Fagområde: Omdømme Stedsutvikling

Lev på Leines

Gjennom solid forankring, idéutvikling, energi, inntrykk og uttrykk, gjennom gode verktøy, gjennom indre og ytre kommunikasjon ønsker Leines å utvikle en lokal identitet og en ytre synliggjøring av at de er ei bygd på opptur.

Prosjektet hette tidligere «Midt i Leia – fra skjebnetru til opptur på Leines».

Sosial bærekraft og synliggjøring

Leines har vi alle de kvaliteter som hører med til ”livet på bygda”, med nærhet til flott natur, fravær av trengsel, kø og forurensing, et sammensatt og inkluderende lokalsamfunn og flere organiserte lag og foreninger.

Det finnes gode forutsetninger for næringsetableringer, og det meste ligger til rette for at Leines skal kunne gå en lys fremtid i møte. Likevel oppleves det som at virkeligheten innhenter dem, og den overliggende fremtidstroen som er viktig for utvikling i bygda, begynner å svikte. Frykten for avfolkning og forgubbing kan bli en selvoppfyllende profeti, dersom det ikke tas grep for å styrke folketrua.

Unge som har etablert seg i Steigen forteller at de har opplevd undring fra lokalbefolkningen over at man ønsker å bosette seg her. Prosjektet har som mål å stimulere fremtidstro og optimisme, slik at nyetablerte skal oppleves som privilegerte. Lokalbefolkningen skal være bygdas beste utviklere og ambassadører, og det skal tilrettelegges for effektiv informasjons-formidling og markedsføring.

Det er to fokus i dette prosjektet. Man har den interne dimensjonen som skal ha fokus på bygdas identitet, fremtidstro og utviklingskultur. Så har man den eksterne dimensjonen som skal ha fokus på informasjonsflyt og synliggjøring av Leines identitet, forutsetninger og verdier.

Samarbeidspartnere

Prosjektet samarbeider med:

 • Senter for Kunnskap og likestilling – KUN
 • Steigen Næringsforum
 • Lag og foreninger på Leines
 • Arkitekt Rannveig Landrø
 • Steigen Kommune
 • Nordland Fylkeskommune

Målgrupper

Prosjektets interne og eksterne dimensjoner henspeiler i stor grad til hvilke målgrupper vi søker å nå:

Aktivitetene i den interne dimensjonen er direkte myntet på befolkningen på Leines. Her skal vi utvikle stedets kultur og fremtidstro, og skape en positiv, lokal bevegelse som er drevet av folket selv. Dette skal imidlertid bidra til at Leines fremstår som mer attraktiv sett fra omverden, med økt bærekraft og flere muligheter. På den måten kan vi derfor også si at den interne dimensjonen indirekte også har en ekstern målgruppe.

Den eksterne dimensjonen, som fokuserer på å kommunisere Leines utad, har til hensikt å øke kjennskapen til, og interessen for bygda. Prosjektets hovedmålsetting er direkte koblet opp mot å tiltrekke barnefamilier / unge familier til Leines, så disse vil være en naturlig målgruppe vi skal henvende oss til.

Vi er også oppmerksomme på tendensen mot at unge kvinner gjerne trekker mot sentrale strøk, og vil ha fokus på at Leines fremstår som attraktiv hos denne målgruppen. Også ungdom vil få særlig fokus, da dette er en sentral målgruppe for kommende bosetting, og det i dag er mangel på tilbud som i stor grad tvinger disse til å flytte ut av bygda.

Aktiviteter

Prosjektets aktiviteter er delt inn i en intern og en ekstern dimensjon. Listen er ikke utfyllende med skal fungere som en førende ramme som viser prosjektets struktur der det fremgår hvordan de tenker og hva de vektlegger. Blant annet er de svært opptatt av at prosjektet har et sterkt fokus på kjønn og ungdom, noe som vil bli ivaretatt når prosjektet er i gang og prosessen ferdigstilles.

Den interne dimensjonen rommer aktiviteter som foregår lokalt, og som har som målsetning å bevisstgjøre og motivere til å jobbe sammen for å gjøre Leines til ei bygd på opptur. Dette omfatter følgende aktiviteter:

 • Å fange stedets identitet
 • Lokal involvering og driv
 • Bruke og utvikle lokale møteplasser

Den eksterne dimensjonen rommer aktiviteter rettet både mot omverdenen og i ”randsonen” der bygda møter omverdenen. Her planlegger vi følgende aktiviteter:

 • Bygge ”Leines i skyen”
 • Møteplasser
 • Markedsføring
 • Mediestrategi
 • Fadderordning

Prosjektet Midt i Leia – Fra skjebnetru til opptur på Leines er tildelt 1 000 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring
Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.
Forankring
Lokalbefolkning: Med Grendelaget som paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger på Leines, er prosjektet i utgangspunktet forankret i bygda. Men en reell forankring forutsetter at bygda har et eierskap til prosjektet som innebærer at innbyggerne og de lokale lag og foreninger er viktige drivere i prosjektet.
Steigen kommune: Politisk ledelse i kommunen har vært med fra starten av forprosjektet og gjennom møter/telefonmøte, og en politisk uttalelse om at de støttet forprosjektet.Nordland Fylkeskommune: Siden vi startet prosessen har fylkeskommunen vært en nyttig sparringspartner og det håper vi også i fortsettelsen!
Referansegruppe: For å sikre at prosjektarbeidet har en sterk faglig, kommunal og lokal forankring vil vi etablere en referansegruppe som vil følge prosjektarbeidet og gi råd og innspill og være et nyttig nettverk underveis. Vi ser for oss at gruppen vil bestå av (flertallet av disse er spurt og har bekreftet at de vil delta):
 • Steigen kommune• Steigen Næringsforum
 • Leines Idrettslag
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling, Maria Almli
 • Kajakkinstruktør «Rett kjøl» v Sigurd Schultz
 • Folkehelsekoordinator i Steigen, Maria Johansson
 • Ildsjel i Steigens Kulturliv, Ann Merete Willumsen
 • Ildsjel i friluftsliv, Alf Martin Brennvik
 • Ildsjel «LÅVE», Lillian Selvik
 • Arkitekt Rannveig Landrø

Prosjektorganisering
Styret i Leines Grendelag er prosjektets styringsgruppe. Grendelaget har nedsatt en arbeidsgruppe, som vil være sentral i gjennomføringen av prosjektarbeidet:

 • Prosjektansvarlig: Bente Aasjord – Styreleder i Leines Grendelag: Statsviter, forsker og spesialrådgiver.
 • Prosjektleder: Arild Juul – Siviløkonom som flyttet fra Oslo til Leines sommeren 2009.
 • Prosjektgruppedeltaker:Vidar Johansen – Initiativtaker til prosjektet og nylig tilflyttet Steigenpatriot.
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål:

Prosjektet skal snu negativ framtidstro og befolkningsutvikling og skape ny, selvforsterkende vekst på Leines. Før prosjektperioden er omme, skal Leines ha en tilvekst på 15 nye barnefamilier. Indikator på måloppnåelse: Antall tilflyttede familier.

Prosjektet skal utvikle kunnskap, metoder og verktøy som kan anvendes også for andre småsamfunn i og utenfor Steigen. Indikator for måloppnåelse: Senter for Kunnskap og likestilling (KUN) vil bli engasjert for å følge prosjektet og dokumentere prosess, metoder og verktøy i prosjektet. Prosjektet vil måle antall henvendelser fra andre småsamfunn som ønsker å få tilgang til dokumentasjon fra prosjektet (kunnskap, erfaringer, metoder og verktøy).

Delmål:

Prosjektet skal involvere og engasjere befolkningen på Leines, og bygge opp under og videreutvikle bygdas verdier og identitet. Indikatorer for måloppnåelse: Involvering blant bygdas lag og foreninger i prosjektets aktiviteter, samt spørre/intervjuundersøkelse av innbyggerne ved prosjektets begynnelse og slutt.

NRK eller en annen stor TV-kanal lager en dokumentar/reality fra prosjektet. Indikator for måloppnåelse: Lykkes /lykkes ikke.

Prosjektet skal øke interessen for og oppmerksomheten om Leines både i og utenfor bygda. Indikator for måloppnåelse: Antall treff på Google ved søk på Leines/Helnessund (søkerordet er definert med tanke på å unngå andre steder som også heter Leines)kan flere innvandrere finne veien inn i det sosiale livet gjennom disse organisasjonene.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Effekter

Prosjektets hovedmål om å skaffe 15 nye barnefamilier til bygda ila. 3 år skal være et resultat av en selvforsterkende utvikling. Denne tilveksten skal således være et vitnemål om at Leines har klart å bli en bygd på opptur, som har gjort seg synlig og attraktiv for et omkringliggende marked.

For å klare en slik snuoperasjon, holder det ikke å bare involvere og engasjere befolkningen i prosjektarbeidet. Det er befolkningen som må drive prosjektet fremover i en samlet bevegelse, og i nært samspill med næringsliv og kommune. Prosjektledelsens viktigste rolle er å stimulere til, og tilrettelegge for denne bevegelsen. Økt interesse og tilflytting stimulerer boligbygging og styrking / etablering av infrastruktur, som igjen bidrar til å skape ytterligere interesse. Her ligger det store effektmålet med prosjektet, hvor vi skal snu en negativ utvikling og folketro, og skape en selvforsterkende vekst på Leines. Selv om vi ikke igangsetter konkrete aktiviteter for å skaffe nye boliger og arbeidsplasser til Leines, vil dette derfor allikevel være en indirekte effekt av prosjektet som vi vil stimulere gjennom kontakt mot kommune og potensielle investorer.

Erfaringer vi høster fra dette prosjektet, hvor vi primært tar tak i ”myke verdier”, som stedets ånd, utviklingskultur og synliggjøring av bygda, vil kunne ha stor overføringsverdi til sammenlignbare samfunn med tilsvarende utfordringer. Vi velger ikke å bygge hus, for så å fylle dem – vi velger å synliggjøre muligheter og skape interesse og etterspørsel, for å stimulere til etablering. Vi tar tak i det vi kan gjøre noe med selv – nemlig oss selv – og gjennom synliggjøring av plassen vår er vi sikre på at vi vil kunne skape ny interesse og vekst.