Regionalt samarbeid om bustadutvikling i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag samarbeider 17 kommunar om å utvikle kunnskap og strategiar på bustadutvikling.

Gjennom dei regionale programma «Blilyst» og «Kysten er klar» har 17 kommunar i Sør-Trøndelag etablert eit samarbeid om rekrutterings- og busettingsstrategiar. I 2012 fekk dei to programma 1 million kroner frå LUK-satsinga (Lokalsamfunnsutvikling i kommunane), til utvikling av samarbeid, metodar og modellar for å møte bustadutfordringane i regionen. Blilyst har prosjektansvaret for arbeidet.

Distriktssenteret presenterer prosjektet med grunnleggande informasjon.

Bakgrunn

Som i fleire andre regionar, har også kommunar i Sør-Trøndelag bustadutfordringar. Dette er bakgrunnen for at Sør-Trøndelag fylkeskommune løyvde 1 million kroner frå LUK-midlane. Handlingsplanen for Blilyst sler fast at bustadarbeidet er eitt av fire prosjekt med særleg fokus i 2013. Arbeidet heng tett saman med dei regionale programma si satsing på rekruttering og arbeidskraftmobilisering.

Utfordringa

I arbeidet er det avdekka fleire felles problemstillingar for kommunane: Ein arbeidsmarknad med rekrutteringsbehov, som må dekkast gjennom tilflytting, og ein bustadmarknad som i liten grad møter bustadbehova. Særleg synast leigemarknaden, med mangel på gjennomgangsbustader og ”prøvebustader”, å vere eit hinder.

Ønskt resultat

Arbeidet har som overordna mål å bidra til at det blir realisert moderne, fleksible og funksjonelle bustadløysingar som møter bustadbehova i kommunane og som aukar arbeidskraftressursen og busettinga i regionen. Arbeidet skal også kunne bidra til ein meir heilskapleg bustadpolitikk og ein betre fungerande bustadmarknad.

Hovedmål

Kysten er Klar og Blilyst ønskjer å samarbeide om kartlegging og felles verktøy for å utvikle mange nok og rett type bustader. Hovudverktyet blir nettverket, slik kommunane ønskjer det. For å sikre god framdrift, skal nettverkmøta planleggast etter verkstadmodell, med godt førebudde prosessar til kvart møte.

Samhandling om tiltak

Handlingsplan for Blilyst i 2013 har definert fleire tiltak, bl.a :

  • Gjennomføre ei bustadmarknadsanalyse for 8 av kommunane
  • Invitere lokale og regionale entreprenørar til dialogmøte/workshop
  • Søke gode modellar for privat/offentleg samarbeid, i samarbeid med kommunar, næringsliv, utbyggarar, Husbanken og lokale bankar

Bustadnettverket vil også kunne dra nytte av erfaringar og kunnskap frå Hitra kommune, som er ein av 12 deltakarkommunar i den nasjonale satsinga «Boligetablering i distriktene».

Distriktssenteret bidrog i første arbeidsverkstad i nettverksarbeidet, og deltok i dialogmøte mellom det regionale prosjektet «Flytt til Hardanger» og prosjektleiinga i «Blilyst».

Stikkord:
Steder: