Kommuner med befolkningsnedgang

Hva sier forskning om vedtatte strategier og tiltak som er satt i verk? Hvilke problemstillinger eller perspektiver er det behov for mer kunnskap om i kommuner med vedvarende befolkningsnedgang?

Denne rapporten inneholder en gjennomgang av norsk, svensk og dansk litteratur om kommuner med befolkningsnedgang. Rapporten gir oversikt over hvilke strategier, planer og tiltak som disse kommunene har i forhold til synkende folketall. Den peker også på behov for mer forskning på feltet.

Befolkningsvekst er målet, tiltakene er tilpasset synkende folketall

Både i Norge, Sverige og Danmark viser litteraturen at kommunene tar en rekke enkeltgrep for å tilpasse seg lavere folketall, økt antall eldre og utfordrende kommuneøkonomi. Dette kombineres med tiltak for å oppnå vekst. Kommunene synes i liten grad å ta helhetlige strategiske grep for å tilpasse seg befolkningsnedgang, ofte kalt tilpasningspolitikk.

Forskning i alle de tre landene viser også at mange kommuner med befolkningsnedgang er opptatt av å styrke kapasiteten sin gjennom bruk av nettverk og medvirkning fra sivilbefolkning og næringsliv. Interkommunalt samarbeid på ulike fagområder er tiltak mange kommuner bruker for å styrke kapasitet og kompetanse.

Frivillige kommunesammenslåinger er en annen strategi kommuner med befolkningsnedgang har gjennomført for å få større faglige og politisk miljø og å styrke kommuneøkonomien sin.

Behov for mer kunnskap

Rapporten peker på at det er behov for mer kunnskap om hvordan planlegging og planleggingskapasitet kan styrkes i kommuner med befolkningsnedgang. Kommuner med befolkningsnedgang møter utfordringer tidligere enn andre kommuner. Kan dette gi grunnlag for nye metoder og planlegging om hvordan ulike typer ressurser kan tas i bruk?

Rapporten viser også til at det knapt finnes forskning eller evalueringer av fylkeskommunale strategier og planer som tar opp vedvarende befolkningsnedgang. Tema er aktualisert i og med at regionene har blitt større og inneholder områder både med vekst og nedgang i befolkningen.

Demografi

Rapporten kan sees i sammenheng utredning fra demografiutvalget.

Utvalget har sett på hvordan kommunene planlegger for demografiutfordringer i dag. Utvalget har også vurdert bruken og effekten av eksisterende virkemidler. Notatet fra Distriktssenteret til demografiutvalget oppsummerer kunnskap om resultater og effekter av distriktskommuners arbeid med å rekruttere og beholde innbyggere samt strategier for å påvirke flytting.

Rapporten er levert av Høgskolen i Innlandet ved Østlandsforskning på oppdrag fra Distriktssenteret.