Lokal utvikling gjennom samarbeid med nærbutikken

Kommuner som samarbeider godt med nærbutikkene sine, finner gode løsninger i områder med spredt bosetting og mange eldre innbyggere. Slik blir lokalsamfunnene attraktive steder å bo, besøke og drive næring i.

Næringsrådgiver Dag Arne Johannessen (t.v.) i Alta kommune ser mange fordeler med å støtte opp om distriktsbutikkene. T.h. butikksjef Karin Pedersen ved Coop Kviby.

Nærbutikken spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er attraktive for både fastboende, besøkende og næringsdrivende. Svært mange kjøpmenn er i dag engasjert i sine kunders behov ut over dagligvarehandel. De ser sitt lokalsamfunn på nært hold, og bidrar til å gjøre dem mer attraktive med tilleggstjenester som er relevante for sitt sted.

I tillegg til dagligvarer, tilbyr de aller fleste nærbutikker også andre viktige tilleggstjenester, i snitt 9,5 tjenester utover salg av dagligvarer. Disse tjenestene bidrar til å sikre butikkens økonomi og har i tillegg stor betydning for lokalsamfunnet.

Fakta om Merkur

Logo for Merkur-programmetMerkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge etablert i 1995. Målet er å sikre folk i distriktene tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Programmet er eid av Kommunaldepartementet, og er i dag en del av Distriktssenteret.


Distriktssenteret ser at butikkene – med sine tilleggstjenester – bidrar til å:

 • styrke det lokale næringslivet
 • gjøre lokalsamfunnet mer attraktive for unge og eldre
 • og redusere lokalsamfunnet sine klimabelastninger
 • styrke folkehelsen
 • være kommunen sin forlenga arm for å levere brukernære tjenester

Dette ser vi i møte med butikker og lokalsamfunn, i tillegg til at det blir bekreftet i studien «Tilleggstjenester i Merkur», som Distriktssenteret bestilte fra Oxford Research i 2021. Alle nærbutikker som er omtalt i denne artikkelen, og i rapporten fra Oxford Research, deltar i Merkur-programmet.

For å fremme gode effekter ved de kommunale tilleggstjenestene, er det viktig at kommunene anerkjenner nærbutikkene som viktige samfunnsutviklingsaktører.

Flere kommuners administrativt ansatte og lokalpolitikere fremhever ofte at det er viktig at innbyggerne har tilgang til nærbutikk og at butikken har stor betydning for innbyggernes liv og trivsel. I studien er det likevel tendenser til at en del av Merkur-kjøpmennene sliter med å få kommunen med på laget som en viktig samarbeidspartner for nærbutikken.

Men tilbudet kunne vært mye bedre hvis vi hadde hatt flere tilleggstjenester og fått kommunen med på laget.
Data fra rapport

Et godt samarbeid mellom kommune og Merkur-kjøpmenn er med andre ord en vinn-vinn både for kommunen og nærbutikken. Vi vil her vise deg noen av måtene kommunen – spesielt gjennom tilleggstjenester – kan legge til rette for slikt samarbeid.

Tilleggstjenester

Det at butikken tilbyr informasjon, god service og flere ulike tjenester, bidrar til at flere benytter seg av butikken. Det bidrar videre til at butikkens rolle som sosialt samlingspunkt forsterkes ved at det er der lokalbefolkningen møtes. Det er altså ikke bare hver enkelt tilleggstjeneste som har betydning for lokalbefolkning, turister og lokalt næringsliv.

Det er helheten av tjenestene som gir resultater og som har effekt: Gjennom å gi butikken flere ben å stå på økonomisk og gjennom å bidra til at butikken er et naturlig sentrum i bygda.

Videre er godt samarbeid mellom kjøpmannen og andre aktører, både næringsdrivende og ulike foreninger, viktig for at tilleggstjenestene skal oppleves som relevante for innbyggerne i lokalsamfunnet. Dette fører også til at lokalbefolkningen får en tilhørighet til butikken, og dermed en større interesse for å bruke butikken. Gjennom godt samarbeid utvikles tjenester som lokalsamfunnet etterspør og ønsker, og butikken får i større grad lojale kunder. Næringslivet i nærheten får bedre mulighet til å øke egen inntjening i samarbeid med butikken, og butikken blir i større grad et samlingspunkt for lokalsamfunnet.

Mange av disse tjenestene er ikke direkte avhengig av kommunen. Kommunen kan likevel ha en viktig rolle i å forsterke bruke av disse gjennom relevante samarbeid.

Eksempler på tilleggstjenester

Kommunale tilleggstjenester

 • bibliotek
 • samarbeid med hjemmesykepleien
 • medisinutlevering
 • hjertestarter
 • kommunalt beredskapspunkt
 • skoleskyss, serviceskyss (fylkeskommunen)
 • frivilligsentral
 • språk- og arbeidstrening for innvandrere
 • varelevering til barnehage, skole, omsorgsbolig m.fl.
 • kommunal informasjon/info-skjerm
 • miljøstasjon
 • offentlig toalett
 • kommunalt næringsbygg med gunstig utleie til butikken o.a.

Andre tilleggstjenester

 • post i butikk og pakkeutlevering
 • Norsk tipping
 • apotekvarer
 • kaffekrok
 • lørdagskafé
 • kafé/pub
 • salg av drivstoff
 • båtekspedisjon/marina/båtplass
 • campingplass eller overnattingstilbud
 • hjemlevering av dagligvarer
 • lekeplass/ballbane
 • treningslokale
 • trådløst nett/pc
 • turistinformasjon
 • helsefremmende aktiviteter
 • teknisk hjelp med mobil/pc (inkl. skanning, kopiering,  nettjenester),

 

Kommunale tilleggstjenester på nærbutikken

Når kommunale tjenester flyttes ut i butikken, økes lokalsamfunnene bærekraft på lang sikt. Butikken og stedet den er lokalisert i, blir mer attraktivt. Det gir effekter som styrker mulighetene for god og strategisk stedsutvikling.

Tjenester som bibliotek, utlevering av medisiner og innsamling av miljøfarlig avfall gjør at brukerne ikke trenger å reise langt for å dekke disse behovene. Dette oppleves som viktig også for kommunene butikkene er lokalisert i. Nytten for brukerne av disse tjenestene gir resultater som går ut over butikkens økonomi og overlevelse.

Felles for de kommunale tjenestene er at de er basert på formaliserte samarbeidsavtaler mellom kommunen og kjøpmannen. Flere distriktskommuner etablerer serviceavtaler med lokale butikker. Målet er at butikken kan hjelpe kommunen å bringe tjenestene nærmere lokalsamfunnets innbyggere. Samarbeidet bidrar til at kommunen når ut til sine innbyggere med informasjon og tjenester, samtidig som det gir butikken et større inntektsgrunnlag.

Et av de viktigste resultatene er at lokalbefolkningen opplever at de har faktisk tilgang til kommunale tjenester. Tjenester som hjertestarter, samarbeid med hjemmetjenesten og beredskapspunkt i tilfelle kriser bidrar til å fremme trygghet for lokalsamfunnets innbyggere. Det er spesielt viktig for sårbare innbyggere som eldre og syke, samt deres familier. At folk får anledning til å bo hjemme i denne situasjonen er god samfunnsøkonomi gjennom at kommunene reduserer sine kostnader knyttet til eldre- og sykeomsorg.

Vi har jo en aldrende befolkning. Fortsatt en del som ikke har sertifikat. Bra å ha tilgang til butikk i sin grend. I mange av grendene er det grendebutikker. Fungerer også som møteplasser. Det er også viktig. Mange ensomme enslige. Kaffe-kroker på de fleste butikkene.
Trysil kommune

Bibliotek-tjenester

Det at butikken har en boksamling, som regelmessig rulleres, gjør kommunens bibliotektjeneste tilgjengelig og aktuell for kommunens innbyggere.

I nærbutikken på Kvammen var bibliotektjenesten lite brukt i begynnelsen, men bruken økte etter hvert som tilbudet ble mer kjent. Gjennom flytting og rullering av deler av folkebibliotekets boksamlinger, bidrar tilleggstjenesten til å realisere folkebibliotekenes formål om å: «fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet».

Helse og trygghet

Kjøpmann gir bygda trygghet og bedre helsetjenester. I tilfeller der utsatte kunder uteblir fra butikken og sosiale begivenheter, kan det være grunnlag for bekymringsmelding til hjemmetjenesten. Slike avtalte samarbeid vil være nyttig for alle parter. I tillegg kan butikken spille rolle som kommunens representant gjennom å tilby tilleggstjenester som serviceskyss, hjemkjøring av varer, hjelp i dagliglivet og så videre. Dette er spesielt nyttig for pensjonister som ikke kjører bil.

Vi er viktig for at de eldre kan bo lenge hjemme, da vi også kan kommunisere med øvrig familie dersom vi ser at noe er galt eller at noe må følges med. Det at de også har en de stoler på som kan hjelpe til med det meste, har også noe å si for tryggheten.
Data fra rapport

Utstyr som hjertestarter, ble i kvalitative intervju trukket frem som spesielt viktig blant innbyggere. Der dette ble poengtert, er avstand slik at det vil ta tid før ambulanse eller helikopter kommer frem. Bruk av hjertestarter i påvente av ambulanse, kan øke sjansen for overlevelse. Formaliserte avtaler om å være beredskapspunkt i tilfelle kriser er også en viktig funksjon for innbyggerne, selv om det ikke er en tjeneste som tas i bruk ofte. Utlevering av medisiner også er en viktig tilleggstjeneste.

Arbeids- og språktrening

Tilleggstjenesten arbeids- og språktrening, er i første omgang synlig for butikkene og folk som har behov for arbeids- og språktrening. Kjøpmannen får god hjelp til driften av butikken, samtidig som personene som blir engasjerte får språktrening og relevant arbeidserfaring mot en fremtidig fast jobb.

Butikken i Fjelli, har i samarbeid med kommunen hatt en innvandrer på arbeids- og språktrening i butikken. Det fungerte så godt, forteller kjøpmannen, at denne personen er per i dag fast ansatt i butikken. Det har ført til at familien også har flyttet til bygda og de bygger nå hus på stedet.

Arbeids- og språktrening for innvandrere kan være et bidrag til god samfunnsøkonomi. På den ene siden bidrar tjenesten til jobb, mestring og livskvalitet for de innvandrerne det gjelder, som er viktig på personnivå. Det er videre gode bidrag til integrering av nye innbyggere i lokalsamfunnet og i arbeidslivet.

Offentlige innkjøp

Offentlige innkjøp er viktig for mange nærbutikker. Nærmere en av fem kjøpmenn mener at kommunale reguleringer for offentlig innkjøp er en hindring for utvikling av nye eller eksisterende tilleggstjenester. Offentlige innkjøp er svært viktig for mange små og mellomstore bedrifter. Flere kommuner samarbeider derfor med nærbutikker om tilleggstjenester. Salg av dagligvarer til skole, barnehage, SFO eller omsorgsbosteder kan utgjøre mellom fem til ti prosent av årsomsetningen for en nærbutikk.

Kan kommunen handle lokalt? Se webinar i opptak

Sjå presentasjon brukt i webinaret

Opprett dialog med nærbutikken

Ønsker du å forsterke samarbeide mellom kommune, butikk og lokalsamfunn, så ta gjerne kontakt med nærbutikker i lokalsamfunna i din kommune. Her finner du en oversikt over alle Merkur-butikkene i landet.

Merkur-programmet har også 10 konsulenter som bistår kjøpmenn med utvikling av sin butikk. Merkur-konsulenten i ditt distrikt kan hjelpe deg videre med å styrke samarbeidet. Ønsker du å drøfte flere muligheter, er du også velkommen til å ta direkte kontakt med Merkur sine ansatte. Snakk gjerne med kjøpmannen først, slik at dere sammen kan be om hjelp til å utvikle tjenester som gagner butikk, lokalsamfunn og kommunen.

Samarbeid mellom kommune og nærbutikk kan gjøre lokalsamfunnene mer attraktive

Butikken tror jeg er noe av grunnen til at innbyggertallet holder seg godt her. Det tenker jeg er nettopp fordi vi har butikk, barnehage og skole. Hvis en av de tingene forsvinner, det er på en måte første skritt på å legge ned en bygd.
Eksempel fra Kvammen

Funn i studien viser at tilleggstjenester er viktige for lokalsamfunnet. Når kommunale tjenester flyttes ut i butikken, bidrar dette også til at lokalsamfunnet blir mer attraktivt. Det gjelder både lokalt næringsliv og innbyggere på stedet. Studien slår fast at butikken har betydning for innbyggernes opplevelse av tilhørighet til lokalsamfunnet. Fordelen tilleggstjeneste gir for lokalsamfunnet, er så sterke at Distriktssenteret mener de bidrar til økt attraktivitet:

 • som bosted for innbyggere
 • som sted å drive sin bedrift, sin virksomhet og sitt gårdsbruk
 • som sted å besøkende som turist, eller som deltidsinnbygger på hytta

Attraktivt som sted å bo

Sammensetningen og antallet tilleggstjenester forsterker bruk av butikken blant innbyggerne. Slike sosiale samlingspunkter kan for mange innbyggere ha stor betydning for livskvalitet og opplevelse av tilhørighet til lokalsamfunnet.

Tilleggstjenester i form av kafe/bar, marina, konserter og andre arrangementer gjør det mulig å ha dagligvarebutikk i bygden. Gir sosialt samlingspunkt og bedre livskvalitet for hele bygden.
Data fra rapport

Mange tilleggstjenester kan involvere aktivitet som ikke involverer fysisk tilstedeværelse ved nærbutikken, for eksempel hjemelevering av mat, eller transporttilbud for eldre. Effekter må imidlertid sees i sammenheng med at totaliteten i nærbutikkenes tilleggstjenester blir til noe mer enn bare summen av enkelttjenester. Intervjudata viser at det sosiale aspektet er et springende punkt. Denne type tilleggstjenester kan også være med å styrke attraktiviteten til stedet og kommunen. Vi ser at også tjenester som i seg selv ikke nødvendigvis har et sosialt tilsnitt, så bidrar de ofte til mer «tid i butikken», som er viktig. Butikkene kan også slik få en type møteplass-funksjon, selv uten en kafé eller spisekrok.

Ungdom

Studien viser at mange kjøpmennene rangerer ungdom som den minst viktige gruppen i lokalbefolkningen for butikkens bærekraft. Årsaken er nok at de utgjør en liten andel av befolkningen og bruker lite penger på varer og tjenester. Samtidig kan mange av kjøpmennene være stolte av at butikken med tilleggstjenester også er viktig for ungdommen.

Barnefamiliene og ungdommen har gjerne andre sosiale møteplasser som jobb og skole ved siden av butikken, men også for disse gruppene bidrar butikkens tilleggstjenester på sosiale møtepunkter til å lage et samhold i lokalsamfunnet. Kjøpmannen i Gamvik har sett det lokale behovet, og lar ungdommen benytte butikk med kafe som møtested på kveldstid.

Ungdommene i Gamvik får bruke butikk-lokalene som samlingssted om kvelden.

De unge representerer mulig butikkens neste generasjons brukere. For å demme opp mot fraflytting er det viktig å mobilisere og inkludere ungdom til å ta del i stedsutviklingen. Det vil dermed være viktig å invitere ungdom inn i diskusjoner og utviklingsprosesser knyttet til etablering av nye tilleggstjenester. Godt samarbeide med kommunene og lokal ungdom kan være viktig for å gjøre nærbutikken til et attraktivt møtepunkt for ungdommen.

Tilleggstjenester som blir trukket fram som viktige for ungdom:

 • kafé/pub
 • treningssenter
 • tilgang til trådløst internett eller PC
 • båtekspedisjon og marina/båtplass

Eldre

For de eldre er sosiale møtepunkt av spesiell betydning. Kaffekroken, kaféen eller lørdagskaféen kan være en av de få stedene hvor de eldre har mulighet til å være sosiale. Dette er spesielt tilfellet i de butikkene som også tilbyr serviceskyss/transport av eldre, der disse to gjerne kombineres for å lage sosiale arenaer. Gode koblinger mellom tjenestene gjør at de får stor betydning.

I Kvammen ser vi eksempel på at flere av tilleggstjenestene skjer i samarbeid mellom butikken og aktivitetshuset som er i samme hus. Her bidrar ulike lag og foreninger. Serviceskyssen er organisert av frivillighetssentralen i kommunen og finansiert av fylkeskommunen. Den inkluderer en stopp på butikken for innkjøp av varer og en kopp kaffe for de som er med.

Kaffekroken binder sammen aktivitetshuset og butikken, og middager vært servert i aktivitetshuset. Der har ulike foreninger laget middagen som har bestått av ikke-salgbare matvarer fra butikken.

Økt trivsel blant pensjonister, de slipper å sitte ensomme hjemme. De drar på butikken for å møte andre. Dette gir ikke nødvendigvis økt omsetning fra pensjonistene, men familiene deres (barna og barnebarna deres) er veldig bevisst på å bruke lokal butikken fordi de setter pris på at vi tar vare på de eldre i familien deres. Både ved å ha et sosialt møte punkt, men og ved at vi driver med varelevering hjem.
Data fra rapport

Sosialt møtepunkt bidrar til redusert ensomhet, og har betydning for at eldre kan bo lengre hjemme – det er også viktig for lokalbefolkningen. De sosiale arenaene som tilleggstjenestene tilbyr, er særlig nyttig for eldre innbyggere som har lite sosialt nettverk i hverdagen.

Hjemlevering av dagligvarer og serviceskyss

Hjemlevering av dagligvarer er viktig for flere brukergrupper. Det er mest brukt av pensjonister og voksne uten hjemmeboende barn. Flere kjøpmenn har delte opplevelser med hjemlevering av dagligvarer. Det strider mot deres ambisjon og mål om at butikken skal være en arena som trekker folk ut av hjemmene sine. De ønsker å bidra til at eldre får møte andre, og være et sted hvor det skjer ting. Ved hjemlevering av varer står man i fare for å miste denne funksjonen. Det er i den sammenheng et paradoks at kun 15% av butikkene/lokalsamfunnene tilbyr serviceskyss, mens 91 % tilbyr hjemlevering av varer.

Butikken til Vincent ‘t Hart er godt synlig når han kjører ut med vareleveranser.
Foto: Privat

Det er imidlertid stor variasjon knyttet til hvordan butikkene gjør dette. Det kan være alt fra levering av varer når som helst, til henting av eldre på faste ukentlige tidspunkter og/eller knytt til ekstra aktiviteter. Serviceskyss er ofte arrangert på samme dager som middagsservering eller andre lokale arrangementer i butikken. Det er en rekke forskjellige måter transport av eldre blir organisert på:

 • butikkene henter de eldre selv
 • organisert gjennom frivillige organisasjoner
 • organisert gjennom kommunen
 • andre frivillige innbyggere som transportere de eldre for faste handle- og sosiale dager
 • servicekyssen avtalt mellom fylkeskommune og drosjeeierne

Butikken er for eksempel underleverandør til busselskapet «Boreal» for å kjøre buss på øya seks dager i uka. Dette er en tilleggstjeneste som har stor betydning for butikkens inntjening, samt at det er viktig for mange av de eldre og turister på øya.
Eksempel: Matkroken Rolvsøy

Serviceskyss er i likhet med hjemlevering av dagligvarer, en tilleggstjeneste som må kost-nytte vurderes for butikken. I tillegg vil organisering eller kjøring av kunder og/eller varer ta av kjøpmannens tid. Gjennom et godt samarbeid mellom kommune og nærbutikk mener Distriktssenteret at serviceskyss for eldre kan være en oppgave som gir nærbutikken og lokalsamfunnet stor merverdi. Det vil også resultere i at kommunens hjemmehjelpstjeneste blir avlastet, og sentrale samfunnutviklingsmål blir møtt på en konkret og konstruktiv måte.

Transport til butikken kan også være til stor hjelp for mange. I Vindafjord kommune ser de på handlebussen som et helseforebyggende tiltak. Rogalands-kommunen har mange bygder der eldre kan trenge assistanse for å klare seg hjemme.

De eldre sine behov kan også sees i sammenheng med kommunen og butikken sine behov, slik det er gjort i Røyrvik. Der har kommune og kjøpmann samarbeidet om et nytt bygg som kombinerer butikklokale og leiligheter.

Butikkbygning. Bilar parkert utafor.

LEILIGHETSBYGG: Nybygget i Røyrvik har fire leiligheter, i tillegg til butikk. Kommunen har garantert for innskudd til tre av leilighetene.
Foto: Privat

Attraktivt som sted å drive næring

Butikken er viktig for lokalt næringsliv gjennom tjenester som småskala næringsliv har behov for. Summen av disse styrker muligheten for å rekruttere arbeidskraft, øke omsetning og forenkler den daglige driften. Tilleggstjenester gir næringslivet lokal tilgang til kommunale tjenester, reduserer tidsbruk på varehandel, gir bedre service lokalt, styrker lokal identitet og samhold, reduserer drivstofforbruk mv.

De kvalitative intervjuene har pekt på flere eksempler der tilleggstjenestene har betydning for lokalt næringsliv. Eksempler inkluderer praktiske tjenester som pakkeutlevering, post i butikk og salg av drivstoff.

Butikken med sine tilleggstjenester er som nevnt også viktig for å skape økt bostedsattraktivitet, noe som gjør det enklere for næringsliv å tiltrekke nødvendig arbeidskraft. Butikken har også en viktig funksjon for å få turister og gjennomreisende til å stoppe eller til å bli lengre.

De fleste butikkene har tilleggstjenester som er tilpasset deres kunder og lokalsamfunn. I flere lokalsamfunn er Merkur-kjøpmennene ofte å regne som ‘lokalsamfunnsentreprenører’ som er engasjert i bygdas utvikling og som involverer seg med andre aktører som lokalt næringsliv, kommunen eller andre krefter i sivilsamfunn og foreningsliv.

Lokalt næringsliv som leverer lokale produkter, kan ha god inntjening på salg av produkter over nærbutikk-diskene. Salg av lokalprodukter bedrer økonomien til lokalprodusentene, noe som kan være avgjørende for å opprettholde produksjonen. Nærbutikken kan dermed bidra til å opprettholde eller skape nye arbeidsplasser. Vi har også eksempel på at tilleggstjenester gir butikken økonomi til å ansette flere, og dermed selv bidra til nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Sammenheng og samspill mellom de ulike tjenestene bidrar til å hindre handelslekkasje, skape en attraktiv bygd, skaffe butikken ekstra inntekter og legge bedre til rette for lokalt næringsliv.

Attraktiv som sted å besøke

Turister og deltiddsinnbyggere er viktig for lokalt næringsliv.
Tjenestene tiltrekker seg også turister, noe som gir positiv effekt på lokalt næringsliv. Dette kan bidra til å opprettholde eller å utvide tjenester i butikken og næringslivet ellers. Distrikter som tilbyr gode tjenester for folk på reise, kan bidra til at folk blir værende lenger eller ønsker å komme tilbake. Et område som er attraktivt ferieområde for turister, vil gagne hele det lokale næringslivet, både de som er direkte tilknyttet til turistene og mer indirekte næringer.

Det er viktig at vi kan ta imot turister og kunne fortelle hvor de befinner seg. Vi kjenner til lokale forhold, og kan dermed også være med på å redde liv ved å f.eks. advare mot å gå i fjellet når forholdene tilsier at det ikke er forsvarlig. Data fra rapport

For deltidsinnbyggerne er blant annet båtekspedisjon og marina/båtplass viktige tjenester. Turistinformasjon har langsiktig effekt da det bidrar til å gi informasjon om andre aktiviteter og attraksjoner i bygda. Det vil gi økte muligheter for turisme-rettet næringsliv i nærområdet til butikken.