Fagområde: Omdømme Stedsutvikling

Bygda mi – kommunen vår

Prosjektet «Bygda mi – kommunen vår!» handler om å styrke samholdet mellom innbyggerne Hemnes
kommunes fem bygder. Fokuset er spesielt retta mot ungdom, innvandrere og andre tilflyttere.

Med fem bygder i kommunen opplever de at «bygdedyret» hindrer positiv samhandling og utvikling, og at fokuset i alt for stor grad er på «min bygd» og ikke på «vår kommune». Dette ønsker de å endre.

Prosjektet handler derfor om å styrke samholdet mellom innbyggerne i kommunens fem bygder – med spesielt fokus på ungdom, innvandrere og andre tilflyttere.

Gjennom omdømmearbeid basert på kunnskap fra Omdømmeskolen, og gjennom tre andre delprosjekt, skal vi bygge identitet, og sette Hemnes på kartet. Målet er mer fornøyde innbyggere og en styrket «samholdskultur» som får folk til å bli, får folk til å bry seg – og som får folk til å velge Hemnes som sitt neste bosted.

Samarbeidspartnere

I arbeidet med omdømme vil de samarbeide med lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger, skolene, idrettslag, nærmiljøutvalg, ungdomsrådet, politisk nivå, Distriktssenteret og andre kommuner som har jobbet med omdømmebygging.

I arbeidet med Ambassadørskolen vil de samarbeide med regionale og nasjonale kompetansemiljø, de lokale servicenæringene, kulturaktører, skolene, lokale lag og foreninger m.fl.

I arbeidet med Internasjonale temakvelder vil de samarbeide med Frivilligsentralen, lokale lag og foreninger, idrettslag, nærmiljøutvalg, politisk nivå/utvalgsledere, eksterne foredragsholdere – gjerne med innvandrerbakgrunn.

Målgrupper

Målgruppen for Omdømmebygging er både på kort og lang sikt alle kommunens innbyggere, inkludert både innvandrere og ungdom. Alle skal inkluderes i identitetsarbeidet og føle seg som en del av en større helhet. På lang sikt skal omdømmebyggingen bidra til at vi kan være mer synlige og attraktive for definerte målgrupper utenfor kommunen.

Aktiviteter

Under paraplyen «Bygda mi – kommunen vår!» har de samlet fire delprosjekt med mål om å få en bedre «fellesskapsfølelse» innad i kommunen og igjen skape økt bolyst både for dagens innbyggere og fremtidige innbyggere.

Delprosjekt 1 – Omdømmebygging – forprosjekt for realisering av Samfunnsdelen

Dette er en videreføring av det omdømmearbeidet som er påbegynt vinteren 2013 og som resulterer i en omdømmestrategi som en del av kommuneplanens nye Samfunnsdel.

Delprosjekt 2 – Velkomstpakken

Med denne pakken skal de sikre at alle nye innbyggere blir tatt veldig godt i mot og hjelper dem til en rask og vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Delprosjekt 3 – Ambassadørskolen

Med en slik skole, skal de sikre at vi har kvalifiserte, dyktige og stolte frivillige som kan bidra til en vellykket integrering av både innvandrere og andre ny tilflyttede. De skal også heve kvaliteten på servicen i bedrifter i kommunen til glede for både innbyggerne selv og andre besøkende.

Delprosjekt 4- Internasjonale temakvelder

Delprosjektet skal skape møteplasser for lokalbefolkningen og innvandrergrupper, både flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Prosjektet Bygda mi – kommunen vår er tildelt 495 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring
Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring
Prosjektet starter opp som en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og skal forankres i den i løpet av året. Det er etablert en egen styringsgruppe for samfunnsdelen av kommuneplanen. Den består av fire sentrale politikere (fra formannskapet). Ordfører leder gruppen. Noen av delprosjektene vil bli forankret i lokale lag og foreninger.

Administrativt har rådmannen gitt «Bygdeutvikler» oppdraget som prosjektleder. Prosjektleder rapporterer direkte til rådmannen, som så rapporterer til den politiske styringsgruppen. Prosjektleder vil, i tillegg til å møte sammen med rådmannen i den politiske styringsgruppen, også møte jevnlig i rådmannens ledergruppe – slik at hele organisasjonen får nødvendig oppdatering fra prosjektet. Arbeidet med omdømme, og de første planene for dette, ble presentert for kommunestyret i februar 2013.

Prosjektorganisering
Bygdeutvikler og assisterende rådmann gikk høsten/vinteren 2012/2013 på Omdømmeskolen i regi av Distriktssenteret. De vil bruke sin kunnskap derfra til å lede/drifte omdømmeprosjektet i tett samarbeid med politisk ledelse, rådmann, enhetsledere og planavdelingen i kommunen. Bygdeutvikler vil være koordinator for underprosjektene.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål
Målet med hovedprosjektet «Bygda mi – kommunen vår!» er at alle kommunens innbyggere, og i særlig grad ungdommen, innvandrere (arbeidsinnvandrere og flykninger) og andre nye tilflyttere, skal føle seg som en del av et større fellesskap og ha god kjennskap til både folk, muligheter og stedskvaliteter i hele kommunen.

Vi ønsker oss stolte innbyggere som utad kan opptre som gode ambassadører, som innad ser hverandre, og dermed kan spille på flere strenger for å skape både arbeidsplasser, fritidstilbud og bolyst. Vi ønsker at ungdommen føler en slik tilknytning at de ønsker seg tilbake etter endte studier, og at innvandrere og nye innbyggere føler seg så velkommen og inkludert at de velger å bli boende.

Vi ønsker å kjøre en omdømme-/tilfredshetsmåling tidlig i prosessen og gjenta denne målingen etter ett år og to år. For å få en tilfredsstillende kvalitet på målingene, vil det bli engasjert et profesjonelt byrå til dette arbeidet.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat
Arbeidet med omdømmebygging vil føre til at kommunen får forankret den valgte posisjonen og slik legger grunnlaget for en sterkere felles identitet som befolkningen i hele kommunen kan identifiserer seg med og «kommuniserer utad» som stolte ambassadører. En rask oppfølging av Omdømmearbeidet etter at Samfunnsdelen er vedtatt, det at man «smir mens jernet er varmt», viser handlekraft og at dette er en seriøs satsing. Resultatet av dette vil være målbart bl.a. i omdømmeundersøkelser både internt og utenfor kommunen, samt i mediedekning som omhandler kommunen og etter hvert vil det også kunne måles i økt bosetting. «Velkomstpakken» vil bidra til at nye innflyttere, også innvandrere, blir tatt så godt i mot at de får et godt forhold til kommunen allerede fra starten av og derfor blir værende i kommunen og får lyst til å framsnakke kommunen blant andre. Dette kan måles i tilfredshet blant nye innbyggere og etter hvert i økt bosetning.

«Ambassadørskolen» vil gjøre at vi tar bedre i mot både innvandrere, nye innflyttere og besøkende/turister. Dette kan måles i tilfredshet blant innvandrere og nye innflyttere og i hvilken grad de blir integrert i både næringsliv og fritidsaktiviteter. Det kan også måles i gjenkjøp av servicetjenester og økningen av fornøyde turister i kommunen.

Prosjektet Internasjonale temakvelder vil gi økt oppmerksomhet om hvilke land som er representert i kommunen vår, bidra til gjensidig økt kulturforståelse, og fungere som en møteplass mellom flere kulturer. Målbarheten ligger i hvor stor deltakelse som blir oppnådd i arrangementene, og hvilket videre engasjement som blir vekket på grunn av disse.

Effekter
Samfunnseffekten av alle prosjektene er at Hemnes kommune blir en mer robust kommune der potensialet i de naturgitte og de menneskelige ressursene utnyttes maksimalt pga godt samhold, god lokal kunnskap og sterk tilhørighet og trivsel. Dette, sammen med en vel gjennomtenkt omdømmestrategi, vil gjøre kommunen mer attraktiv og synlig og dermed tiltrekke seg en større del av de nye innbyggerne som kommer til regionen i årene framover. Kommunen vil bli et interessant boalternativ på Helgeland.

Momenter som er avgjørende for måloppnåelsen er at all aktivitet som initieres fra kommunens side gjøres profesjonelt og helhjertet, at vi holder det vi lover og at det årlig bevilges nok ressurser til å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter mange år framover i tid. Det er også avgjørende at prosjektene og ideene blir godt fundamentert både hos befolkningen, i næringsliv og i det politiske liv.