Fagområde: Inkludering Tilflytting

Kirkegata – internasjonal møteplass og kunstnerkvartal

Prosjektet vil fokusere på attraktivitet og inkludering av nye innbyggere ved hjelp av kultur og ulik kunsternisk aktivitet.

Hovedfokuset i prosjektet er økt tilflytting, med vektlegging på inkludering av flyktninger og innvandrere samt å tiltrekke unge voksne i etableringsfasen.

Kragerø tar årlig i mot omlag 200 nye innbyggere, dette inkluderer flyktninger, innvandrere, arbeidsinnvandring og familiegjenforeninger. Disse gruppene er en stor ressurs for lokalsamfunnet og for å motvirke utflytting ønsker de å tilrettelegge med arbeidslokaler der kunstnere med fremmedkulturell bakgrunn kan få muligheter til å utøve kunstnerisk aktivitet sammen med etnisk norske kunstnere i et atelierfelleskap, i en del av byen hvor det allerede er et etablert kunstnermiljø.

For å gjøre byen attraktiv som bosted, men også attraktiv å flytte til, er det viktig med en helhetlig tenkning, og ikke bare enkeltstående tiltak. De sosiale møteplassene og fellesarealer også viktige. Derfor må det også legges til rette for publikumstilstrømming, både med tanke på utstillingslokale for kunst og serveringssted. Dette er tenkt gjort gjennom etablering av et kombinert designsenter og galleri.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er sammensatt av ulike foreninger og private interessenter i området sammen med Kragerø kommune. Deltakere i planleggingen hittil har vært:

 • Kragerø kommune, Enhet for kultur
 • Kragerø kommune, Enhet for bygg og areal
 • Kragerø kommune, Enhet for integrering og kompetanse
 • Kragerø menighetsråd
 • Kragerø Eiendom AS
 • Kragerø Blad Vestmar
 • Kragerø bibliotek
 • Prosjektrelasjoner AS
 • Helmersen Glass
 • Kunstnergruppa Bølgeblikk
 • Div private eiendomsbesittere

Kunstsentralen

Invito – inkubator

Kvinner kan

Målgruppe

 • Kunstnere og designere, både tilflyttere og de som allerede bor i kommunen.
 • Kvinner
 • Unge
 • Innvandrere

Aktiviteter

 • Kartlegging/registrering av alle ledige lokaler og kontakt med gårdeiere. Målet er å utarbeide et prospekt/brosjyre for markedsføring der vi har utarbeidet en oversikt over aktuelle lokaler med arealer, innhold og aktuell bruk: Boliger, atelier, galleri, kontor, butikk, kafé/matproduksjon, kurs- og aktivitetslokale osv.
 • Opprusting og innredning av lokale/møteplass for innvandrere, andre tilflyttere og eksisterende innbyggere. Dette skal være en felles arena for å utveksle mattradisjoner, håndverksteknikker, kunst og design fra ulike land. Et ledd i integreringsarbeidet i Kragerø. Målet er å skape forståelse, respekt og interesse for andre kulturer som igjen vil bidra til nye impulser og kreativitet.
 • Opprustning av eksisterende og nye møteplasser, bl.a ved kirken, minneparken og Heuchs gravsted, utekafé og markedsplass. Deler av eksisterende parkeringsplass skal omgjøres til grøntareal i forbindelse med etablering av sentrumstunnel.
 • Etableringsstipend til kunstnere/designere som ønsker å etablere seg i Kragerø samt teamutviklingskurs.
 • Detaljeregulering for området som innebærer tilrettelegging for nybygg som skal romme kunst og designsenter i tilknytning til gammel, bevaringsverdig bensinstasjon, Sentrumsplanen er ferdigstilt.
 • Restaurering av den gamle bensinstasjonen.

Prosjektet Kirkegata – internasjonal møteplass og kunstnerkvartal er tildelt  inntil 1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Arbeidet med å få til økt bosetting og tilflytting er forankret i store deler av Kragerø kommunes planverk:

 • Kommuneplanen for Kragerø
 • Sentrumsplanen
 • Reguleringsplan og utomhusplan for kirkeområde
 • Bevaringsplan for Jøransberg og Andølingen
 • Plan for ”Våre felles møteplasser”
 • Kunst- og kystkulturplanen

Prosjektorganisering

Kragerø kommunes Bolystprosjekt er organisert på følgende måte:

 • Prosjektledelse: Kulturkonsulent/egen prosjektleder
 • Prosjektgruppe: Aktørene, 3 stk.
 • Styringsgruppe: Kultursjef, kulturkonsulent, Biblioteksjef og Teknisk sjef.
 • Referansegruppe: Aktørene
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

 • Samhandling i forhold til nyskaping og bolyst.
 • Vitalisere områder i byen – næring, handel, kunst, bolig og møteplasser i skjønn forening
 • Gode møteplasser og rekreasjonstilbud – festplass
 • Våre nye innbyggere føler seg velkomne
 • Ta i bruk tomme lokaler til ny aktivitet
 • Etablering av nytt bygg til kunstneratelier(gjennomført)
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Synliggjøring ved gjennomføringen av foreslåtte tiltak
 • Milepeler i forhold til foreslått framdriftsplan
 • Kartlegging av innvandere og asylsøkere som blir værende i Kragerø.
 • Rapport ved avslutning av prosjektet

Effekter

 • Samhandling mellom næring, kunst, design, kultur, nye innflyttere/innvandrere og offentlige instanser.
 • Delaktighet og integrering
 • Gjennomføring av tiltak i kommunale planverk