Innbyggertorg og lokalsamfunnsutvalg i kommunens lokalsentra

1. januar 2020 slo Hurum, Røyken og Asker seg sammen til Asker kommune. Den nye kommunen skal satse på samfunnsinnovasjon og partnerskap mellom innbyggere, frivillighet og næringsliv.

Person i kassen på en kafé. Foto.

Kafé KIME på Borgen innbyggertorg. Foto: Asker kommune.

Nye Asker kommune har ambisjoner om å sette en ny standard for partnerskap og samarbeid med innbyggerne. Dette vil de gjøre ved å styrke både det deltakende og det representative demokratiet. Det deltakende demokratiet styrkes gjennom å opprette innbyggertorg. Det representative dermokratiet styrkes ved å gjøre lokalsamfunnsutvalg til en del av den politiske strukturen.

Et innbyggertorg er et møtested for alle innbyggerne, og et sted der du kan få ulike kommunale tjenester – nær der du bor. Et lokalsamfunnsutvalg er et lokalt, politisk oppnevnt utvalg som skal ha tilhold på innbyggertorgene.

Planen er å etablere innbyggertorg ute i kommunesentrene Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Borgen og Asker. Heggedal og Borgen er allerede i drift.

Lokalsamfunnsutvalgene er tenkt etablert i Tofte, Slemmestad og Heggedal som en forsøksordning. Forsøksordningen skal gjelde 2020 og 2021.

Beslutninger og aktiviteter flyttes nærmere

Ved å etablere innbyggertorg og lokalsamfunnsutvalg er intensjonen at beslutninger og aktiviteter skal foregå nærmere der folk bor. Innbyggerne skal kunne delta i og påvirke utviklingen av egen kommune. Alle i Asker skal kunne føle at kommunen er tilstede i nærområdet uansett hvor de bor.

Målet er at innbyggertorgene skal være aktive og inkluderende møteplasser der innbyggerne kan møte kommunens tjenester, og være med på forskjellige aktiviteter. Sammen med lokalsamfunnsutvalgene skal innbyggertorgene styrke lokaldemokratiet, lokal identitet og nærheten mellom kommunen, politikere og innbyggere.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for god dialog mellom innbyggerne og folkevalgte. De er ikke partipolitiske, men skal representere bredden i lokalmiljøet.
Sammenetningen av lokalsamunnsutvalgene skal være følgende:

 • minimum 2 representanter under 20 år
 • 1 representant for velforeninger
 • 1 representant for lokalt næringsliv
 • 1 representant for frivilligheten
 • 1 uavhengig representant

Utvalgene skal kunne ta initiativ overfor de folkevalgte organene, og de kan selv ta opp saker som berører lokalområdene. Foreløpig vet ikke kommunen hvilke saker dette vil bli og hva det vil bety for den nye kommunen, men de forventer at sakene vil preges av hvor de er lokalisert og hva som prioriteres i lokalsamfunnene.

Kontaktinfo

Kristin Felde
Medborgerdirektør, Asker kommune
[email protected]

– Lokalsamfunnsutvalgene skal kunne fremme saker på vegne av lokalsamfunnene og det vil derfor bli viktig at utvalgene legger til rette for bred medvirkning i saker som angår lokalmiljøet, sier Kristin Felde som er medborgerdirektør i den nye kommunen.

Sekretærfunksjonen for Lokalsamfunnsutvalgene er plassert på innbyggertorgene, som også har har ansvar for å fasilitere utvalgene. Utvalgene er opprettet i hht. kommunelovens § 5-2 , og har derfor de samme krav til offentlighet, saksbehandling – og dokumentskrav som andre oppnevnte kommunale organ.

Kommunen vil i den årlige budsjettbehandlingen bevilge en angitt sum til utvalgets arbeid. Utvalget skal disponere beløpet til tiltak og områdeutvikling de selv velger å prioritere for å realisere tiltak i arbeidsplanen basert på en stedsanalyse som er gjort for området de jobber innenfor. Utvalget kan også utarbeide egne retningslinjer som vedtas av årsmøtet med kriterier og søknadsprosedyre for bruk av midlene.

Medansavar og samskaping

Samskaping er verktøy for å mobilisere til deltagelse og skape nye verdier sammen. Det som gjør samskaping unik, er at det er en prosess hvor løsningen ikke er gitt på forhånd. Frivillige, innbyggere og næringsliv inviteres inn fra starten, og deltagerne tar utgangspunkt i en felles utfordring eller et spesifikt behov hos en gruppe mennesker.

I starten av arbeidet med å etablere innbyggertorgene har Asker kommune vært opptatt av at alle får en lik forståelse av begrepene samskaping og kommune 3.0.

– Det er viktig med en lik forståelse av begrepene slik at en skjønner at innholdet i begrepene dreier seg om at en selv må være med å bidra, at alle er viktige aktører når en skal bygge nye lokalsamfunn. Dette er på en måte «kontrakten» mellom kommune, storsamfunnet og den enkelte innbygger, sier Kristin Felde.

Kommunen skal legge til rette for den fysiske infrastrukturen, som skal være like bra på alle torgene. I tillegg vil det være felles prinsipp for åpenhet og transparens.

Kommunen håper at innbyggertorgene skal utløse nye aktiviteter og samarbeid, og bidra til at kommunen møter flere innbyggere og nye organisasjoner i utviklingen av lokalsamfunnene.

 Vi som kommune må invitere inn for å finne de gode løsningene, – vi må sitte sammen rundt bordet og da må kommunen gi slipp på myndighet og la ansvaret bygges lokalt hvor andre må få definere utfordringer og bestemme løsninger. Det betyr at vi som kommune ikke har alle tiltak og løsningene på forhånd.
Kristin Felde, medborgerdirektør Asker kommune

To personer, kontorlandskap i bakgrunnen. Foto.

Innbyggerservice er en av tjenestene du kan få på et innbyggertorg. Foto: Asker kommune.

Innbyggertorg

Innbyggertorgene blir møteplasser der aktiviteten er avhengig av initiativ, samarbeid og deltakelse fra innbyggerne, lag og foreninger og andre i nærmiljøet. Derfor vil alle innbyggertorgene få sin egen utforming med tjenester etter lokale behov og ønsker fra innbyggerne.

Et innbyggertorg kan for eksempel bestå av:

 • bibliotek
 • seniorsenter
 • fritidstilbud for barn og unge
 • kulturaktiviteter
 • frivillighetssentraler
 • lag og foreninger
 • frisklivssentral- og folkehelseaktivteter
 • kommunal informasjon, rådgivning og service

Innbyggertorgene kan være arena for desentraliserte kommunale kulturtilbud, som for eksempel undervisning fra kulturskole, og innbyggertorgene blir en særlig viktige arenaer for lokale initiativ og kulturarrangementer. Kommunen er særlig opptatt av stedsutvikling: Godt liv og folkehelse, og gode lokalsamfunn er sentralt i dette arbeidet.

I utvikling av innbyggertorgene ønsker Asker kommune å bruke ulike metoder. Kristin Felde ser også at det vil bli behov for skreddersøm til ulike målgrupper.

Planen er å ha byggesaksbehandlere ute på alle innbyggertorgene på bestemte tidspunkt. Slik at innbyggerne skal kunne komme og få hjelp med enkle saker og saksbehandling. Det vil også kunne settes opp digitale møter med saksbehandlere sentralt i kommunen.

Innbyggertorget vil kunne fungere som en «informasjons-hub» for alt som rører seg i lokalmiljøet. Innbyggertorgene blir svært innholdsrike og allsidige. Det skal være arenaer for gode møter og sosiale fellesskap, som er med å bidra til det gode liv, sier Felde.

Folkemøter og etablering av innbyggertorg på Tofte

For kommunen har det vært viktig å få med innbyggerne i utforming og etablering av innbyggertorgene.

21. november 2019 inviterte kommune til åpent folkemøter på Tofte, hvor 70 innbyggere deltok. På møtet orienterte kommunen om tall og fakta for bydelen, og om innbyggertorg og lokalsamfunnsutvalg. Kommunen presenterte også et stedskompass, hvor innbyggerne er med å gir tilbakemelding på hvordan de opplever sitt nærmiljø. Det ble også mulighet for å tegne seg til en valgkomite som skal bidra til å velge inn representanter til lokalsamfunnsutvalget som skal etableres i Tofte.

2. januar 2020 åpnet innbyggertorget på Tofte. Tofte er lengst sør i kommunen, og ved å etablere et innbyggertorg på Tofte så vil kommunen bli en del av nærmiljøet og der innbyggerne er. Mange lurer på hva et innbyggertorg er, og i første omgang vil kommunen etablere innbyggerservice. Deretter må innholdet skapes ut fra lokalsamfunnets behov og hvordan nærmiljøet ønsker å bruke innbyggertorget.

Kontaktinfo

Øydis Jahren
Virksomhetsleder innbyggertorg og lokaldemokratiske ordninger, Asker kommune.
[email protected]

– I starten vil kommunen bemanne innbyggertorget med en 100 % stilling. Dette skal være en dynamisk arena og hva som finnes til enhver tid på innbyggertorgene er avhengig av nærmiljøet, fordi innbyggertorgene skaper vi sammen med innbyggerne, sier Øydis Jahren som er virksomhetsleder for innbyggertorg og lokaldemokratiske ordninger i Asker kommune.

I rapporten Utredningsarbeid innbyggertorgene i nye Asker kommune kan du lese mer om prosessen fram til etablering av innbyggertorgene, konseptet og organisering.