Fagområde: Stedsutvikling

Innvandrere en ressurs i Nordland

Prosjekt som skal utvikle og prøve ut en arbeidsmodell for kommuner som vil bidra til å styrke innvandrere sine muligheter til å utvikle sine ressurser og delta i det norske samfunnet.

Prosjektet skal utvikles i samarbeid med Vesterålen regionråd (Lødingen, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy), med overføringsverdi til andre regioner og kommuner.

Se også informasjonsheftet Praktisk og lønnsom integrering, som er laget med utgangspunkt i prosjektet.

De fleste kommunene i Nordland sliter med å opprettholde befolkningsgrunnlaget og levestandarden. Innvandring fra utlandet er for mange kommuner det som gjør at de greier å holde folketallet stabilt.

Prosjektet har to ulike fokus, et som retter seg mot kommunene som deltar og deres rolle som tjenesteprodusent og arbeidsgiver og et som retter seg direkte mot den enkelte innvandrer slik at de bedre finner seg til rette i samfunnet, lærer seg språket og deltar i arbeidslivet. Praksisen på hvordan dette fungerer vil variere fra kommune til kommune.

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppe:

 • Koordinator Lødingen
 • Koordinator Hadsel
 • Koordinator Bø
 • Koordinator Øksnes
 • Koordinator Sortland
 • Koordinator Andøy

Referansegruppe:

IMDi, NHO, KS, LO, Nordlands idrettskrets, Røde kors og Vesterålen Regionråd

Målgrupper

Som vi har påpekt så bør både kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner ha en felles interesse i å arbeide sammen for at innvandrere skal ønske å bli boende.

Hovedmålgruppen

 1. kommunene som tjenesteprodusent og arbeidsgiver
 2. innvandrere som har bosatt seg i de seks kommunene av ulike årsaker

Underordnet målgruppe er næringslivet og frivillige organisasjoner som også har en rolle i prosjektet.

Aktiviteter

Prosjektet er delt inn i tre faser:

Kartlegging, forankring, rekruttering.

 • Kartlegging av tidligere og pågående arbeid med inkludering og kartlegging av NAV sin rolle, kartlegging av tilflytting, utflytting og sekundærflytting, opprette kontakt og avholde forankringsmøter med kommunene.

Gjennomføring Mentorprogram, Møteplassen “Ny i Norge”, Gjennomføring av tre seminar.

 • Mentornettverket skal skape dialog mellom yrkesaktive og innvandrere som ønsker å komme ut i arbeidslivet, slik at de får en reell mulighet på arbeidsmarkedet og mulighet til å få et nettverk som gjør det lettere å skape jobbmuligheter og bli inkludert i en distriktskommune.
 • “Ny i Norge” er en møteplass der det blir lagt til rette for at ulike kommunale tjenesteområder, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner gir informasjon til innvandrergrupper, men også å få informasjon fra innvandrerne i forhold til hvilke behov de har.
 • Seminarene er et ledd i videre forankring og oppfølging i kommunene. Seminarene vil bli gjennomført i hver kommune med følgende tema; Likestilling og mangfold, likeverdige offentlige tjenester, mangfoldig rekruttering.

Evaluering, rapportering og presentasjon

 • Tredje fase blir arbeidet fra de to andre fasene evaluert sammen med koordinator og kommunens ledelse i hver kommune. På grunnlag av dette blir det utarbeidet en rapport fra prosjektet med beskrivelse av tiltak, erfaringer og en modell/metode for hvordan kommunen kan arbeide strukturelt med inkludering innvandrere.

Prosjektet Innvandrere en ressurs i Nordland er tildelt 890 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring
Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet må forankres politisk og administrativt i kommunene.
Prosjektet ets målsettinger forankres i nasjonale, fylkeskommunale og kommunale målsettinger innenfor områdene integrering, attraktivitet (bolyst og omdømme), livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling.

Prosjektorganisering

Prosjektledelse og ansvar for praktisk gjennomføring: KUN senter for kunnskap og likestilling. Prosjektet er drøftet med administrativ og politisk ledelse i Vesterålen Regionråd. De er svært positive til prosjektet, og vil jobbe med videre forankring mot den enkelte kommune. Det vil være en referansegruppe som består av representanter fra: IMDi, NHO, KS, LO, Nordland idrettskrets, Nordland Røde kors og Vesterålen regionråd. Disse har bekreftet sin deltakelse i referansegruppa.

Det opprettes også en koordinator for prosjektet i hver av de seks kommunene i Vesterålen. Denne koordinatoren vil i samarbeid med prosjektleder ved KUN være ansvarlig for å rekruttere inn mentorer og mentorpartnere, tilrettelegge for de tre samlingene som skal holdes i forbindelse med mentor programmet, og formidle kontakt med aktuelle nøkkelpersoner i planleggingen av seminarrekken “Ny i Norge”. Koordinatoren vil også være KUN sin kontaktperson i forbindelse med planlegging av forankringsmøter og seminarene som kommunens lederteam skal delta på i prosjektperioden.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Målsettingen med prosjektet er å øke kompetansen om mangfold i: kommunen, næringslivet, og blant frivillige organisasjoner, samt styrke innvandrere sin kunnskap om det norske samfunnet.

Økt kompetanse i kommunen vil kunne gi øke kvaliteten på tjenesten de produserer, og bevisstheten rundt mulighetene som mangfold kan gi i organisasjonen, det samme vil også gjelde for næringslivet. For både kommunene og næringslivet håper vi at økt kompetanse vil føre til at de i større grad ser den ressursen innvandrer representerer og i større grad slipper de inn på arbeidsmarkedet, og som et resultat av dette øker innbyggertallet i kommunene på sikt.

Et av målene er å få kommunene (politisk og administrativt) til å forstå at de tjener på et aktivt inkluderingsarbeid. Gjennom økt kompetanse og bevissthet i frivillige lag og organisasjoner kan flere innvandrere finne veien inn i det sosiale livet gjennom disse organisasjonene.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Økt tilflytting og reduksjon i utflytting fra kommunene. Økt bolyst.

Effekter

Forventet effekt av prosjektet er bedre kunnskap om ulike innvandrergrupper i kommune, frivillige organisasjoner og næringslivet på alle nivå i organisasjonene. Vi forventer at prosjektet skal gi bedre grunnlag for innvandrerne til permanent bosetting, økt mulighet for arbeid der de får brukt sin kompetanse og ressurser og bedre livskvalitet.