Nedre Romerike

Nedre Romerrike har vedtatt næringsstrategi og viderefører arbeidet gjennom nytt prosjektarbeid. Prosjektleder skal sammen med de næringsansvarlige i hver kommune lage handlingsplaner.

Mål for Nedre Romerike

 • 20 000 nye arbeidsplasser på 10 år
 • 5 000 nye studenter

Resultater

 • Næringsstrategien er vedtatt i alle 7 kommunene.
 • Det er vedtatt og finansiert et toårig oppstartprosjekt
 • Prosjektleder er ansatt
 • Næringsansvarlige i hver kommune danner en arbeidsgruppe som samarbeider med prosjektleder
 • Arbeid med utarbeidelse av konkrete handlingsplaner er i igangsatt
 • Høsten 2017 ble det gjennomført Innovasjonscamp sammen med Ungt entreprenørskap med over 2000 elever i 8. klasse i regionen
 • April 2018 gjennomførte vi Kick-off for prosjektet med ca 240 deltakere – vesentlig fra næringslivet

Nedre Romerikes råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Samarbeid med næringslivet – da bli det mer tyngde over prosjektet
 2. La kommunene være likeverdige parter inn i samarbeide – viktig når handlingsplaner skal gjennomføres.
 3. Sørg for en god forankring inn i den enkelte kommune – trenger en bred støtte fra flere kommunale nivåer.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Handlingsplaner innenfor hvert av de fem områdene som er valgt ut i næringsstrategien. Innen hver delstrategi jobbes det i grupper på ca. 10 personer. Her er næringsansvarlige fra kommunene gruppeledere og resten kommer vesentlig fra næringslivet. Etter hvert som handlingsplanene er klarert, settes de i gang.

Utdag fra Nedre Romerike sin søknad til Byregionprogrammet

Utviklingsprosjektet har to hovedtema; By- og regionutvikling, og Næringsutvikling.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus tar utgangspunkt i en sterk forventet befolkningsvekst i hovedstadsområdet i årene framover, og har som hovedgrep å distribuere mye av veksten til prioriterte vekstområder utenfor Oslo, basert på en flerkjernet byutvikling. Et særlig prioritert innsats- og vekstområde er det tettbygde området fra Lørenskog/Ahus til Lillestrøm/Kjeller, som av SNR er kalt Tvillingbyen.

SNR peker imidlertid på at en konkurransedyktig by- og næringsutvikling forutsetter et effektivt kollektivnett. Skal Nedre Romerike kunne ivareta sin del av den forventede veksten i Oslo-området, så kreves det et aktivt påvirkningsarbeid for å få disse prosjektene inn som prioriterte prosjekter i den regionale planen.

Videre planlegges en byutviklingsstudie, for å utrede hvilke muligheter man har for å utvikle Tvillingbyen og dens samspill med omlandet, og hva dette krever av samordnet infrastrukturutvikling, boligbygging, næringsutvikling mv.

For å realisere visjonen om en Tvillingby i godt samspill med omlandet, kreves også et regionalt samarbeid om næringsutvikling og hvordan man kan skape nye arbeidsplasser og styrke Nedre Romerikes konkurranse- og vekstkraft.

Dokumenter

Fakta Nedre Romerike

Søkerkommune: Lørenskog
Samarbeidskommuner: Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Skedsmo, Nittedal
Folketall i regionen: 170.769 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 1.609 km²