Fagområde: Næringsutvikling

Ny giv i den samiske kommunen Karasjok

Treårige prosjektet som skal skape et attraktivt lokalsamfunn i Karasjok gjennom positivt omdømme, økt bolyst og økt verdiskapning for næringslivet.

Karasjok kommune har de siste årene strevd med en negativ befolkningsutvikling og en veldig anstrengt økonomi. Dette har ført til mye negativitet i befolkningen, og sammen med et negativt mediefokus på Karasjok er kommunens omdømme betydelig svekket. Dette har gjort noe med mentaliteten i kommunens befolkning.

Prosjektet drives av næringsforeningen som opplever at kommunen har andre utfordringer og vil gå i bresjen for å snu utviklingen i kommunen. Karasjok næringsforening er en liten forening og kan ikke favne om alle områder innenfor bolyst, og av den grunn vil de først og fremst ha fokus på næringslivstiltak.

Samarbeidspartnere

 • Karasjok kommune
 • Festivaler Karasjok

Målgrupper

Hovedmålgruppen for prosjektet er næringslivet i Karasjok.

I tillegg så er målgruppen for tiltakene:

 • Befolkningen i Karasjok
 • Ungdom og studenter
 • Innflyttere og innvandrere

Aktiviteter

 • Etablere en nettside for Karasjok og om Karasjok
 • Kartlegge eksisterende tilbud i kommunene
 • Kartlegging av behov som på sikt skal bidra til økt tilbud til befolkningen og danne grunnlag for ny næringsutvikling i kommunen
 • Opprette informasjonsbank for næringslivet og nyetablerere
 • Felles arena for utveksling av erfaringer og opprette nettverksgrupper for etablerere og etablert næringsliv
 • Kompetanseutvikling og gjennomføre etablererkurs og program for det etablerte næringsliv
 • Aktiv markedsføring av Karasjoks næringsliv. Dette skal skje i form av en gladnyhet i måneden om bedrifter i Karasjok publiseres eventuelt i avis, Facebook, Twitter, hjemmeside, tv osv.
 • Videreutvikle etablerte arrangement og etablere nye arrangements-arenaer.
 • Informasjonstreff for studenter og andre interesserte om hva som finnes av arbeidsmuligheter i kommunen.
 • Samisk kultur- og språkkurs for integrering av innflyttere
 • Jobbe med integrering av innvandrere. Karasjok har en del innvandrere og flere av disse har kompetanse som næringslivet i Karasjok i større grad kunne ha nyttiggjort seg av gjennom bedre integrering.

Prosjektet Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok er tildelt 900 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Dette prosjektet er forankret i Karasjok Næringsforenings egne vedtekter, årsmøte og styret i foreningen. Prosjektet er også forankret i Strategisk næringsplan for Karasjok kommune, og Karasjok kommune er positiv til prosjektet. Prosjektet tar også opp ting som Sametinget peker på i Sametingmelding om næringsutvikling 2011.

Målformulering

Målene som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Formål:

 • Å skape et attraktivt lokalsamfunn gjennom positivt omdømme, økt bolyst og økt verdiskaping for næringslivet.

Hovedmål:

 • Styrke næringsutviklingen i kommunen gjennom bedre omdømme og økt bolyst og boglede

Delmål:

 • God kommunikasjon og informasjons flyt om og for Karasjok
 • Ble attraktiv kommune for gründere og bedrifter
 • Begrense handelslekkasjen
 • Økt tilflytting/tilbakeflytting
Resultat og effekt

Resultat og effekter som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Tiltak 1 – Innen 2013 skal en egen nettside om og for Karasjok være i drift
 • Innen utgangen av 2013 ha laget en oversikt over alle eksisterende tilbud i Karasjok kommune
 • Innen utgangen av 2013, ha laget en oversikt over tilbud som er viktig for bolyst i kommunen.
 • Opprette informasjonsbank for næringslivet i Karasjok
 • Opprette minst 3 nettverksgrupper for etablerere og etablert næringsliv
 • Gjennomføre et forprosjekt for SMB-utvikling og etablererskole
 • En gladnyhet i måneden om bedrifter i Karasjok publiseres eventuelt i avis, Facebook, Twitter, hjemmeside, tv osv
 • Videreutvikle eksisterende festivaler/arrangement og utvikle minst to ekstra arrangementer/festivaler i løpet av prosjektperioden
 • Arrangere et studenttreff i året der næringslivet er i fokus
 • Innen prosjektperiodens slutt skal det være etablert et fast tilbud om samisk kultur- og språkkurs i samarbeid med videregående som i dag har ansvar for norsk opplæring for innvandrere.
 • Flere innvandrere inn på det private arbeidsmarkedet i Karasjok

Vi forventer at resultatet av alle tiltakene vil være et Karasjok som er ute av depresjonen og igjen ser
lyst på framtiden.

Effekter

Effekten av prosjektet vil være et styrket næringsliv fordi omdømme av Karasjok etter prosjektperioden er bedre og befolkningen har større kunnskap om tilbudet i kommunen. Dette vil føre til et bedre samarbeid både i næringslivet men også på tvers av sektorer. Vi anser at den største kritiske suksessfaktor ligger i hvem som bli prosjektleder og muligheten for oss til å rekruttere riktig person. I tillegg vil finansiering av prosjektet være en kritisk suksessfaktor.