Fagområde: Næringsutvikling

Næringsutvikling i distriktskommuner i 2030

Korleis kan demografiske endringar og sentralisering komme til å påverke kommunen si næringsutviklarrolle i framtida?

Notatet er levert av Telemarksforskning i forbindelse med at Distriktssenteret utfordra 4 forskings- og fagmiljø til å peike på moglegheiter og utfordringar som kan opna seg i kommunane sitt arbeid med næringsutvikling i framtida.