Fagområde: Omdømme Tilflytting

Freske forhold for freske folk

På bakgrunn av lokale initiativ frå ulike bygder i kommunen skal dette prosjektet ta fatt i oppgåva å skape stoltheit, mobilisering, næringsutvikling og stadutvikling i Flakstad kommune.

Dette er eit arbeid som vart sett i gang etter fleire år med svært negative tal for kommunen, både når det gjeld folketalsutvikling og arbeidsplassar.

Flakstad kommune er oppteken av å vidareføre det arbeidet som ble starta opp i 2010, i eit tredelt forprosjekt. Kommunen vil arbeide konkret med lokal næringsutvikling, samarbeid og lokal vekstkraft gjennom prosjekta:

 • Skjelfjord i tiden
 • Freske folk på Fredvang
 • Kultursmia i Sund

To av hovedtiltakene for bolystsatstingen i Flakstad er Folk i husan på Fredvang og Impressario Lofoten. Det er i tillegg fokus på integrering av innvandrere og andre innflyttere.

Folk i husan på Fredvang skal utvikle modell for lokalsamfunnsbasert omgjering av sommerhus til helårsbolig for nye innbyggere, og bygging av alternative fritidsbustader på Fredvang.

Impressario Lofoten skal bidra til stedsutvikling i Flakstad gjennom å få kultur til å gje meir næringsmessig effekt.

I Nordland har det vært et særlig sterkt fokus på temaet integrering av innvandrere og andre tilflyttere til de mange kommunene i fylket. Flakstad kommune er opptatt av å videreføre det arbeidet som ble startet opp i fjor gjennom, i et tredelt forprosjekt. Kommunen vil arbeide konkret med lokal næringsutvikling, samarbeid og lokal vekstkraft gjennom prosjektene: Skjelfjord i tiden, Freske folk på Fredvang og Kultursmia i Sund.

Målgruppe er alle typer tilflyttere.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nordland Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Destination Lofoten

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og lignende
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter Samarbeid med næringslivet og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Hjelp til å få flere feriehus i bruk som fasboliger for tilflyttere.
 • Konserter, utstilling i kirken, guiding, samarbeidsmøter

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø
 • Kulturtilbud

Prosjektet fikk 800 000 i bulystmidlar i 2010. Prosjektet er tildelt 1 280 000 i Bulystmidlar i 2011. Tildelingen er fordelt over to budsjettår med 640 000 i 2011. Samme beløp tildeles i 2012, under forutsetning av Stortingets budsjettvedtak.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Freske forhold for freske folk er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.