Fagområde: Næringsutvikling

Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling?

Kunnskap om den kommunale næringsutviklingsrollen-og noen tips til hvordan bli en mer næringsvennlig kommune.

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. Like fullt er denne rollen en sentral del av kommunenes samlede engasjement innen lokal samfunnsutvikling.

I dette notatet har Distriktssenteret sammenstilt kunnskap fra ulike studier om den kommunale næringsutviklingsrollen. Vi har også oppsummert erfaringer fra flere nasjonale programmer og prosjekter for å videreutvikle den såkalte«førstelinja for næringsutvikling», samt Distriktssenterets egne kartlegginger av hvordan kommuner har jobbet med næringsutvikling.

De som leter etter én bestemt oppskrift for hvordan kommunen kan lykkes med næringsutviklingsarbeidet vil bli skuffet. Denne finnes ikke. Det samme gjelder fororganisering av det kommunale næringsutviklingsarbeidet. Derimot finnes det noen kjennetegn eller fellesnevnere ved måten næringsutviklingsarbeidet foregår som kan forklare at noen kommuner lykkes bedre med næringsutviklingen enn andre kommuner.