Fagområde: Næringsutvikling

Kommunen som næringsutvikler i 2030

Kva betyr digitalisering av varehandel og «butikkdød» for lokalt næringsliv i distriktskommunar?

Notatet er levert av Menon Economics i forbindelse med at Distriktssenteret utfordra 4 forskings- og fagmiljø til å peike på moglegheiter og utfordringar som kan opna seg i kommunane sitt arbeid med næringsutvikling i framtida.