Fagområde: Samfunnsplanlegging

Kontinuitet i samfunnsplanlegging. Distriktskommuners mareritt eller mulighet?

Når alle jobber godt sammen og bidrar med sin kompetanse og kapasitet, kan det gi kraft og energi til å forbedre planprosessene og kontinuiteten i planarbeidet. Forankring og deltakelse fra øverste ledelse er en forutsetning og gjennomgående i alt.

Kontinuitet i samfunnsplanlegging kan påvirkes gjennom flere forhold. Vi har sett på rollen til planlegger og det kommuneinterne laget, og vi har sett på forholdet mellom politikk og administrasjon og hva laget rundt kommunen kan bidra med.

Spørsmålene vi reiser i dette notatet handler om å utforske forhold som kan ha betydning for å bedre kontinuiteten i overordnet samfunnsplanlegging.

Ingen kan gi opp ambisjonen om å ha planfaglig kompetanse internt i kommuneorganisasjonen, og planlegger sin funksjon og rolle er helt sentral i planarbeidet. Vi mener likevel det kan være mulig å få til mer med utgangspunkt i de ressursene som finnes, selv om kommunen er liten og det mangler kapasitet og kompetanse på en rekke områder.

Problemstillingen i notatet er som følger:

  • Hvilke grep kan distriktskommuner ta for å få bedre kontinuitet i samfunnsplanleggingen?
  • Hvilken rolle har støttespillere eller laget rundt kommunen, og hvordan kan de bidra til å styrke kontinuiteten i distriktskommuners planarbeid?

Empirien er hentet fra prosjektene Veiledningspiloten og Distriktskommune 3.0, som har vært utviklingsarbeid med eksperimentering og uttesting av nye verktøy og arbeidsmåter. Notatet er utarbeidet i forbindelse med deltakelse i Samplan – et kurs/studium i samfunnsplanlegging.

Artikkel om kontinuitet i samfunnsplanlegging

Det er skrevet en artikkel basert på dette notatet til tidsskriftet Plan. Det er en kortversjon skrevet av Marianne Solbakken og Inga Marie Skavhaug for forenkle budskapet og nå ut til flere.

Du kan lese artikkelen her.