Naturarven som verdiskapar

Naturarven som verdiskapar er eit avslutta program som gjekk frå 2009 til 2013. Hovudmålet var å bidra til at verneområde og andre verdifulle naturområde blir ein viktig ressurs i samfunnsutviklinga. Programmet har bidrege til å betre samarbeidet knytt til verneområdet og lokalsamfunnet.

Programmet var eit samarbeid mellom Klima og Miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Miljødirektoraret har hatt det operative ansvaret for programmet, og Telemarksforsking gjennomførte ei følgjeevaluerin av programmet.

I etterkant av progammet har Miljødirektoratet har gitt ut ein veiledar med tips og eksempel.

Desse prosjekta deltok

Stikkord: