Analyser om økonomisk samhandling i regioner

4 forskningsmiljø har levert notat med forslag til innholdet for utredninger om økonomiske samhandlingen mellom kommunener. Notatene beskriver og forklarer muligheter for økonomisk samhandling i by- og omlandskommunener.

Hvordan tilnærme seg en samfunnsanalyse på økonomisk samhandling i regionen?

Disse 4 notatene skal være til hjelp for regionene til å stille de riktige og viktige spørsmålene i oppstarten av arbeid med samfunnsanalyser. Innenfor denne rammen har Østlandsforskning, Telemarksforsking, Oxford Research og NIBR presentert kunnskap om regionalt samspill og regional vekst.

Notatene gir deres overblikk over kunnskap slik de kjenner tematikken pr. 2014. Kunnskapen ble bestilt for å gi størst mulig nytte for regioner. Notatene skal derfor bidra til å belyse hvilke tilnærminger som bør legges til grunn for å undersøke temaet, samt hvilke metoder og datagrunnlag som er relevante og nyttige.

Sammen med notatene ble det også gjennomført et arbeidsverksted med forskerne, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, representanter for PANDA-gruppa og KMD. På arbeidsverkstedet ble disse 5 rådene høyest prioritert: 

  1. Avdekke drivkrefter som grunnlag for strategier – forhold som det offentlige kan påvirke
  2. Objektiv analyse av utvikling og ståsted som danner grunnlag for mål
  3. Handlingsrettet kunnskap med detaljer som kan gi ny erkjennelse 
  4. Tett dialog mellom kunnskapsleverandører og kommunene i utvikling, forankring og formidling av kunnskapen 
  5. Definer målet med samarbeidet – er det samlet vekst i regionen eller distribusjon av vekst.
Stikkord: