Fagområde: Inkludering Tilflytting

Bosetting av flyktninger i Levanger kommune

I 2009 ble Levanger kommune tildelt bosettingsprisen 2009 av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Distriktssenteret har sett på noen av suksessfaktorene ved bosetting av flyktninger i Levanger kommune

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har siden 2008 tildelt priser til norske kommuner for bosetting av flyktninger. Levanger kommune fikk prisen i 2009.

Direktoratet sin begrunnelse var at Levanger kommune viser en imponerende vilje til å bosette mange flyktninger, inklusive enslige mindreårige. Kommunen leverer også resultater langt over nasjonalt nivå, både på norskopplæring og i introduksjonsordningen. Levanger har evnen til kreativitet, nytenking, erfaringsdeling og samarbeid.

Levanger kommune har vært bosettingskommune siden 1987. Bosettingstallet har variert fra år til år. I 2010 fikk 325 kommuner anmodning fra IMDI om å bosette ca 10.000 personer. Antall flyktninger som skal bosettes har økt de siste årene, og en stor andel av disse har vært enslige menn. Levanger kommune bosatte 60 personer dette året, hvorav 20 enslige mindreårige. I 2009 bosatte de 50 personer og i 2011 45 personer, derav 15 enslige mindreårige.

Levanger kommune i Nord-Trøndelag har 18.741 innbyggere (01.01.2011). Kommunesenteret er Levanger by og tettstedene heter Ekne, Markabygda, Mule, Okkenhaug, Skogn, Ytterøy og Åsen. Levanger er kjent som skolebyen. I tillegg til grunnskole og videregående skole finner vi Skogn Folkehøgskole og Høyskolen i Nord-Trøndelag med sine 1800 studenter i Levanger. Sykehuset Levanger (helse Nord-Trøndelag HF) er den største enkeltarbeidsplassen i kommunen. Næringslivet er ellers preget av handel og industri.

Frivillige lag og organisasjoner er drivkreftene i et rikt kulturliv. Distriktssenteret er kjent med at flyktningene mener at dette er viktig i deres integreringsarbeid.

I Levanger har samarbeidsformene utviklet seg over tid og har ført til at de ulike kommunale tjenestene er omstillingsdyktige og kan ivareta oppgaver selv om bosettingstallet går opp eller ned.

Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år skal inn i introduksjonsprogrammet hvor målet er å kvalifisere seg for arbeid og/eller utdanning. Ungdommene som kommer til Levanger, og er mellom 16 og 19 år, får tilbud om et 2-årig eksamensrettet grunnskoletilbud ved Sjefsgården voksenopplæring.

Begrunnelsen for at Levanger kommune i 2009 fikk bosettingsprisen er deres høye måloppnåelse. I 2009 var den på 86 % og i 2010 på 63 %. Det er godt over landsgjennomsnittet på 60 % (IMDI-rapport 7-2008 Deltakelse og måloppnåelse. Resultatrapportering fra introduksjonsordningen 2007).

Eierskap, organisering og formell forankring

I Levanger kommune er innvandrertjenesten en enhet underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling. Kommunalsjefen er i rådmannens stab.

Det er vist stor politisk vilje over lengre tid for å bosette flyktninger i Levanger, og det har gitt resultater.

Innvandrertjenesten er en kommunal tjeneste. Levanger kommune har bevisst ikke lagt enheten under NAV, men de har utviklet gode samarbeidsmetoder. Lederen av innvandrertjenesten styrer hele integreringstilskuddet – det er en suksessfaktor i Levanger.

Innvandrertjenesten har styringskort. Dette viser fokusområdene for ulike målgrupper kommende arbeidsår. Hvert tiltak har måltall. En bestemmer seg også for hva som skal være tema i kvalifiseringsprogrammet som det skal arbeides spesielt med. I 2010 var dette foreldrerollen og vold i nære relasjoner.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (2005) har som formål «å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet». Hensikten med programmet er at flyktningene skal integreres raskt i samfunn og arbeidsliv. Programmet består i hovedsak av å lære seg det norske språket, men det innbefatter også samfunnsinformasjon, arbeidspraksis og språkpraksis.

Det er kommunen som sørger for introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen. Tilbudet går til de mellom 18 og 55 år, og er 2 årig. I forbindelse med introduksjonsprogrammet har deltakerne tilgang på 3 programrådgivere. Distriktssenteret mener at disse også har en viktig oppgave etter at programperioden er over slik at flyktningene har noen kjente de kan ta kontakt med.

For å få flyktningene til å bli boende er det viktig at de er kvalifisert for arbeid. Levanger kommune har to viktige tiltak:

  1. Språkpraksisplasser
  2. Lærekandidatordningen. Målet er kompetansebevis, som igjen er utgangspunktet for å få fagbrev. Samarbeidet med opplæringskontorene og bransjene er gode.

NAV betaler lønn i begge disse to ordningene

I Levanger har de arbeidet tett med bransjer og bedrifter i mange år, og funnet en fin arbeidsdeling. Bedriftene viser stor interesse for å ta inn flyktninger som arbeidskraft.

Når flyktningen har gjennomført og ”bestått ” introduksjonsprogrammet får de utbetalt kr. 5000,-.

Flyktningetjenesten skaffer sommerarbeid og betaler lønn til ungdom mellom 18 og 25 år. Mange enheter i Levanger kommune benytter seg av denne muligheten til å rekruttere ny arbeidskraft.

Flyktninger over 55 år er sjelden aktuelle for arbeidslivet i sitt nye hjemland. De blir ”overført” til NAV og lov om sosiale tjenester.

NAV. I Levanger er det etablert gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunen og NAV. Samarbeidet er godt både i forhold til enkeltbrukere og på ledernivå. Alle ansatte i NAV Levanger er opplært til å arbeide med flyktningene. For å forenkle overgangen fra introduksjonsprogrammet til NAV har de tatt ibruk NAV sitt kartleggingsverktøy. På Levanger betyr det at det er flyktningetjenesten som sammen med brukeren starter prosessen med egenkartlegging, registrering og jobbsøk.

Distriktssenteret mener at Levanger kommune gjennom sin organisering legger et godt grunnlag for at flyktningene skal lykkes, trives og bosette seg permanent i Levanger området. Formannskap og kommunestyre blir løpende orientert om situasjonen for flyktningene i kommunen, og Levanger kommune er opptatt av at Levanger også i framtida skal være i front når det gjelder kvalitet på bosetting og integrering.

Mobilisering, involvering og medvirkning

I Levanger er følgende organisasjoner aktive med aktivitetstilbud til flyktningene:

  1. den norske kirke
  2. sanitetsforeningene gjør mye på tilbudssiden til kvinner. For mange kvinner som kommer til Norge er tilbud til kvinner i frivillige organisasjoner ukjent
  3. frivilligsentralen. De kobler også på andre lag og organisasjoner

Flyktningene selv mener at den viktigste grunnen til at de blir boende i Levanger er at de kjenner mange som bor der. Flytter de til større steder vil de lett forsvinne i mengden med folk. De som velger å flytte gjør det for å få seg arbeid.

Flyktningetjenesten mener det er viktig at flyktningene selv er bevisst på at de må gjøre noen valg. Det gjelder spesielt iforhold til videre skolegang og arbeidsliv. Alle som har stått på, har fått seg arbeid i Levanger mener kommunens ledere.

Utdanning. Enslige mindreårige flyktninger har store ambisjoner i forhold til utdanning. Det lages opplæringsplaner for alle som kommer til kommunen. Flyktningene i utdanning får tilbud om leksehjelp. Denne hjelpen ytes av studenter ved Høyskolen i Nord-Trøndelag og andre privatpersoner.

Fritid. Under introduksjonsprogramperioden får barn tilbud om betalt aktivitet av Levanger kommune. Å lære seg å ta del i fritidsaktiviteter som speider, turn, svømming, tennis og fotball er en viktig del av integreringen til det norske samfunnet. Flyktningetjenesten i Levanger kommuner mener å se at svært mange barn fortsetter med disse aktivitetene etter at programmet er over og det er foreldrene som står for betalingen. For ungdommene er spesielt medlemskap på treningsstudio en populær aktivitet. Dette er også et fint sted for å bli kjent med norske ungdommer.

Distriktssenteret mener at Levangersamfunnet også skal ha mye av æren for at flyktningene finner Levanger som et godt sted å bo. For å lykkes med integrering må alle bidra. Integrering skjer lokalt. Distriktssenteret har også grunn til å si at Levanger lykkes fordi at arbeidsmodeller og arbeidsmetodikk er tilpasset lokale behov, og at det er stor fleksibilitet i arbeidsform.

Bolig. Et godt sted å bo kan ha avgjørende betydning for flyktningene sine valg om bosted. De aller fleste flyktningene som bosettes får et boligtilbud formidlet av flyktningetjenesten i godt samarbeid med Levanger boligforvaltning. Det inngås avtaler med private som også stiller boliger/hybler til disposisjon. Husleieavtaler inngås direkte mellom flyktninger og utleier. I Levanger er flyktningene flinke til å skaffe seg eget husvære/hybel, og når økonomien tilsier det, benytter de muligheten til å kjøpe seg egen bolig.

Kompetanse og menneskelige ressurser

Innvandrertjenesten i Levanger består av tre avdelinger; Flyktningetjenesten, Sjefsgården voksenopplæring og Leira mottak.

Enheten har ansvar for å bosette flyktninger, drive norsk og samfunnsopplæring for innvandrere og asylsøkere, samt drive et asylmottak. Enheten har også en kommunal tolketjeneste.

Innvandrertjenesten i Levanger utgjør omlag 45 personer.

Introduksjonsprogrammet består i hovedsak av å lære seg det norske språket, men det innbefatter også samfunnsinformasjon, arbeidspraksis og språkpraksis. Språkpraksis er en metode i norskopplæringen som innebærer at bedriften tar imot en flyktning i en avgrenset periode. Målet er derfor at deltakerne får språktrening knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

Alle flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til en individuell plan. Denne planen har målsettinger og tiltak for hvordan flyktningene skal nå sine mål. For å gjennomføre programmet har flyktningetjenesten 3 programrådgivere til å følge opp deltakerne. I tillegg ble det i 2008 ansatt en miljøarbeider i 60 % stilling for å bistå nødvendig arbeid av praktisk og miljømessig art.

De enslige mindreårige som ikke er i introduksjonsprogrammet, utgjør en gruppe som krever individuell oppfølging og rettledning. Flyktningetjenesten og barnevernet har nedfelt samarbeidsrutiner og ansvarsfordeling i arbeidet med de enslige mindreårige.

Sjefsgården voksenopplæring er en kommunal skole for voksne innvandrere over 16 år, og er en avdeling i Innvandrertjenesten i Levanger kommune.

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne innvandrere. Det er ca. 140 elever fra omlag 35 land, og det snakkes 15 forskjellige språk på skolen.

Skolen er fokusskole og MOT-skole.

Flyktningene i Levanger gir uttrykk for at Levangersamfunnet gir de store muligheter til å velge varierte tiltak som er viktig for måloppnåelsen. 4 timer i uka har deltakerne muligheter til å velge aktiviteter selv. Aktivitetene skal fremme språk, helse og integrering. Eksempler på slike tiltak i Levanger er trening på treningsstudio, deltakelse i kvinnegruppe og leksehjelp.

Vi skal imidlertid merke oss Flyktningetjenesten sin bekymring over at for få voksne melder seg som frivillige. Mange av flyktningene som kommer til Levanger er enslige mindreårige og trenger mer voksenkontakt.

Distriktssenteret mener at innvandrertjenesten har en funksjonell organisering. Ved at de selv bestemmer over introduksjonsmidlene har de stor fleksibilitet til enhver tid å gi et best mulig tilbud utfra behov som er der.

Kommunens rolle

Ca 170 bosatte flyktninger vil ha Levanger som bosted i 2011.

Kommunen mener det er krevende å bruke tid til å bygge god kvalitet på tjenestetilbudet overfor gruppen enslige mindreårige. Flyktningetjenesten er fornøyd  med sin faglige kapasitet, og legger sterkest vekt på utvikle samarbeidet med barnehagene, barnevern, helsesøster og kulturkontoret.

Det er etablert et eget fagteam som består av fagleder for barnevernet, fagleder for helsesøstertjenesten, rektor for Sjefgården voksenopplæring, avdelingsleder ved Frol oppvekstsenter, representant fra helse/rehabilitering og NAV. Fagteamet skal sikre at det flyktningfaglige arbeidet blir ivaretatt ut i de ulike tjenester og fungere som et faglig forum hvor problemstillinger drøftes og løsninger diskuteres.

Levanger kommune har igangsatt arbeid med boligsosial handlingsplan. Det er viktig at flyktningene har en «karrierestige» når det gjelder hvordan de vil  bo. Distriktssenteret mener at tilgang på boliger av rett sort er viktig for å få flyktningene til å bosette seg i en kommune over noe tid.

Flyktningene selv legger også stor vekt på biblioteket som felles møteplass på tvers av kulturer og opprinnelsesland. Biblioteket i Levanger sentrum beskrives som veldig bra, og alle føler seg veldig velkommen.

Målformulering

Tjenesten har klare og definerte mål. Disse finner vi igjen i Levanger kommune sin kommuneplan og sektorplaner.

Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2020 har visjonen livskvalitet og vekst.

Levanger kommune har en målsetting om å øke attraktiviteten både for omgivelser og innbyggere. De synliggjør at det er en viktig oppgave å inkludere alle i fellesskapet. Levanger kommune skal gjennom et helhetlig menneskesyn fremstå som en god kommune å bosette seg i uansett bakgrunn.

Resultat og effekt

Levanger kommune sin innvandrertjeneste har måltall på alle tiltak i et arbeidsår. Måloppnåelsen er sterkt påvirket av bakgrunnen til flyktningene når de kommer til kommunen. De fleste som kommer er analfabeter. I 2009 var måloppnåelsen 86 %, og i 2010 på 63%.

Nyskapning og kreativitet

Distriktssenteret velger å fokusere på fem tiltak som er viktige i Levanger kommune sitt bosettingsarbeid.

Boligtiltak. Husbanken, region Midt-Norge, har tatt initiativ til bosettingstiltak rettet mot enslige mindreårige. Trondheim og Levanger er deltakere. Flyktningene bor sentrumsnært, 2 og 2 sammen. Flyktningetjenesten har tett oppfølging av eventuelle  hybelverter. Flyktningene bor i både kommunale boliger og leide boliger og leiligheter.

Introråd. Brukermedvirkning er en suksessfaktor. Rådet består av 7 personer. Noen velges og andre plukkes ut av flyktningetjenesten. Her er det opplæring i norsk demokrati og diskusjon om saker av betydning.

Sommerjobber. Flyktningetjenesten skaffer sommerjobb til ungdommene etter gitte kriterier. De må snakke ganske godt norsk og ikke ha fravær på skolen. Arbeidstreningen gir de trygghet, de får praktisert norsk språk og gode referanser for å bevege seg ut i arbeidsmarkedet.

Sykkel. Når flyktningene kommer til Levanger får de sin egen sykkel. Dette gjør de mobile, og kan komme seg på både skole, arbeid og besøke venner.

Avisa Nordlig Regnbue lages av elever ved Sjefsgården voksenopplæring. Den kommer som en del av lokalavisa Levanger-Avisa hver lørdag, og den første utgaven kom i desember 2000. Redaktør for avisa er Gregorian Varazdat og han er også tidligere elev ved Sjefsgården voksenopplæring.

Distriktssenteret mener at Levanger kommune har funnet en organisering av arbeidet med flyktninger som andre kommuner kan lære mye av.

Læringsverdi

Levanger kommune vil i 2011 ha ca 170 bosatte flyktninger. Distriktssenteret mener at organiseringa av tiltakene overfor flyktningene er den viktigste årsaken til suksessen med bosetting av flyktninger i Levanger. Det at Levanger har organisert voksenopplæringa og flyktningetjenesten i èn enhet gjør at de ansatte må samarbeide godt. Samarbeidet er også godt med Nav, og overfor flyktningene har de fokus på språk, læring og arbeid.

Distriktssenteret mener også at de personlige egenskapene til de som arbeider med flyktningene i Levanger har stor betydning for bosettingsarbeidet. De har en spesiell evne til å motivere og gi flyktningene tro på en framtid i Norge. Mange av flyktningene er ressurssterke folk og Distriktssenteret ser at de ansatte får fram hva flyktningene selv er gode til.

Det stilles klare og tydelige krav til flyktningene. Dette gir de motivasjon til å stå på for å nå sine mål. Strenge krav fører til målbevisste elever og gode resultat. Det gir Levanger et godt rykte og flere ønsker å bosette seg i kommunen. Distriktssenteret vil spesielt fremheve viktigheten av et godt samarbeid med arbeidslivet i Levanger. Å få trening i språk, arbeidsliv og sosial kompetanse på ett og samme sted gir flyktningene en sterk identitet til Levanger. Sjefsgården voksenopplæring er også et sentralt samlingssted. Det gode miljøet her motiverer og inspirer flyktningene til innsats i introduksjonsprogrammet.

Lokalavisa Levanger-Avisa bidrar også sterkt i identitetsarbeidet ved å publiserer «Nordlig regnbue» hver lørdag. En dobbelside hvor innvandrerne selv skriver om sine aktiviteter og opplevelse av Levanger.

Distriktssenteret vil også fokusere på introduksjonsrådet sin betydning for det gode integreringsarbeidet i Levanger. Målet med introduksjonsrådet er å hjelpe innvandrerne som er i introduksjonsprogrammet til å få en bedre integrering. Rådet som består av 5 flyktninger bidrar til en sterk medvirkning fra flyktningene overfor det offentlige.

Levanger kommune opplever at de er en foregangskommune for andre kommuner. Bosettingsprisen i 2009 har gitt kommunen en god markedsføring av bosettingsarbeidet. Distriktssenteret mener det ville vært interessant om Levanger kommune hadde utviklet en oversikt over hva de bosatte flyktningene gjør, og hvor de bor 5 og 10 år etter at de ble bosatt i Levanger. Med en slik oversikt kunne en på en bedre måte sett effektene av de gode tiltakene. I kommunale planer kan vi lese at kommunen selv er bevisst på at flyktningene er en ressurs for kommunen og bidragsytere til fremtidig arbeidskraft som kommunen har behov for. En bedre dokumentasjon hadde vært til hjelp i dette arbeidet.

Prosess og vurderinger

Distriktssenteret mener at Levanger kommune og samfunnslivet i Levanger er opptatt av at flyktningene skal trives i Levanger. Integrering i Levangersamfunnet gjøres på mange ulike måter og flyktningene kan selv velge aktiviteter som interesserer de. Dette gir de en sterk tilknytning til Levanger.

Innvandrertjenesten har en sterk legitimitet i både kommunen og i NAV. Distriktssenteret mener at dette er viktig for å kunne bruke introduksjonsmidlene på en effektiv måte overfor flyktningene.

Distriktssenteret vil også trekke fram NAV sin evne til å tenke brukeren i fokus når de tilrettelegger for at flyktningene skal finne seg til rette i Levanger. Et eksempel på det er at alle ansatte i NAV som hovedregel skal kunne arbeide med tiltak overfor flyktningene.

Veien videre

Levanger har tradisjon for å ta imot mange flyktninger, og har vist stor politisk vilje til det. Politikerne er også bevisst på at Levanger skal være en god kommune å bo i for de som blir bosatt her av IMDI. I budsjettet for 2011 er resultatmålet at en skal gjennomføre introduksjonslovens intensjoner ved å kvalifisere den enkelte flyktning for arbeid eller videre utdanning innenfor en periode på 2 år.

Distriktssenteret vil også nevne at rådmannen i sitt budsjettforslag for 2011 er åpen på at god måloppnåelse medfører økonomisk overskudd og fortjeneste til kommunen.

Distriktssenteret er innstilt på å følge noen av flyktningene i Levanger over noe tid for å se hva de kvalifiserer seg til gjennom utdanning og arbeid. Det vil også være god læring for Levanger kommune og andre kommuner som blir spurt av IMDI om å ta imot flyktninger for bosetting.