Leikanger – Luster – Sogndal

Det er etablert felles førstelinjeteneste og felles næringsfond i to av dei tre kommunane frå 01.01.2017. Planavdelingane i dei tre kommunane har etablert samarbeid. Regionen har laga strategiplan for vertskommunane sitt arbeid for dei offentlege arbeidsplassane og offentleg næringsklynge.

Mål for Leikanger, Luster og Sogndal

 1. Kommunane skal utnytte tilflyttingspotensialet og næringspotensialet knytt til nye former for friluftsliv og aktivitetsbasert reiseliv.
 2. Kommunane skal bidra til å sikre eksisterande, og leggje til rette for nye, statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane.
 3. Kommunane skal kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunen til innovasjon og nyskaping.

Resultat

Tilflytting og næring:

 • Folketalsutviklinga ligg under framskrivingane til SSB for året 2014. Luster kommune har omtrent same folketalsutviklinga som framskrivingane til SSB skisserte i 2014 (-1 person), Leikanger treff også bra på framskriving med– 8 personar, medan Sogndal har  -149 personar færre enn framskrivingane skulle tilseie i år 2018.

Statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar:

 • BDO-rapporten: ”Samfunnseffektar av endringar og reformer i offentleg og regional forvaltning.” Rapport granska samfunnseffektar av endringar og reformer i offentleg og regional forvaltning.
 • Strategiplan offentlege arbeidsplassar: Utvikle strategiplan for vertskommunane sitt arbeid for dei offentlege arbeidsplassane og offentleg næringsklynge.

Kompetansemiljø og innovasjon:

 • Plansamling: Dei tre planavdelingane har etablert samarbeid.
 • Det er etablert felles førstelinjeteneste og felles næringsfond i to av dei tre kommunane i byregionprogrammet frå 01.01.2017.
 • Nye Sogndal kommune: Utgreiing korleis nye Sogndal kommune skal sjå ut med omsyn til næringsutvikling. Nye Sogndal kommune skal bestå av Sogndal, Leikanger og Balestrand (ikkje del av byregeionprogrammet). Kommunane vert slegne saman med tvang, og prosjektleiar for BYR fekk oppdraget med å skissere korleis det bør arbeidast med næringsutvikling i nye Sogndal kommune. Arbeidet konkluderte med å utføre Næringsvenleg region (NVR).
 • Næringsvenleg region: Kommunane Sogndal og Leikanger saman med nokre andre kommunar har sett i gong arbeid med næringsvenleg region etter at verkemiddelet vart presentert på nettverkssamling i Ålesund, og funne interessant.

Leikanger, Luster og Sogndals råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Ynskjer om samarbeidet må vere på prosjekt eller tema, nivå for at det skal verte handfast, konkretisert og dermed gjennomført.
 2. Det beste er at prosjektforslaget kjem frå kommuneadministrasjonen i ein av dei tre samarbeidskommunane
 3. Dersom det er prosjekt med eksterne midlar involvert, så kan det vere smart å endre prosjekteigar til dei som har størst eigarskap til prosjektet (eks de overførte prosjektet med bygging av sykkelløyper til Sogn terrengssykkel)

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Dei tre hovudmåla er viktige for kommunane uansett om det er del av byregionprogrammet eller ikkje. Innsatsen er gjerne litt redusert etter BYR, men dei tre måla eller hovudtema vert framleis arbeida med gjennom ulike aktivitetar eller prosjekt.

Fra Leikanger, Luster, Sogndal sin søknad til Byregionprogrammet:

Kommunane Leikanger, Luster og Sogndal – LLS – har etter gjennomført samfunnsanalyse valgt tre tema til fase 2:

 • Korleis kan kommunane utnytte tilflytningspotensialet og næringspotensialet knytt til nye former for frilutsliv og aktvitetsbasert reiseliv?
 • Korleis kan kommunane bidra til å sikre eksisterande og leggje til rette for nye, statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar i kommunane?
 • Korleis kan vi kople og utnytte kompetansemiljøa i kommunane til innovasjon og nyskaping i kommunane?

Sett i lys av dei tema som er valde skal effektane være auka sysselsetting innafor opplevelsebasert reiseliv og nyskapande friluftsliv, reiseliv elles, offentlige arbeidsplassar på Leikanger, og ein styrking av innovasjonskulturen på tvers av kommunegrensene. Den nettverksbygginga som vil skje på tvers av næringsklynger i regionen vil kunne gi ytterligare økonomisk vekst på sikt.

Desse tiltaka og strategiane vil ha som mål å auke det økonomiske utbytet av samhandling mellom næringslivet og kommunane på tvers av kommunegrensene.

Dokumenter

Fakta Leikanger, Luster, Sogndal

Søkerkommune: Sogndal
Samarbeidskommuner: Luster, Leikanger
Folketall i regionen: 15.071 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.514 km²