Fagområde: Tilflytting

Europeisk arbeidsinnvandring

Stongfjorden Vekst vil ta tak i paradokset med at store deler av Europa har høy arbeidsledighet blant høyt utdannede unge mennesker, samtidig som næringslivet i Sogn og Fjordane har rekrutteringsproblemer mange bygder har negativ befolkningsutvikling.

Bygda Stongfjorden i Askvoll kommune lagde i 2010 en bygdeutviklingsplan og satte i gang et tilflyttingsprosjekt. Målsettingen var den gangen å få flere barnefamilier til bygda.

I litt over 2 år har dette prosjektet vært drevet i et samarbeid mellom Stongfjorden Vel og Stongfjorden Vekst. Prosjektet har fokusert på europeisk arbeidsinnvandring og har fått tilflyttere fra både fra Hellas, Polen, Nederland og Spania. Men hovedfokus har vært Island og i Stongfjorden bor det i dag 26 islendinger. En spesifikk utfordring som man har sett i sammenheng med prosjektet er mangelen på boliger.

Dette er grunnlaget for opprettelsen av dette prosjektet. I det videre arbeidet ønsker de å gå i samarbeid med flere andre bygder i Norge for å bidra til økt tilflytting. Koble arbeidssøkere og næringsliv, skaffe boliger, språkundervisning, jobbe med integrering lokalt og etablere kontakt med flere potensielle tilflyttere i rett målgruppe.

Samarbeidspartnere

 • Askvoll kommune
 • Stongfjorden Vel
 • Framtidsfylket
 • Nav/Eures

Nettverk i næringslivet:

 • SFE
 •  Hellenes AS
 • Østerbø Maskin AS
 • Hoff & Knutson Transport AS
 • Havyard Ship Technologi AS
 • Sparebanken Sogn og Fjordane ASA
 • Åsen & Øvrelid AS
 • SafeClean AS
 • Enoro AS
 • Multi Maritime AS

Målgruppe

Prosjektet har 3 målgrupper, men som alle 3 har et gjensidig avhengighetsforhold:

 1. Arbeidsmarked
 2. Kommuner/bygdelag
 3. Tilflyttere

Aktiviteter

 1. Bygge opp nettverk blant potensielle arbeidssøkere
 2. Utvide og forsterke nettverk i arbeidsmarkedet, kommuner og bygder
 3. Kompetanseheving – rekruttering
 4. Arrangere rekrutteringsmesse hvor en inviterer kommunene Askvoll, Hyllestad, Høyanger, Balestrand, Vik og Solund
 5. Gjennomføre workshop (i samarbeid med Framtidsfylket, fylkeskommunen, Nav/Eures og Hellenes AS og NHO)
 6. Utføre praktisk integreringsarbeid for familier som velger å få til å flytte til fylket
 7. Språkkurs
 8. Videre utvikling av webportal, inkludert web basert språk undervisning før og etter flytteprosessen

Prosjektet Europeisk arbeidsinnvandring er tildelt inntil 398 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert etter PLP metoden og det er gjennomført et forstudie og forprosjekt. Det omsøkte prosjektet er et hovedprosjekt som skal vare i 1 år.

Forankring

Prosjektet er forankret på 3 ulike nivå. Fylkeskommunalt nivå, kommunalt og lokalt nivå.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål

Målsettingen i prosjektet er 3-delt.

 1. I prosjektperioden ønsker de å bidra til befolkningsvekst i Sogn og Fjordane gjennom å skaffe 100 nye tilflyttere, dvs ca 25 familier.
 2. Gjennom arbeidet med tilflytting ønsker de å ha bidratt til at minst 1 voksen person i hver tilflyttede familie skal være i ordinært arbeid.
 3. Ved utgangen av det omsøkte hovedprosjektet skal prosjektet ha formalisert samarbeid med tilstrekkelig relevante aktører slik at det er i stand til å finansiere videre drift uten behov for nasjonale eller fylkeskommunale tilskuddsordninger.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Effekter

De ønsker at prosjektet skal være et av initiativene som skal bidra til å nå fylkeskommunens og kommunenes målsetting om befolkningsvekst og næringsutvikling.

De skal oppnå dette gjennom et samarbeid mellom næringsliv, kommuner/bygder og Stongfjorden Vekst. Stongfjorden Vekst skal gjennom sitt nettverk, koble næringslivet og kommunene med potensielle tilflyttere.

Etter erfaringer fra forprosjektet er de mest kritiske faktorene:

 • Tett samarbeid med bygdene, slik at sosial integrering i lokalsamfunnet går bra
 • Språk undervisning, dette gjør veien inn på arbeidsmarked, utdannelse og integrering går bra.
 • Mobilisering lokalt for å skaffe utleieboliger, utleieboliger er en flaskehals i mange bygder.
 • Utvikling av et nettverk som gjenspeiler et variert arbeidsmarked, for å lykkes må begge voksen personene lykkes med å skaffe seg en relevant jobb.
 • Vilje i næringslivet til å vurdere europeisk arbeidsinnvandring som en rekrutteringskanal.

Sett i lys av disse suksesskriteriene er det naturlig å tenke at risikoen i prosjektet ligger i at de ikke lykkes i arbeidet med de 5 punktene beskrevet over.