Samskaping trekker innbyggerne med i lokasamfunnsutviklingen

Gjennom samskaping jobber Asker kommune med lokalsamfunnsutvikling på Borgenområdet. Samskapingsprosessen kan være til inspirasjon for andre kommuner.

Gjennom Borgen-prosjektet har Asker kommune nådd ut til 783 innbyggere gjennom ulike medvirkningsprosesser hvor de har jobbet med samskaping. Det har gitt kommunen over 450 innspill til arbeidet med Temaplan for Lokalsamfunnsutvikling på Borgen, som ble vedtatt av Asker kommunestyre 8. november 2016.

Samskaping

Den danske forskeren Jakob Torfing definerer samskaping slik:

 • Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere nye og bedre løsninger.

Samskaping er altså en måte å arbeide med samfunnsutvikling på, der innbyggerne og kommunen skaper det gode lokalsamfunnet sammen. Arbeidsmåten vektlegger at alle mennesker er en ressurs og har ressurser som kan brukes i utviklingen av lokalsamfunnet.

Jakob Torfing sier videre at det ikke er samskaping når kommunen:

  • Sender nesten ferdige løsninger på høring
 • Involverer innbyggerne i forprogrammerte prosesser
 • Flytter oppgaver fra det offentlige til private aktører for å spare

Samskaping krever litt forarbeid og det finst ikke en fasit på hvordan en skal jobbe med samskaping. Men noen trinn er viktige å tenke gjennom:

 1. Hvilket problem eller oppgave vil jeg gjerne løse?
 2. Hvem kan hjelpe meg?
 3. Hvordan kan jeg motivere de til samskaping?
 4. Hvordan designer jeg en passende samskapingsarena?

Samfunnsutvikling gjennom samskaping på Borgen

Borgen-prosjektet er en pilot der kommunen har jobbet med lokalsamfunnsutvikling gjennom samskaping.

I Asker sin kommuneplan består Borgen-området av to planområder: Hagaløkka/Askerlia og Borgen. 1. januar 2015 var det til sammen ca. 5300 innbyggere i disse to planområdene, 35 %  av dem med innvandrerbakgrunn.

Asker kommune ønsket å skape felleskap og samarbeid som kunne styrke bomiljøet, kultur- og fritidstilbudet og kvaliteten i barnehager og skole. Borgenområdet har en mangfoldig og sammensatt befolkning. Her finner du folk på alle inntekts- og aktivitetsnivå, og mange med ulik kulturell bakgrunn. Kommunen ønsket å se på dette mangfoldet som en ressurs for utviklingen av Borgenområdet, og gjennom samskaping og medbrogerskap legge til rette for likeverdig mulighet til å delta.

Borgenområdets store sosiale ulikheter, med mange barn som lever i familier med lavinntekt, hadde innvirkninger på oppvekstmiljøet. Kommunen ønsket derfor sammen med innbyggerne å bidra til tiltak som i framtiden skal sikre et aktivt, åpent og inkluderende lokalsamfunn i området. Samtidig ønsket kommunen å øke områdets attraktivitet. For kommunen var det spesielt viktig å nå de innbyggerne som sjelden eller aldri deltok i samarbeidsprosesser og politikk utvikling.

Analyse av nå-situasjonen

Kontaktinformasjon

Gyrid Mangeresnes
Projektleder, Asker kommune
[email protected]
+ 47 477 58 723

I prosessen med å finne gode tiltak og løsninger mener Asker kommunes prosjektleder for Borgen-prosjektet, Gyrid Mangersnes, at det var viktig å finne ut hva som var nå-situasjonen i bydelen. Først da ville de vite med sikkerhet hvilken kompetanse og tiltak området trengte.

Derfor satte kommunen ned et bredt sammensatt team som utarbeidet en analyse av levekår, oppvekstsvilkår og nærmiljøkvaliteter fra starten av prosjektet. Kunnskap og lokale data ble hentet inn fra rådmannens stab, NAV, virksomheter, politi, frivillighet, innbyggere og næringsliv. Resultat av arbeidet ble publisert i Livet på Borgen. Arbeidet ble et godt kunnskapsgrunnlag for satsningen på å styrke leve- og oppvekstsvilkårene i bydelen.

Metode

Borgen-prosjektet er en områderettet innsats som er koordinert, systematisk og bredt anlagt innenfor et geografisk avgrenset område. Metoden er hentet fra Grorudalsatsningen – Håndbok 1: Gode nærmiljø – innføring i metode for områderette arbeid. Metoden er kjennetegnet blant annet av at den:

 • bygger på gode analyser og lokalkunnskap
 • bruker innbyggerenes ressurser og kunnskap i alle faser
 • er tidsavgrenset, men går over flere år
 • er helhetlig og tverrfaglig
 • fokuserer på områdets fysiske kvaliteter, sosiale kapital og offentlige tjenester

Rapporten Livet på Borgen viste at de sosiale nettverkene i nærmiljøet var sterke, men de samtidig hadde lite kontakt med hverandre. Det var derfor behov for å få koordinert innsats, styrke samhandlingen i lokalsamfunnet og få til et bedre samarbeid mellom offentlige tjenester og befolkningen.

I forlengelse av arbeidet med analysen, var det viktig å kunne spre kunnskapen og få forankret rapporten riktig med god informasjon til innbyggere og andre i nærmiljøet. Derfor ble det utarbeidet en egen kommunikasjonsplan ved offentliggjøringen av rapporten. Kommunikasjonsplanen inneholdt aktiviteter som skulle sørge for at relevante talspersoner var godt nok orientert til å kunne uttale seg, samt en plan for hvordan media (Særlig Budstikka i Asker) skulle få en grundig gjennomgang av materialet.

I dette arbeidet var det noen viktige suksesskriterier:

 • Tilstrekkelig kompetanse for å løse fasens oppdrag
 • Rådmannens ledergruppe jevnlig orientert
 • Konsentrert innsats fremfor jevnlige, kortere møter
 • Kompetanse for oppbevaring av data og systematisering til annet bruk/ senere målinger
 • Tilknytning til kommunens Kunnskapssenter i konseptfasen
 • Kommunikasjonsplan for offentliggjøringen av rapporten Livet på Borgen
 • Forberedelse av talspersoner før offentliggjøring av rapporten

Innbyggerinvolvering

For å nå bredden av innbyggerne og for å balansere sammensetningen, var det særlig viktig å skreddersy arenaer og utvikle passende metodikk underveis, sier prosjektleder Gyrid Mangersnes. Å finne de gode arenaene som gir tillitt er viktig for å rekruttere og åpne for god dialog som gir fruktbart samspill. Klarer man å skape disse gode møtearenaene, kan innbyggerne og kommunen sammen skape, initiere, designe og implementere nye felles løsninger.

Helt i staten av prosjektet ble det gjennomført en Nærmiljøkonferanse hvor innbyggerne på Borgen deltok. Hensikten var å gi informasjon om hva som allerede var igangsatt gjennom tjenester og i stedsutvikling (reguleringsplaner o.l.), gi inspirasjon til videre arbeid og fremme felles arbeid med å beslutte medvirkningsprosessene.

I tillegg var det behov å kontakte de man mente ikke var godt nok representert på konferansen. For å sikre et mangfold av stemmer intervjuet prosjektet innbyggere. Blant annet intervjuet prosjektet 10 somaliske mødre, og disse intervjuene ble gjennomført på helsestasjonen. Helsestasjonen var en kjent og tillitsvekkende arena for disse mødrene. Slike kjente arenaer er viktige samarbeidsparter for å nå marginaliserte grupper og få innsikt i deres opplevelse av lokalsamfunnet.

I slike medvirkningsprosesser er tillit svært viktig – se mer om hvordan du kan jobbe med tillit i vårt læringshefte Utviklingskapastet.

Mer enn 450 forslag ble samlet inn

Arenaer og metoder ble gjennomført i en kort intensiv periode på 5 måneder og avsluttet med et Veikartverksted. To begreper ble brukt underveis: Løsningsjakten og Veikart for utvikling av Borgen. Dette var bevisste valg for å skape nye begrep som ikke er så byråkratiske.

Løsningsjakten var prosessen med å få inn innspill og forslag, og Veikartet er nå en database over de mer enn 450 forlagene som kom inn. Dette er dokumentasjon av gode ideer og forslag. Mange av forslagene er slik at det er innbyggerne selv som må ta initiativ for selv å få de til. Dette er viktig å informere om underveis. I forbindelse samskaping har det vært viktig for Asker kommune å jobbe med forventningsavklaringer underveis i prosessen.

Veikartet visser at:

 • 25 % av tiltakene kan kun Asker kommune realisere
 • 40% av forslag kan bare realiseres om innbyggere samarbeide seg imellom
 • 35% av forslagene kan realiseres men det krever et samarbeid mellom flere parter, for eksempel innbyggere, lag, foreninger, kommune og private.

Hele 75 % av innspillene vil ikke bli realisert om vi ikke klarer å jobbe sammen om å videreutvikle lokalsamfunnet, sier Gyrid og legger til at nettopp det er en viktig analyse:

– Når dette presenteres lokalt skjer det noe med folk, de skjønnet at de ikke kan lene seg tilbake og vente på at kommunen skal ordne opp for Borgen. Prosessen har vært med å konkretisere hva som er lokalsamfunnsutvikling ut fra et felles ansvar.

Metoder for involvering og kommunikasjon

Det er mange ulike måter å komme i dialog med innbyggerne og det er viktig å finne de rette måtene å gjøre det på. Gjennom Borgen-prosjektet ble det gjennomført mange og ulike arenaer og metoder for kommunikasjon.

Barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. 

Hensikt
Sikre barns deltakelse i prosessen med informasjonsinnhenting og innspill/behovsbeskrivelse.

Aktivitet
Barna fikk grunnleggende opplæring i kart
Foreldre ble oppfordret til å snakke om nærmiljøet med barna sine i forkant av registreringen
Gjennomføring av registrering på skolen
Arbeid med den innsamlede informasjonen, identifisering av innspill til veikartet.

Gjestebud

Gjestebud er en metode for å samle inn innspill fra innbyggerne. Innbyggere ble rekruttert som gjestebudsverter. Oppgave: invitere de de selv ville til et måltid mat hjemme, og diskutere «gode nabolag» etter en definert metode.

Hensikt
Nå frem til mennesker som ikke deltok i åpne, større møter.
Få i gang refleksjon og samtale om nabolaget man er en del av.
Samle inn informasjon om nabolagene; status og forbedringsmuligheter.

Aktiviteter
Samling med gjestebudsverter med gjennomgang av metode og utdeling av invitasjoner og takkekort, samt metodemateriale de skulle bruke i samlingen.
Avtale med lokal matbutikk om at vertene kunne hente ut varer for inntil 1000 kroner for å lage et måltid mat.
Innsamling av informasjon fra gjestebudene.

Åpen nærmiljøsentral

Tilstedeværelse på nærmiljøsentralen i gitte tidsrom, åpent for dem som ønsker.

Hensikt
Tilstedeværelse lokalt
Lett tilgjengelig å kunne si sin mening, ytre behov og tanker om området.

Aktivitet
Åpent hus med enkel servering.

Se flere metoder for involvering og kommunikasjon

Facebook

Borgenprosjektet opprettet en facebook-side Med hjerte for Borgen som en informasjons- og dialogkanal med innbyggere.

Hensikt
Informasjonsdeling om prosesser
Belyse og markedsføre aktiviteter som skjer lokalt

Aktiviteter
Kunngjøring av aktiviteter og arrangementer
Forsøkt brukt til debatt om styrte tema/spørsmål

Fokusgrupper

Innbyggere, lag, foreninger, lokal servicenæring og interessegrupper er opptatt av ulike temaer, og kan ha relevant fagkompetanse som de ønsker å bruke lokalt. Bruk av fokusgrupper gir anledning til å fordype seg innenfor et temaområde og jobbe spesielt med behovsbeskrivelse og løsningsforslag.

Hensikt
Fange opp særinteresser, spesialkompetanse, gi anledning til at pressgrupper og særskilt engasjerte fikk fremme sine synspunkter og diskutere med likesinnede. Fordypning innenfor særlig relevante tema.

Aktiviteter
Definere tema sammen med lokalbefolkningen. (I Borgenprosjektet benyttet man nærmiljøkonferansen til dette)
Engasjere fokusgruppeledere med kompetanse innenfor fagområdet og prosessledelse
Gjennomføre fokusgruppemøter. I to av fokusgruppene i Borgenprosjektet bestemte gruppen selv at de ville møtes to ganger.

Fokusgrupper i Borgenprosjektet: foreldrerollen og oppvekst, aktiv hele livet, idrett, kultur, friluftsliv, boligstruktur, sosiale aktiviteter

Samling med sonelederne/virksomhetsledere

De kommunale virksomhetene og tjenestene har ofte strukturer for samarbeid og koordinering. Man kan bruke disse arenaene til informasjonsutveksling- og innhenting, drøfting av utfordringsbildet og mulighetsrom knyttet til samarbeid og nettverksarbeid.

Hensikt
Forankring av arbeidet i virksomheter og tjenester.
Sikre medvirkning fra førstelinjetjenesten.

Aktiviteter
Delta i eksisterende nettverk.

Veikartverksted

Fellessamling der alle som hadde deltatt i ulike prosesser i Borgenprosjektet ble invitert inn. Målet var å jobbe videre med alle innspillene som var kommet inn i prosessen Løsningsjakten. Arbeidet ble avgrenset slik at man ikke tok for seg det som skulle behandles i andre saksløp.

Hensikt
Forankring av resultater fra prosessene.
Videre medvirkning til prioritering av tiltak.
Identifisere aktører og ansvar for realisering av tiltakene som forsamlingen prioriterte.

Aktiviteter
Presentasjon av veikartet.
Presentasjon av innsatsområder og foreløpige mål for temaplanen.
Gruppearbeid for å prioritere tiltak.
Gruppearbeid for å lage plan for realisering av prioriterte tiltak.
Informasjon om videre prosess med temaplanen og politiske beslutningsprosesser.

Ad hoc-utvalg

Politikerne besluttet i Borgenprosjektet å nedsette et eget utvalg som skulle følge prosjektet tett i analyse- og planleggingsfasen. De gjennomførte dialog med flere grupper av innbyggere, interessegrupper m.m.

Hensikt
Oppfølging og kontakt mellom lokale aktører og politikere.
Forankring og medvirkning politisk i analyse- og planleggingsfasen.

Aktiviteter
Ad hoc-utvalget gjennomførte dialoger i sine møter.
Medlemmer i ad hoc-utvalget deltok i flere av medvirkningsprosessene lokalt.

Lokalsamfunnsutvalg og Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen

I løpet av 2016 utarbeidet Asker kommune en temaplan for lokalsamfunnsutvikling. Planen er et resultat av alle innspill og forslag til tiltak som ble produsert i samskapingsprosessene på Borgen. Tiltakene skal fremme gode oppvekstmiljø, levekår og bærekraftig stedsutvikling for Borgen og hele Asker kommune. I planen er det en sammenfatning av 203 tiltak.

Et av forslagene er å opprette et eget lokalsamfunnsutvalg som sammen med kommunen skal kunne bidra til realisering av temaplanen og alle gode tiltak for Borgen området.

Stikkord:
Steder: