Bygdemellom

Bygdemellom er et samarbeidsprosjekt der Telemark fylkeskommune, Tinn kommune og utviklingslagene i bygdene Atrå, Austbygde, Hovin og Tessungdalen har gått sammen om ulike tiltak for å skape attraktive bosteder i Tinn.

Bygdemellom skal bidra til at utviklingslagene kommer videre i arbeidet med å skape stedsidentitet, samhold, god kommunikasjon mellom bygdene og et variert aktivitetstilbud for barn, unge og voksne – alt sammen viktige premisser for å skape bolyst.

Prosjektet er bygget opp rundt 4 innsatsområder:

 1. Aktiviteter rettet mot barn og unge
 2. Planlegging av og tilrettelegging for gjennomgangsboliger og boligtomter
 3. Utredning av tur- og sykkelstier/veier
 4. Tilrettelegging for aktiviteter på og ved Tinnsjøen

Samarbeidspartnere

 • Skole og barnehager, spesielt elevråd, Ungdomsrådet, FAU
 • Lokale lag og foreninger
 • Telemark fylkeskommune
 • Nasjonale Sykkelveier v/Vegdirektoratet
 • Stiftelsen Sykkelturisme
 • Veikomitéen i Tinn kommune
 • Planavdelingen i Tinn kommune (Enhet for plan og landbruk)
 • Fjellregionsamarbeidet
 • Husbanken
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Kulturlandskapssenteret i Hjartdal
 • Båtforeningene
 • NAV
 • Mandheimen statlige asylmottak
 • Verdensarvprosjektet og Rjukanbanen
 • Inn på Tunet og landbruksorganisasjonene i Tinn

Målgruppe

 • Barn og unge/unge voksne generelt i bygdene
 • Tilflyttere
 • Barn og unge innvandrere
 • Unge og gamle boligsøkere
 • Unge som befinner seg i faresonen for å bli uføre
 • Turister og hyttefolk

Aktiviteter

Prosjektet omfatter mange forskjellige aktiviteter knyttet til de fire skisserte innsatsområdene. For å sikre framdrift innenfor hvert område, vil det bli etablert egne arbeidsgrupper der det er hensiktsmessig.

 • Ungdom

Bygdemellom har barn og unge som prioritert målgruppe, og ungdommen selv er representert i styringsgruppa med to representanter for Ungdomsrådet.

 • Boliger/stedsutvikling

Arbeidet med boliger og boligtomter er en prioritert oppgave for alle de fire utviklingslagene.

 • Gang- og sykkelstier

Bygdemellom vurderer arbeidet med å etablere gang- og sykkelstier som et av de viktigste tiltakene for å knytte bygdene sammen. Først og fremst har dette stor betydning for barn og ungdom og er også en prioritert oppgave for Ungdomsrådet i Tinn.

 • Tinnsjøen som vannvei

Småbåttrafikken på Tinnsjøen er økende, og behovet for tilrettelegging for aktiviteter blir stadig større. I arbeidet med å få Rjukan på Unescos verdensarvliste er Tinnsjøfergene viktige elementer.

Prosjektet Bygdemellom er tildelt  inntil 800 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet er godt forankret i og oppfyller målene i Tinn Kommunes strategiske planer, spesielt innen næring, plan, helse og kultur.

Det er i tillegg gjort politiske vedtak både i Tinn kommune og i Telemarkfylkeskommune, som i 2012 bevilget tilskudd i henhold til budsjett. Det er arrangert møter med ordfører og rådmann m.fl. for å orientere om status på prosjektet, sist i februar 2013.

Prosjektet passer godt inn i Telemark fylkeskommunes viktige planer beskrevet i «Det gode liv i Telemark» og «Folkehelseprogrammet for 2010 -2012».

Prosjektet har solid forankring i de fire utviklingslagene, som også har representanter i styringsgruppen, og i andre lag og foreninger, spesielt idrettslagene.

Prosjektorganisering

Prosjektet ser det som svært viktig å ha en kreativ utnyttelse av ressursene f.eks. ved at det:

 • henter inn lokal kompetanse for å sikre lokal forankring
 • har sørget for at styringsgruppa består av prosjektansvarlig i kommunen, representant for

Næringsavdelingen, Samfunns- og miljøutvalget, deltakere fra utviklingslag, ungdomsleder og ungdomsrepresentanter

 • vil strukturere samarbeidet mellom prosjektleder og arbeidsgrupper med jevnlige møter med kommunens næringsapparat, planavdeling, kulturavdeling og Visit Rjukan.

Styringsgruppa består av følgende medlemmer:

 • Næringsavdelingen: Steinar Ulla (leder)
 • Leder for Samfunns – og miljøutvalget: Eivind ØrnesUngdomsleder: Vivian Mathisen
 • Ungdomsrådet (2): Chatura Øverdal og Lars Sander Gardsteig Fæhn
 • Utviklingslagene (4):
 • Atrå i morgo: Kari Anne Valsø
 • Austbygde Utvikling: Barbro Stordalen
 • Hovin Utvikling: Tor Helge Flåto
 • Tessungdalen Utvikling: Knut Volland

Prosjektansvarlig er Tinn kommune v/Dagfinn Jaren, enhetsleder for Plan- og landbruk.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

 1. I løpet av prosjektperioden skal det skapes 5 varige aktiviteter for ungdom i bygdene. Prosjektet skal bidra til identitetsskapende tiltak, herunder styrking og utvikling av allerede eksisterende tilbud.
 2. Etter endt prosjektperiode skal det i hver av bygdene Atrå, Austbygde og Hovin være planlagt og tilrettelagt for gjennomgangsbolig og/eller boligtomter.
 3. Prosjektet skal ferdigstille utredningen av gang og sykkelstier langs Tinnsjøen og ha etablert samarbeid med de andre aktørene både i Telemark fylke og nasjonalt.
 4. Prosjektet skal i samarbeid med andre aktører legge til rette for mer trafikk på Tinnsjøen og for utvikling av en ny båthavn.
 5. Prosjektet skal inkludere innvandrere i alle tiltakene for barn og unge, bl.a. gjennom samarbeid med Mandheimen statlige asylmottak.
 6. Prosjektet skal styrke unge uføre slik at det blir minst 5 % færre uføre i målgruppen «personer under 40 år».
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Bygdemellom vil

 • skape gode samarbeidsforhold og et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge
 • bidra til at unge får eierskap til og positive opplevelser på stedet de vokser opp
 • sørge for økt helsegevinst ved at det på sikt blir tilrettelagt for at folk i alle aldre skal kunne gå og sykle mer
 • bidra til at Tinn kommune vil fremstå som mer attraktiv å flytte til og besøke ved at det bl.a. vil bli åpnet opp for flere bomuligheter i bygdene
 • være pådriver for at det igjen blir vann i Atråbadet, noe som vil sørge for bedre muligheter for svømmeopplæring spesielt for folk i bygdene
 • medvirke til at planverket kommer på plass
 • arbeide for at flere blir boende i Tinn og at trivselen øker

Effekter

 • Samarbeidet mellom bygdene har nasjonal overføringsverdi i organisering og innhold; prosjektet vil bruke skolesammenslåingen til noe positivt
 • Styrke unges stedsidentitet gjennom involvering i og gjennomføring av tiltak
 • Utnyttelse av overskuddsmasser fra en eventuell utbygging av fjellhaller til datalagring på Rjukan til fundament for gang- og sykkelsti langs Tinnsjøen