Gjøvikregionen

Gjøvikregionen har i løpet av Byregionprogrammet samordnet innovasjons- og utviklingsaktører fra akademia og næringsliv. Utvikling av nye samarbeidsmåter har gitt mer effektiv ressursbruk.

Mål for Gjøvikregionen

Hovedmål: 

Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv i perioden 2015-2018.

Delmål:

 • En tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringspolitikk.
 • Tillit som drivkraft for regional utvikling.
 • Nye produkter, tjenester og bedriftsetableringer som følge av kommersialisering av forskning (spin-off og scale-up).
 • Trekke nye næringslivsaktører til regionen gjennom å ta en nasjonal posisjon innenfor satsingene på industri, IKT og bioøkonomi.
 • Sikre økt endringshastighet i eksisterende næringsliv for å oppnå spin-off fra bedrifter og/eller scale-up av bedrifter.
 • Utvikling av nye forretningsområder knyttet til matproduksjon.
 • Utvikling av nye forretningsområder knyttet til IKT.

Resultater

 • Samordnet innovasjons- og utviklingsaktørene i et«sømløst innovasjonssystem»
 • Etablering av et «innovasjonshus» på Mustad (ved NTNU) som vil bringe aktører i det sømløse innovasjonssystemet sammen fysisk. De som oppsøker senteret vil få tilgang til store deler av virkemiddelapparatet på ett sted.
 • Etablert koblingsarenaen Boost Arena og inngått forpliktende samarbeidsavtaler med NTNU i Gjøvik, Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) og NIBIO Apelsvoll. Boost Arena skal legge til rette for entreprenørskap og innovasjon gjennom å koble kunnskapsprodusenter med de som skal bruke det for å utvikle ny kunnskap, dele kunnskapen og ta i bruk kunnskapen.
 • Nye produkter, tjenester og bedriftsetableringer som følge av kommersialisering av forskning. 4 Forny-søknader er utarbeidet.
 • Vært en pådriver for satsingen på tremekanisk industri og biomaterialer ned NTNU i Gjøvik, og koblet kunnskapsmiljøene hos SRM og NTNU på nettverket Norwegian Wood Cluster. Etablert nettverk for SMB bedrifter innen trebearbeiding.
 • Pådriver og partner i etableringen av Norwegian Cyber Range (NCR) ved NTNU Gjøvik, en test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet, i samarbeid Lillehammerregionen, CCIS og Informasjonssikkerhetsmiljøet/-utdanningen ved NTNU. Samarbeidspartnere er Cyberforsvaret på Jørstadmoen, Telenor Norge, EVRY, NorSIS og Sivilforsvaret.
 • Etablert Gjøvikregionen Næringsforum hvor kommunenes næringsrådgivere, Landsbyen Næringshage og Gjøvikregionen Utvikling møtes 1 gang pr. mnd for å dele informasjon og erfaringer, utforme felles arbeidsmetodikk og økt samhandling.
 • Etablert Regionalt Bedriftsrettet Næringsutviklingsprogram for å sikre økt endringshastighet i eksisterende næringsliv. Programmet er finansiert med kommunale midler på i overkant 5 mill nok pr år som brukes til innovasjonsprosjekter på siden av kjernevirksomhet hos bedrifter i regionen.
 • Bidratt til styrking og videreutvikling av Total Innovation; fra industriinkubator til regional aktør med satsing på flere sektorer.
 • Bidratt til gjennomføring av emisjon av såkornfondet Komm-In AS med utvidet nedslagsfelt.

Øvrige resultater

 • Utvikling av nye samarbeidsmåter og felles samarbeidsarenaer gir en mer effektiv bruk av ressurser og et bedre tilbud til gründere og etablert næringsliv.
 • Bedre samspill og mer målrettet samhandling mellom kommunene i regionen, de ulike innovasjons- og utviklingsaktørene, regionale kompetansemiljøer og næringslivet gir økt regional kraft bak næringsutviklingstiltak.
 • En tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringsutviklingspolitikk.
 • Enighet rundt prioriterte satsingsområder i næringsutviklingsarbeidet (industri, IKT og bioøkonomi) bidrar til større og mer målrettede satsinger.
 • Økt kunnskap og bevissthet rundt mulighetsrommet for arbeidsplassutvikling relatert til IKT og landbruk.
 • Målrettet utveksling av erfaringer og kompetansedeling med andre regioner gjennom deltagelse i nettverksarbeid i regi av Byregionprogrammet (f.eks. Ålesund, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Lillehammer).
 • Økt tillit og erkjennelse av felles interesser mellom kommunene og med næringsliv og kompetansemiljøer i regionen.

Gjøvikregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. For å kunne planlegge og gjennomføre en regional næringsutviklingsstrategi må kommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og virkemiddelapparat arbeide sammen.
 2. Samarbeid må være vinn-vinn for at de kommersielle aktørene skal bruke ressurser det.
 3. Konkrete, målbare målsettinger og resultater i prosjektarbeid. Gjennomføring av tiltak er ikke et mål i seg selv, det er effekten og resultatet fra tiltaket som er vesentlig.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Byregionprogrammet har utløst en ny måte å jobbe sammen om næringsutvikling på tvers av kommunegrenser, sektorer, kunnskapsmiljøer. Denne arbeidsmåten vil fortsette etter av programmet er avsluttet.

Utdrag fra Gjøvikregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Gjøvikregionen har valgt tema arbeidsplassutvikling, med særlig fokus på basisnæringene, for Byregionprogrammets fase II. Søkerkommunene har valgt å prioritere følgende innsatsområder:

 • Industri –  handler om å ta bransjen inn i «Industri 4.0». I Industri 4.0 knyttes produkter, prosesser og mennesker sammen på nye og mer fleksible måter ved hjelp av IKT.
 • IKT –  satser på å få flere aktører innenfor bransjen til å etablere seg i regionen. Det skal etableres et godt, regionalt mottaksapparat fra ide til industrialisert produkt/tjeneste for å utnytte det fulle potensialet til studenter og FoU-miljø.
 • Mat –  skal skape nye arbeidsplasser gjennom å beholde en større andel av verdiskapingen i næringskjeden i regionen.

Prosjektet har definert fire hovedaktiviteter/utviklingsfokus som skal gjennomføres på tvers av de tre innsatsområdene:

 • Utvikle og beslutte en felles og langsiktig næringsutviklingsstrategi for regionen. Strategien skal utvikles gjennom bruk av bl.a. en foresight-prosess.
 • Felles handlingsplan for kommersialisering av forsknings- og utviklingsresultater i søkerkommunene.
 • Felles kommunikasjonsstrategi for regionen med hensikt å attrahere nye næringslivsaktører.
 • Opprettelse av et felles program for økt endringshastighet i eksisterende næ-ringsliv.

Det er et regionalt ønske om et sterkt og attraktivt regionsenter som kan være en motor for hele omlandet.

Dokumenter

Fakta Gjøvikregionen

Søkerkommune: Gjøvik
Samarbeidskommuner: Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten
Folketall i regionen: 70.523 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.925 km²