Fagområde: Tilflytting

200 ledige hus

Prosjekt som skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på ledige hus og gardsbruk i regionen.

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal har i de senere åra hatt en negativ befolkningsutvikling. Dette til tross for at det både regionalt og kommunalt har vært satt fokus på problemet, og det har vært arbeidet aktivt for å stabilisere folketallet i region.

Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på ledige hus og gardsbruk i regionen. Prosjektet har tre delmål:

 1. Informere og motivere eiere ledige hus og gardsbruk til utleie eller salg.
 2. Utnytte lovverkets muligheter for å utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen som legger stor vekt på bosetting, slik at en får til en enklere omsetning av tomme hus.
 3. Gjennomføre aktuelle tiltak for å skape tilhørighet for tilflyttere og spesielt integrering av utenlandske arbeidsinnvandrere. Prosjektet skal ha særlig fokus på integrering av utenlandske arbeidsinnvandrere samt gjennomføre tiltak for å skape tilhørighet for tilflyttere generelt.

Samarbeidspartnere

 • NAV
 • Nord-Gudbrandsdal Næringsforening
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Faglag i landbruket
 • Husbanken
 • Eiendomsmeglere

Målgruppe

Eiere av tomme hus.
Aktuelle kjøpergrupper. Disse vil i hovedsak være:

 1. Familier som har gjort et aktivt valg om at de ønsker å flytte til vår region
 2. Arbeidsinnvandrere, både fra Norge og utlandet

Aktiviteter

 • Gjennom prosjektet skal en arbeide konkret med eiere av ubebodde hus og gardsbruk for om mulig å få lagt disse ut for salg eller utleie.
 • Utnytte lovverkets muligheter for å utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen som legger stor vekt på bosetting, slik at en får til en enklere omsetning av tomme hus.
 • Gjennomføre aktuelle tiltak for å skape tilhørighet for tilflyttere og spesielt integrering av utenlandske arbeidsinnvandrere. Prosjektet skal ha særlig fokus på integrering av utenlandske arbeidsinnvandrere samt gjennomføre tiltak for å skape tilhørighet for tilflyttere generelt. Prosjektet skal gjennom ulike aktiviteter, som for eksempel samlinger, styrke tilhørighet og trivsel
  blant tilflyttere.

Prosjektet 200 ledige hus er tildelt  inntil 1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Gjennom prosjektet ønsker en å videreføre og konkretisere arbeidet som ble gjort i tilflyttingsprosjektet 2007 – 2010.

Prosjektet er forankra i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.
Prosjektansvarlig: Regionsjef Ole Aasaaren
Styringsgruppe: Regionrådets arbeidsutvalg
Prosjektgruppe: Skal bestå av en administrativ representant fra hver av de samarbeidende kommuner oppnevnt av rådmannsutvalget.
Prosjektledelse: 100% stillingsressurs i tre år.

Det opprettes nær kontakt med landbruksansvarlig og næringsansvarlig i kommunene. Dette gjøres ved at PL deltar på de faste møtene som næringsapparatet i kommunene har (6-K næring). Videre vil prosjektet arbeide tett opp mot ansvarlig for tilflytting i kommunen.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

 1. 20 ubebodde hus og gardsbruk i Nord-Gudbrandsdal får fast bosetting i løpet av prosjektperioden.
 2. Utnytte lovverkets muligheter for å utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen som legger stor vekt på bosetting, slik at en får til en enklere omsetning av tomme hus.
 3. Gjennomføre tiltak for å skape tilhørighet for tilflyttere, spesielt med fokus på utenlandske arbeidsinnvandrere.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Prosjektet har et konkret mål om at 20 fraflytta bruk eller ubebodde hus i Nord-Gudbrandsdal får fast bosetting i prosjektperioden. Men en forventer å se resultater over en lengre tidsperiode, blant annet som en følge av den informasjon og kontakt som prosjektet tar overfor eiere av ubebodde gardsbruk. Dette vil for mange starte en prosess der spørsmålet om hva en skal gjøre med
eiendommen blir satt på dagsorden. Erfaringer fra tilsvarende prosjekt viser at det kommer henvendelser fra eiere der de ønsker å selge eiendommen mange år etter at prosjektet er avsluttet.

Ved at det blir lagt større vekt på bosetting ved behandling av jord- og konsesjonssaker, vil trolig flere ubebodde hus og gardsbruk bli lagt ut for salg.

Videre vil en ved å nå målsettingen i prosjektet få en økt tilflytting, spesielt ute i grendene. Dette vil være et viktig bidrag til at lokalbutikker og skoler m.m kan opprettholdes.

For kommunene vil økt tilflytting føre til økt skatteinngang, som er viktig for at kommunene kan opprettholde tjenestetilbudet.

Effekter

Ved å få fast bosetting på fraflytta gardsbruk vil en få et mer aktivt lokalmiljø, og fastboende vil få nye naboer. Dette er en svært viktig trivselsfaktor for at folks fortsatt skal bli boende og at en skal få levende bygder. Nye eiere/tilflyttere vil få oppfylt sitt ønske om bosted og boform og arbeid.

Prosjektet vil føre til en mer aktiv politikk innen tilflytting og bosetting i alle kommunene i regionen.

De som ønsker å kjøpe gardsbruk er ofte ressurssterke mennesker som engasjerer seg i lokale organisasjoner, lag og foreninger. De har med seg kompetanse og erfaringer som regionen har behov for. Av erfaring fra andre prosjekt ser en og at mange har med seg sin egen eller ønsker å etablere sin egen arbeidsplass.