Ranaregionen fase 2 Byregionprogrammet

Byregionprogrammet fase to skal bidra til gjennomføring av utviklingsprosesser på tvers av kommunegrensene og i samarbeid med næringsliv, fou-miljø og kompetansemiljø, etablering av nettverk og tiltak for å næringsvekst og omdømmebygging basert på samspillet by og omland.

Fra Ranaregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedtemaene som er valgt for fase 2 er Infrastruktur og samferdsel, Profilering av regionen og tiltak for økt attraktivitet og Nettverk og samarbeidsarenaer for næringsliv og utviklingsaktører. Målet er å trygge og utvikle dagens virksomheter, samt bidra til at flere velger å etablere seg i regionen.

Det er definert tre viktige arbeidsområder å gå videre med, men konkretiseringen av dette er ikke klart. I starten av prosjektperioden må det settes av tid til å konkretisere hva og på hvilken måte kommuner og næringsliv skal jobbe videre. Et slikt arbeid krever ressurser til felles prosjektledelse, eventuelle kartlegginger for deretter å foreslå og prioritere og forankre aktuelle tiltak.

I felles workshop kom det tydelig fram at tilliten mellom partene bør utvikles, og vi tror at det er gjennom samhandling at denne tilliten utvikles.

Innenfor de rammer programmet har, vil prosjektet sette mer fokus på den miljøvennlige og kraftkrevende industrien, havmatproduksjon og opplevelses- og kulturnæringen. I tillegg vil regionen posisjonere seg som en del av nordområdesatsingen. Samfunnsanalysen viser i tillegg at regionen ikke har en tydelig felles identitet. Regionen har en jobb å gjøre for å bli med mer synlig og tiltrekke seg både næringsliv, innbyggere og besøkende.

Fakta Ranaregionen

Søkerkommune: Rana
Samarbeidskommuner:Hemnes, Nesna, Lurøy
Folketall i regionen: 34.394 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 6.073 km²