Naturarven som verdiskapar

Naturarven som verdiskapar er eit program der hovudmålet er å bidra til at verneområde og andre verdifulle naturområde blir ein viktig ressurs i samfunnsutviklinga. Det skal også bidra til å betre samarbeidet på alle nivå knytt til verneområdet og lokalsamfunnet.

Desse prosjekta deltek i programmet

25 millioner i 2011

Det vart løyvd ti millionar kroner til programmet i 2009 og i åra 2010 og 2011 er beløpet auka til 25 millionar.

Midlane skal nyttast til å legga til rette for næringsutvikling. Det er også eit mål at programmet skal bidra til miljømessig verdiskaping ved å ta vare på verdifull natur og  kulturell verdiskaping. Det  inneber å løfte fram lokal identitet og stoltheit, og til sosial verdiskaping, som stimulerer lokal bevisstheit og engasjement for naturområda.

Finansieringa er eit samarbeid mellom Miljødepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet skal ikkje overlappa, men virka saman med andre offentlege tilskotsordningar. Det ligg inne ein eigendel på minst 50 prosent frå prosjekta.

15 unike prosjekt

Det er teke opp prosjekt i programmet i to omgangar. Totalt er det 15 prosjekt. Desse prosjekta jobbar med å skape gode døme på verdiskaping med natur som den viktigaste råvara.

Desse er i hovudsak knytt til geografiske område. Nokre prosjekt er tematiske samarbeid mellom område med same typar problemstillingar. Dei ulike prosjekta utgjer et breitt spekter av tiltak i ulike naturområde. Prosjekta er spreidd over store deler av landet, frå Lindesnes i sør, til Varangerhalvøya i nord. Det vil ikkje bli teke opp nye prosjekt i programperioden.

Programmet er eit samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Miljødirektoraret har ansvaret for programmet, som skal vare ut 2013.