Kommunen som innkjøper

Denne rapporten gir en gjennomgang av hvordan kommunene kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i anbudskonkurranser og levere varer og tjenester til kommunen.

Rapporten gir både en juridisk gjennomgang av det handlingsrommet som kommunen har når det gjelder innkjøp og eksempel på tiltak som forskjellige kommunen benytter i dag.

Kommunene har stor frihet til å benytte seg av tiltak som generelt bedrer små og mellomstore/lokale leverandørers konkurransedyktighet når det gjelder kommunale kontrakter.

Oslo Economics, med underleverandør Inventura, har på oppdrag fra Distriktssenteret utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om hvordan kommuner i distriktene kan legge til rette for små- og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokalt næringsliv i sine anskaffelser.

Lokale anskaffelser kan gi flere gevinster for distriktene, for eksempel i form av lokale arbeidsplasser, skatteinntekter, redusert miljøbelastning, lokal beredskap, kortere responstid, bedre service, lokalt vareutvalg og lavere samlede kostnader.

Aktuelle tiltak

Rapporten diskuterer følgende tiltak rettet mot leverandør-markedet:

 • Vedta anskaffelsesstrategi der utvikling av lokalt næringsliv settes som mål
 • Generelle dialog rettet mot det lokale leverandørmarkedet
 • Ha en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid
 • Vurdere desentraliserte innkjøp

Rapporten gjør også rede for aktuelle tiltak som kommuner kan gjøre i den enkelte anskaffelse:

 • Ha dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med den enkelte anskaffelsen
 • Vurdere oppdeling av kontrakter
 • Være bevisst på fordeler og ulemper ved bruk av frivillige kunngjørelser
 • Forenkle anskaffelsesprosessene
 • Bruke relevante krav og kriterier

Innhold

Rapporten består av

 • En analyse av anskaffelser norske kommuner og fylkeskommuner har gjennomført i perioden 2015 til 2019. Statistikken viser at det er stort spenn i hvor mye som anskaffes fra lokale leverandører i samme kommune/bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • En juridisk vurdering av kommunenes handlingsrom. Anskaffelsesregelverket regulerer i hovedsak gjennomføringen av konkrete anskaffelsesprosesser, og regulerer i liten grad hvordan kommunene skal innrette anskaffelsesvirksomheten sin på et overordnet plan. Dette innebærer at kommunene har stor frihet til å benytte seg av tiltak som generelt bedrer små og mellomstore bedrifter og lokale leverandørers konkurransedyktighet når det gjelder kommunale kontrakter. Samtidig er det viktig å ivareta grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser, herunder forbud mot omgåelse av regelverket.
 • En kartlegging og analyse av barrierer, tiltak og virkninger i et utvalg distriktskommuner.

Rapporten gir mange gode råd til hvordan kommunene kan bruke innkjøpspolitikken til å realisere politiske målsettinger om at det skal være attraktivt å bo og jobbe i distriktene.

Oslo Economics har tidligere levert flere utredninger om offentlige innkjøp, blant annet til Nærings- og fiskeridepartementet.