Ranaregionen

Ranaregionen har i løpet av byregionprogrammet gjennomført felles profilering og markedsføring av region, næringsliv og bedrifter. De har etablert tettere samarbeid mellom næringsforeninger i regionen. Kommunene samarbeider tettere, både på operativt og strategisk nivå. Delprosjektene «Forstudie næringsvennlig region» og «Samhandling omland-regionsenter og vice versa» gjennomføres i 2018.

Mål for Ranaregionen

 • Hovedmål:
  Utvikle en region som er attraktiv og utviklingsorientert, og som sikrer felles vekstkraft som gagner alle kommunene (Lurøy, Nesna, Hemnes og Rana).
 • Effektmål:
  Utvikle eksisterende og nye typer arbeidsplasser og ha spesiell vekt på å gjøre Ranaregionen attraktiv for yngre mennesker, både med høyere utdanning og fagutdanning.
 • Resultatmål:
  Få til varige strukturer av samarbeid som sikrer vekstkraft som gagner alle kommunene i prosjektet. På sikt bør samarbeidet innbefatte flere kommuner på Helgeland.

Resultater

 • Tettere samarbeid mellom kommunene på operativt og strategisk nivå via 1.linjenettverket og rådmannsgruppa i LHR.
 • Felles profilering og markedsføring av region, næringsliv og bedrifter.
 • Felles syn på samferdsels- og infrastrukturutfordninger-viktige milepæler nådd for ny regional flyplass og veginvesteringer.
 • Tettere samarbeid mellom næringsforeninger/næringsforum i regionen.
 • Delprosjektene «Forstudie næringsvennlig region» og «Samhandling omland-regionsenter og vice versa» gjennomføres i 2018.

Ranaregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Etabler faste strukturer for samarbeid på operativt og strategisk nivå med nødvendig administrativ støtte. Dette for å sikre forankring, forutsigbarhet og kontinuitet i utviklingsarbeidet.
 2. Den største kommunen/regionsenteret må vise raushet og engasjement- avgjørende for å få tyngde og fremdrift i det regionale utviklingsarbeidet.
 3. Utvikling og forankring av felles strategier for næringsutvikling- avgjørende for å kunne få frem godt forankrede felles utviklingsprosjekt.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Avklaring av oppfølgingsansvar for etablerte aktiviteter som skal videreføres utover prosjektperioden-1.linjenettverk/kommuner, næringsforening, Indre Helgeland regionråd
 • Oppfølging av forstudie «Næringsvennlig region» via forprosjekt-Indre Helgeland regionråd og kommunene
 • Oppfølging av delprosjekt «Samhandling omland-regionsenter og vice versa»-1.linjenettverk/kommuner, Indre Helgeland regionråd
 • Innovasjon og gründersatsing- «Gründeruke Helgeland» omfatter kommuner på Nord- og Midt-Helgeland
Utdrag fra Ranaregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Hovedtemaene som er valgt for fase 2 er Infrastruktur og samferdsel, Profilering av regionen og tiltak for økt attraktivitet og Nettverk og samarbeidsarenaer for næringsliv og utviklingsaktører. Målet er å trygge og utvikle dagens virksomheter, samt bidra til at flere velger å etablere seg i regionen.

Det er definert tre viktige arbeidsområder å gå videre med, men konkretiseringen av dette er ikke klart. I starten av prosjektperioden må det settes av tid til å konkretisere hva og på hvilken måte kommuner og næringsliv skal jobbe videre. Et slikt arbeid krever ressurser til felles prosjektledelse, eventuelle kartlegginger for deretter å foreslå og prioritere og forankre aktuelle tiltak.

I felles workshop kom det tydelig fram at tilliten mellom partene bør utvikles, og vi tror at det er gjennom samhandling at denne tilliten utvikles.

Innenfor de rammer programmet har, vil prosjektet sette mer fokus på den miljøvennlige og kraftkrevende industrien, havmatproduksjon og opplevelses- og kulturnæringen. I tillegg vil regionen posisjonere seg som en del av nordområdesatsingen. Samfunnsanalysen viser i tillegg at regionen ikke har en tydelig felles identitet. Regionen har en jobb å gjøre for å bli med mer synlig og tiltrekke seg både næringsliv, innbyggere og besøkende.

Dokumenter

Fakta Ranaregionen

Søkerkommune: Rana
Samarbeidskommuner:Hemnes, Nesna, Lurøy
Folketall i regionen: 34.394 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 6.073 km²