By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre Romerike

Målet med prosjektet er å bygge opp under den regionale areal- og transportplanens ambisjoner om en flerkjernet by- og regionutvikling, og å realisere Samarbeidsrådet for Nedre Romerikes mål om å gjøre Nedre Romerike til en konkurransedyktig region.

Fra Nedre Romerike sin søknad til Byregionprogrammet:

Utviklingsprosjektet har to hovedtema; By- og regionutvikling, og Næringsutvikling.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus tar utgangspunkt i en sterk forventet befolkningsvekst i hovedstadsområdet i årene framover, og har som hovedgrep å distribuere mye av veksten til prioriterte vekstområder utenfor Oslo, basert på en flerkjernet byutvikling. Et særlig prioritert innsats- og vekstområde er det tettbygde området fra Lørenskog/Ahus til Lillestrøm/Kjeller, som av SNR er kalt Tvillingbyen.

SNR peker imidlertid på at en konkurransedyktig by- og næringsutvikling forutsetter et effektivt kollektivnett. Skal Nedre Romerike kunne ivareta sin del av den forventede veksten i Oslo-området, så kreves det et aktivt påvirkningsarbeid for å få disse prosjektene inn som prioriterte prosjekter i den regionale planen.

Videre planlegges en byutviklingsstudie, for å utrede hvilke muligheter man har for å utvikle Tvillingbyen og dens samspill med omlandet, og hva dette krever av samordnet infrastrukturutvikling, boligbygging, næringsutvikling mv.

For å realisere visjonen om en Tvillingby i godt samspill med omlandet, kreves også et regionalt samarbeid om næringsutvikling og hvordan man kan skape nye arbeidsplasser og styrke Nedre Romerikes konkurranse- og vekstkraft.

Fakta Nedre Romerike

Søkerkommune: Lørenskog
Samarbeidskommuner: Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Skedsmo, Nittedal
Folketall i regionen: 170.769 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 1.609 km²