Fagområde: Samfunnsplanlegging

Følgeforskning av Veiledningspiloten – sluttrapport

I Veiledningspiloten (2020 – 2022) har 14 utvalgte distriktskommuner fått faglig veiledning og prosessbistand fra Distriktssenteret og fylkeskommunene Troms og Finnmark, Møre- og Romsdal og Innlandet. Rapporten oppsummerer følgeforskningen av prosjektet.

Veiledning må tilpassses relle utfordringer og behov

I sluttrapporten slås det fast at Veiledningspiloten har vært en suksess for de fleste kommunene og for samarbeidet mellom Distriktssentret og fylkeskommunen, men at en varig modell for veiledning av distriktskommuners arbeid med samfunnsutvikling ikke kan være standardisert. Veiledningen må tilpasses de reelle utfordringene og behovene i den enkelte kommune. Sintef gir likevel noen tydelige råd både til fylkeskommunene og Distriktssenteret om viktige forutsetninger for en god og treffsikker veiledning. Dette handler blant annet om:

  • En tydelig forventningsavklaring mellom kommunene og veilederne før oppstart.
  • Viktigheten av å gjennomføre en førvurdering av kommunene med et solid kunnskapsgrunnlag.

I sluttrapporten dokumenteres det også at deltagerkommunene har hatt stor nytte av de mange metodene og verktøyene. Disse har, på tross av utfordringer med å møtes fysisk, bidratt til god medvirkning og involvering fra innbyggere og næringslivet i de lokale prosessene. Dette er også erfaringer om metode-/verktøybruk som vil ha verdi for mange distriktskommuner.

Disse kommunene deltok i Veiledningspiloten
Troms og Finnmark: Karasjok, Vardø, Loppa, Salangen, Storfjord og Kåfjord.
Møre- og Romsdal: Sande, Fjord, Tingvoll og Aure.
Innlandet: Engerdal, Rendalen, Grue og Sør-Aurdal.

Distriktssenterets vurdering

Veiledningspiloten har vist at distriktskommunene trenger og ønsker veiledning. Dette handler både om faglig veiledning og støtte til å gjennomføre gode prosesser. Sluttrapporten fra følgeforskningen er også tydelig på dette. Erfaringene fra Veiledningspiloten er viktige i det fremtidige arbeidet med å styrke distriktskommunenes arbeid med samfunnsutvikling.

Vi erfarer videre at:

  • Det er et behov for å styrke laget rundt distriktskommunene i arbeid med lokal samfunnsutvikling.
  • Digitale kanaler (bruk av teams m.m.), metoder og verktøy for medvirkning og involvering av innbyggere og næringsliv oppleves som nyttige som en del av veiledningen, men det er vår vurdering at kommunene i tillegg trenger noen som utfordrer dem, sparrer med dem, bistår med å spisse prosessene.
  • Distriktssenteret i samarbeid med fylkeskommunene, og også statsforvalter, må videreutvikle samarbeidsmodeller som bidrar til at mange distriktskommuner opplever å få gjort seg nytte av vår kunnskap, våre metoder og verktøy.

Rapporten er levert av Sintef Digital på oppdrag fra Distriktssenteret i samarbeid med Troms- og Finnmark fylkeskommune, Møre- og Romsdal fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Rapporten bygger blant annet på «Midtveisrapporten» fra 2021.