarrangement

Sunnhordlands råd for samarbeid om regional utvikling

 • Omlandskommunane må ha eigarskap .
 • Omlandskommunane må vera «likestilt»
 • Tillit i samarbeidet må vera sentralt

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Dei fire strategiane er forankra og vidareført i Samarbeidsrådet for Sunnhordland sin strategiplan for 2018-2021. Handlingsprogrammet vert utarbeid for kvart år. Hordaland fylkeskommune har teke initiativ til regionale team innan regional kompetanseutvikling. Vert etablert i løpet av 2018. Dette vert ei forsterking av arbeidet i regionen som er gjennomført i prosjektet, og aktørane vert stort sett dei samme.

Utdrag frå Sunnhordland sin søknad til Byregionprogrammet

Føremålet med prosjektet er å medverka til utvikling av eit robust Sunnhordland. Gjennom arbeidet skal det skapast grunnlag for – og leggast til rette for auka samhandling mellom ulike aktørar på ulike nivå. Det skal skapast gode møteplassar mellom næringsliv og politikarar, mellom ulike næringsaktørar og bransjar. Gjennom prosessen er regionen kome fram til fire strategiar som det skal arbeidast med i fase 2.

 • Sunnhordland – kraftsenter for klyngeutvikling
 • Den tette byen
 • Saman er me sterke
 • Kompetanseregionen

Det skal arbeidast med mål og strategiar for ei ønska utvikling av regionen med Stord som regionsenter og ei rolleavklaringar mellom dei regionale sentera Leirvik og Husnes, og andre kommune- og lokalsenter i regionen.

Dokument

Fakta Sunnhordland

Søkerkommune: Stord
Samarbeidskommuner: Etne, Sveio, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Austevoll
Folketall i regionen: 64.179 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.825 km²