Fagområde: Inkludering Tilflytting

Bli-faktorer for innvandrere i Distrikts-Norge

Innvandrere som er en del av lokalsamfunnet og har jobb velger i større grad å bli boende. Her finner du 5 faktorer som får innvandrere til å bli boende på et sted over tid.

Bli-faktorer er det som bidrar til at folk ønsker å bli boende på et sted over tid. Disse kan være ulike for lokalbefolkning og tilflyttere, spesielt utenlandske tilflyttere. Lokalbefolkningen og tilbakeflyttere har en innebygd bli-faktor ved at de kan være oppvokst der, har familie og sosiale nettverk. Utenlandske tilflyttere har sjelden et forhold til stedet før de flytter dit. Opplevelsen av å bli verdsatt, anerkjent og inkludert som individ kan styrke ønsket om å bli boende.

Nettverk og norske venner er viktig

Norske venner har betydning for jobb og karriere, og opplevelsen av å høre til. Innvandrere som har norske venner og deltar i frivillige organisasjoner har langt høyere sysselsetting enn innvandrere uten nettverk. I tillegg til høyere sysselsetting som i seg selv er en bli-faktor, kan nettverk med nordmenn og deltakelse i lokalsamfunnet forsterke ønsket om å bli boende.

Mange innvandrere kjenner ikke til den norske formen for frivillig arbeid og faller lettere utenfor. Å kjøre ungdommer til fritidsaktivitet er for eksempel ukjent for mange. Da kan et godt grep være å etablere samarbeid med lokale lag og foreninger om skyssordning.

Funn fra MultiRur viser at innvandreres interesse for å ferdes i naturen og friluftsliv oppfattes som positivt av lokalbefolkningen og kan bidra til å skape tilhørighet. Dette har også Turistforeningen i Drammen erfart i sitt prosjekt med å få innvandrere aktivt med på tur og som turledere. Turgåing skaper nettverk mellom nordmenn og innvandrere, og åpner mange dører for innvandrere som deltar.

Kommunene kan oppnå mer ved å støtte opp under og samarbeide med næringsliv og frivillighet om tiltak som fører til at innvandrere deltar mer aktivt i lokalsamfunnet.

5 viktige bli-faktorer

1 Arbeid

Å ha en jobb og få brukt egen kompetanse er blifaktor nummer en. I distriktene er andelen innvandrere med høy utdanning større enn i resten av befolkningen, men mange får mindre uttelling for utdanning enn nordmenn. Det er større sjanse for at innvandrere blir om de blir verdsatt for de kvalifikasjonene de har.

2 Bolig

Selv om interessen for å eie bolig varierer er innvandrere som andre, mange vil eie fremfor å leie. Kjøp av bolig gir ofte mer stabile boforhold. Det signaliserer samtidig et langsiktig ønske om å bli boende, noe som gir tillit hos lokalbefolkningen. Støtte fra kommunen til å skaffe egnet bolig kan ha særlig stor betydning for familier og om de velger å bli.

3 Godt oppvekstmiljø og utdanningsmuligheter i egen region

Innvandrere har ofte store ambisjoner på vegne av sine barn og er opptatt av barnas muligheter til å ta utdanning. Mange er også opptatt av å kunne fortsette å bo sammen med barna når de er under utdanning. Utdanningstilbud i egen region er derfor viktig. Valg av bosted kan også påvirkes av muligheter for å bygge på og bygge om egen kompetanse.

4 Godt sosialt miljø og møteplasser

Fortellingene i innvandreres sosiale miljø – dette er et godt sted, og at det finnes møteplasser er viktig for at folk skal trives og se for seg en fremtid der de er. Innvandrere er som andre; mange vil gjerne være en del av et sosialt nettverk, delta og bidra i lokalsamfunnet. Lokale møteplasser og andre gode arenaer der folk møtes, kan bidra til å bygge sosiale nettverk mellom tilflyttere og de som bor i kommunen fra før.

5 Den lokale eliten sin holdning til innvandrere

Når ledende personer i kommune, næringsliv og lokalsamfunn tydelig signaliserer at innvandrere er viktig for næringsliv og lokalsamfunn kan også lokalbefolkningens syn på innvandrere endres positivt. Å kommunisere at innvandrere betyr mye for utviklingen av kommunen kan bidra til at innvandrere føler seg velkomne, verdsatt og utvikler lysten til å bli boende.