Flytthit – en regional markedsstrategi for Fjellregionen

Etter mange år med negativ befolkningsutvikling er det tross negativt fødselsoverskudd nå en svak befolkningsvekst. Ti år med Flytthit-arbeid ser også ut til å ha gitt resultater i form av økt stolthet og felles identitet i Fjellregionen.

Samarbeid mellom sju kommuner

Flytthit-arbeidet i Fjellregionen er et samarbeid mellom de sju kommunene Røros, Tynset, Tolga, Os, Alvdal, Folldal og Rendalen, og drives i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Bakgrunnen var en langvarig befolkningsnedgang, som regionen ønsket å snu. Arbeidet har vært drevet i flere faser de siste ti åra. Den siste prosjektperioden, som er delfinansiert gjennom Småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet, varer fram til 1. juli 2011.

Det langvarige arbeidet, har gjort at Flytthit-begrepet er godt forankra i hele regionen. «Vi som er en flytthit-kommune» og «I disse flytthit-tider» blir ofte brukt i debatter om for eksempel boligpolitikk og barnehageutbygging. I 2009 og 2010 har regionen opplevd en svak befolkningsøkning.

Vertskap og markedskampanjer

Flytthit-arbeidet bygger på to hovedpillarer: Vertskap og markedskampanjer

Noe av det første som ble gjort, var å bygge opp en vertskapsordning i hver kommune. Tilflyttervertene er kommunalt ansatte, som jobber på servicetorg eller i andre funksjoner, og som har vertskapsrollen som en del av sitt daglige virke. Vertene har vært kurset med tenkning fra reiselivet, og har i prosjektperioden vært samlet to ganger i året for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Vertskapsordninga skal opprettholdes i en driftsfase.

Vertenes hovedoppgaver er å informere potensielle tilflyttere om jobbmarked, boligmarked, oppvekstforhold, kulturtilbud. Gjennom vertskapsordninga får tilflytteren en person å forholde seg til, som viser engasjement og interesse. Den regionale nettsida www.fjellregionen.no er et nyttig verktøy. Vertene sender også ut velkomstbrev til de som flytter til kommunen og er medarrangører av treff for tilflytterne. Flytt hit arbeidet har blant annet resultert i en veileder i kommunalt vertskap for tilflyttere.

Det er et mål for Flytthit-arbeidet at tilflyttervertskap ikke bare skal være et kommunalt ansvar, men at også næringsliv og frivillig sektor skal ta vertskapsansvar overfor regionens nye innbyggere.

I Flytthit-arbeidet har det vært  markedskampanjer mot ulike målgrupper. «Første Klasse» i 2005 henvendte seg til familier i Oslo-området der eldste barn skulle starte på skolen neste høst. Tanken var at barnefamilier som vurderer å flytte, ønsker å gjøre det før barna starer skolen. Fjellregionen lokket med gode oppvekstvilkår. Kampanjen fikk stor nasjonal medieoppmerksomhet og førte til at flere familier flytta til Fjellregionen.

Ordføreren i spissen for ringeteam

I kampanjen «Savner du noen» i 2008 ble regionens innbyggere utfordret til å tipse om personer som de mente burde flytte til Fjellregionen. Kombinert med tips-mobilisering i de enkelte kommunene, fikk de inn tips om 600 personer/familier. Disse fikk kort i posten med budskapet «noen savner deg i Fjellregionen, vi ringer deg». Med ordførerne i spissen satt det ringeteam i alle kommunene og ringte til de «savnede».

Kampanjen fikk mye lokal oppmerksomhet og førte til at «er du savnet», ble en snakkis i utflyttermiljøene i byene. Flere av de som var savnet har senere flytta til Fjellregionen. Kampanjen ble gjentatt i 2010. Dette er en relativt enkel og billig kampanje å gjennomføre, og flere av kommunene tenker å gjenta den etter at prosjektperioden er over.

Kampanje for å lokke gründere og bedrifter

«Start Her» skulle være prosjektperiodens hovedsatsing med etablerere og bedriftseiere som målgruppe. Målet var å lage en kampanje som både fikk nasjonal medieoppmerksomhet og som lokket gründere og bedrifter til Fjellregionen. I «Den store Heltejakten» brukte de lokale gründere og deres heltemodige historier som inspirasjon. Budskapet var at i Fjellregionen er det de som skaper arbeidsplasser, som er de virkelige heltene. Det ble laget eget nettsted og egen Facebookside. Kampanjen kuliminerte med et storarrangement på Youngstorget i Oslo. Et firesifret antall mennesker var innom i løpet av dagen. De fleste var folk med tilknytning til Fjellregionen, og potensielle tilflyttere uten planer om bedriftsetablering. Kampanjen fikk ikke umiddelbare resultater i form av bedriftsetableringer, men den skapte blest og engasjement. Den satte også fokus på Fjellregionen som en region for de som ønsker å skape noe.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har bare delvis vurdert prosjektet.

Læringsverdi for andre

Distriktssenteret mener at det langsiktige arbeidet med tilflytting til Fjellregionene har mange interessante innfallsvinkler. Det er gjennomført tiltak og høstet erfaringer som kan ha stor  inspirasjon- og læringsverdi for andre kommuner og regioner i Distrikts-Norge.  Vi vil derfor komme tilbake til en mer fullstendig presentasjon og vurderinger i løpet av høsten 2011.