Landsbyen Flisa – aktivisering av grendesamfunnene

Et bolystprosjekt med mål om å utvikle både tettsted og grender.

Initiativtaker til Landsbyen Flisa var Solør Næringshage. Etter en studietur til Landsbyen Dokka i 2011 ble det besluttet å gjennomføre ett forprosjekt. Første halvår 2012 ble dette forankret både politisk og i dialogmøter med innbyggerne. I august 2012 innvilget kommunestyret Flisa landsbystatus.

«Landsbyen Flisa» er ett verktøy i gjennomføringen av målsettinger i kommuneplanens strategiske del. Prosjektleder i full stilling har vært ansatt siden mars 2013.

Åsnes kommune er hovedansvarlig for hovedprosjektet, Handelssenteret Flisa og Solør Næringshage viktige medeiere. Ungdomsrådet og Eldrerådet er også representert i styringsgruppa.

Prosjektmål og verdier

Overordnet mål: Positiv utvikling, økt trivsel og bolyst
Posisjon: Landsbyen Flisa – det gode liv

Disse målene i kommuneplanen har vært retningsgivende for overordnet mål og hovedsatsningene:

  •  Innbyggernes behov settes i fokus for kommunal oppgaveløsing
  •  Økt tilflytting og redusert fraflytting
  • Omdømmebygging
  • Positive endringer i innbyggernes omtale og beskrivelse av Åsnes og Landsbyen
  • Nettverksbygging, kompetanseheving og -overføring «i alle ledd»
  • Kommunen skal være pådriver for gode/trygge/flere arbeidsplasser

Hovedsatsningsområder

Basert på intensjonene i kommuneplanen og målene for prosjektet ble hoved-satsningsområdene i prosjektet definert og kategorisert slik:

Skjermbilde

Innbyggermedvirkning og god dialog går som «røde tråder» innenfor alle satsningsområdene og i hele prosjektperioden. Grendeutviklingsprogrammet er gitt hovedfokus, med etablering av grenderåd som samhandlingsarenaer. Siste halvdel av prosjektperioden er Flisa sentrums videre utviklingsmuligheter på dagsorden, gjennom bred medvirkning i en steds- og mulighetsanalyse. Informasjon gjennom ulike medier skal bidra til at kommunikasjonsmålene nås. Bred involvering og kompetansespredning på tvers av fag og organisering skal gi positive læringseffekter i prosjektet.

Resultater

«Landsbyen Flisa» er betegnelsen på både prosjektet og Flisa sentrum. Målsettingen var ambisiøs og forventningene høye. Nesten ukentlig har det vært presseomtale av saker under landsbyparaplyen. Men er ambisjonene og forventingene innfridd?

Samarbeid mellom «frivilligheten» og kommunal tjenesteproduksjon bærebjelken i landsbysatsingen. Målet er ikke å erstatte, men utfylle og forsterke kommunale tilbud. Det er etablert fire grenderåd, som samhandlingsarenaer innbyggerne imellom og mellom innbyggerne og kommunen. Via grenderådene har innbyggerne satt i gang hele 40 tiltak som skal bidra til positiv utvikling, økt trivsel og bolyst.

Innbyggerne har selv lagt handlingsplaner, organisert tiltaksarbeidet og prioritert hvilke tiltak som skal få prosjektmidler. Innbyggeroppslutningen var meget god i starten, senere noe variert, men igjen god i datainnsamlingen til steds- og mulighetsanalysen av Flisa sentrum, som ble gjennomført våren 2015.


Prosjektet ble tildelt 1 000 000 i bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.