Fagområde: Tilflytting

Inkludering av innvandrarar i Herøy kommune

Herøy kommune og nabokommunane på Sunnmøre har store utfordringar med å rekruttere og behalde arbeidskraft, og inkludere invandrarar og andre tilflyttarar.

Herøy kommune har hatt ein positiv folketalsvekst siste åra, mykje på grunn av stor arbeidsinnvandring. Kommunen har store utfordringar i forhold til å legge til rette for at tilflyttararane, særleg dei frå utlandet, skal verte inkluderte og integrerte i lokalsamfunnet på ein positiv måte.

I planlegginga av prosjektet har kommunen hatt kontakt med to bedrifter på Sunnmøre. Det er Marine Harvest i Herøy og Kleven Maritime som har bedrifter i Ulstein, Sande og Vanylven. Bedriftene har fast tilsette og korttidstilsette frå mange nasjonalitetar som har utfordringar med busetjing og integrering i lokalsamfunnet. Det vil vere ei sentral oppgåve for prosjektet å knyte kontakt med leiinga i bedriftene, den enkelte tilsette og familien, det offentlege tenesteapparatet, frivillige lag og organisasjonar for å kartlegge utfordringane, legge til rette for tiltak, teste ut nye tiltak og drive nytenking rundt integrering og inkludering.

Prosjektet er tildelt 1,9 millionar kroner i Bulystmidlar i 2012.

Hovedmål

Prosjektet skal bidra til å gjere distriktskommunane meir attraktive for busetjing ved hjelp av auka kompetanse på praktiske tiltak for auka integrering og inkludering i lokalsamfunna. I oppstartsfasen vil prosjektet konsentrere innsatsen mot Herøy og bedrifta Marine Harvest (Herøy).

Delmål

  1. Inkludering og integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar. Prosjektet skal bidra til at området innan 2015 har eit omdøme for å gjere eit godt arbeid for å inkludere og integrere innvandrarar og andre tilflyttarar. Innvandrarar og andre tilflyttarar etablerer seg og vert buande i kommunane.
  2.  Nye løysingar for offentlege tenestefunksjonar. Prosjektet skal bidra til at offentlege instansar utviklar nye og betre løysingar for tenestene sine og styrkar vertskapsrolla si i samarbeid med med leiinga i bedriftene, den enkelte tilsette og familien og frivillige lag og organisasjonar.
  3. Utvikle rutiner og verktøy. Prosjektet skal utvikle rutiner og verktøy for å sette i verk konkrete planmessige tiltak, mellom anna utvikling av handlingsplanar.

Målgrupper

Norske og utanlandske tilflyttarar.