Fagområde: Omdømme Tilflytting

Bo lyst, landlig og levende på Vestmarka

Tilflyttingsprosjekt i Eidskog kommune.

Målet er å utvikle Vestmarka til et lokalsamfunn der det er godt å bo for alle mennesker i alle aldre, og som det er attraktiv å flytte til. Prosjektet skal bidra til arbeidsplassar, omdømme, identitet og auke i folketalet. Det legger opp til at de medvirkende skal bygge nettverk, lære av hverandre og vise fram både små og større tiltak som kan være med å stimulere til identitet, bolyst, optimisme og stolthet for heimplassen sin.

Hovedtiltakene i prosjektet vil være utarbeiding av presentasjonsmateriell, profilering med lokal forankring, og tiltak med hovedfokus på økt livskvalitet og identitet, engasjere innbyggere, arbeide med skole, lag/foreninger og næringsliv. Vestmarka i Utvikling AS er eigar av prosjektet. Dette er eit aksjeselskap eigd av 134 personar i Eidskog kommune.

Arbeidet blir gjort i samarbeid med Vestmarka i Utvikling AS.

Hovedmål

Utvikle Vestmarka til eit lokalsamfunn der det er godt å bu for alle menneske i alle aldrar, og som det er attraktivt å flytte til.

Målgrupper

  • Potensielle tilflyttere
  • Innbyggere
  • Lag og foreninger
  • Lokalt næringsliv

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Bo lyst, landlig og levende på Vestmarkaer er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Vestmarka i Utvikling AS (ViU) er prosjekteier. ViU ble stiftet i 2008. Etableringen av selskapet er i seg selv det viktigste forarbeidet for dette bolystprosjektet. ViU har 138 aksjeeiere. Dette betyr at ca 30% av innbyggerne på Vestmarka er deleiere i prosjektet.

Styret i ViU har vært styringsgruppe for prosjektet. Det har ikke vært nedsatt arbeidsgrupper. Prosjektleder har hatt ansvar for noen tiltak, men har også i stor grad fungert som koordinator for arbeid som har vært gjennomført av lag og foreninger i Vestmarka. PL og styret ønsker å skape eierforhold.