Webinar i opptak: Er distriktene like attraktive for all ungdom?

Sosial bærekraft handler om menneskelige behov og like muligheter. Den nasjonale spørreundersøkelsen om ungdoms motivasjon for å bosette seg i en distriktskommune viser at det er forskjeller basert på legning, innvandrerbakgrunn og delvis kjønn. Vi spør: Er et liv i distriktene for alle? Se presentasjoner og opptak av webinar her.

Presentasjoner brukt i webinaret

Presentasjon Hildegunn Nordtug
Presentasjon Lindis Sloan


Distriktssenteret har gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse om unges bostedsmotiv. Ønsker ungdom å bo i en distriktsskommune når de blir voksne? Hva er viktige kvaliteter for et framtidig bosted? Hvordan tror de livet i en distriktskommune vil være for dem?

I webinaret 12. november viste vi til at vi også finner ulik motivasjon, ulike verdier og konsekvensvurderinger mellom ulike ungdomsgrupper: skeiv ungdom, ungdom med innvandrerbakgrunn, og noen forskjeller mellom menn og kvinner.

I dette webinaret forteller vi hva disse forskjellene er, og presenterer annen eksisterende kunnskap om det å være skeiv eller innvandrer på bygda.

Webinaret er et av flere om ungdom i Distrikts-Norge som Distriktssenteret tilbyr høsten 2020.

Hildegunn Nordtug har hatt hovedansvaret for den nasjonale spørreundersøkelsen. Hun har en Ph.D. i sosialpsykologi og erfaring med å måle motivasjon og holdninger. Nordtug vil legge fram resultatene om gruppeforskjeller i den nasjonale spørreundersøkelsen.

Lindis Sloan, seniorrådgiver i likestillingssenteret KUN

Lindis Sloan har lang erfaring i å inkludere distrikts-, kjønns- og likestillingsperspektiv i ulike fagområder, og har et særlig hjerte for nordområdene. Hun har arbeidet innen mange ulike felt inkludert barn og unges levekår, inkludering og utdanning i distriktene. Sloan vil kommentere funnene fra den nasjonale spørreundersøkelsen og presentere annen relevant forskning for å forstå funnene bedre.

Ordførere, kommunedirektører, planleggere i kommuner og fylkeskommuner, frivillige lag og organisasjoner og forskere har alle interesse av å få med seg dette webinaret.

Webinaret varer i ca. 1 time.