Fagområde: Næringsutvikling

Hvor næringsvennlig er kommunen din?

Kommuner som ønsker å bli mer attraktive overfor næringslivet, bør finne ut hvor næringsvennlige de er. Da må de starte med å spørre næringslivet, og deretter bestemme seg for å gjøre noe for å bli mer attraktive.

Spør næringslivet i kommunen

Gjennomfør en spørreundersøkelse blant næringslivet i kommunen. Spør et representativt utvalg av næringsliv, altså både store og små bedrifter, godt etablerte og nyetablerte bedrifter og et bredt spekter av bransjer. Husk: det en gründer oppfatter som attraktivt med kommunen, trenger ikke å være det samme som det en bedriftsleder i en stor og veletablert bedrift oppfatter som attraktivt.

Still spørsmål som gir god innsikt i hva næringslivet mener:

 • om kommunen leverer gode eller dårlige tjenester
 • om hvilke tjenester som oppfattes som viktige
 • om strategiske næringsplaner og oppfølgingen av disse
 • om kvaliteten på kommunal infrastruktur
 • om tilgang til og kvaliteten på næringsarealer og næringslokaler
 • om involvering av næringslivet i utforming av kommunens næringspolitikk
 • om veiledning om offentlige utviklingspenger, som for eksempel kommunalt næringsfond og Innovasjon Norge-virkemidler
 • om kommunen oppleves nok oppsøkende overfor næringslivet

Se konkrete eksempler på spørsmål du kan stille – fra Hurum kommune.

Vær obs på at næringslivet er generelt lite fornøyd med kommunens innsats i mange norske kommuner. Rapporten Kommunen som samfunnsutvikler (FAFO 2011) viser at kun 15% av næringslivsledere mener kommuneorganisasjonen har god/meget god forståelse for næringslivets behov.

Start en forbedringsprosess

Med kunnskap om hva næringslivet mener om kommunens tjenester og rolle, har ledelsen et godt grunnlag for å gjennomføre en forbedringsprosess.

Næringsvennlig kommune

Næringsvennlig kommune

Verktøy utviklet av Innovasjon Norge. Kommuner som har brukt verktøyet:

Nordkapp (sluttrapport)

Askvoll (sluttrapport)

På kommuneeksempelene finner du tips som kan være relevante når dere skal i gang med å gjøre kommunen din mer attraktiv for næringslivet.

Innovasjon Norge har utviklet verktøyet Næringsvennlig kommune, og tilbyr dette til omstillingskommuner. Målet er at kommunens tjenester skal bli et fortrinn i utviklingen av det lokale næringslivet.

Selv om kommunen din ikke har status som omstillingskommune, kan det være nyttig å se nærmere på denne metodikken. Ingen kommuner er ferdig omstilt.

Viktige spørsmål kommunen bør drøfte årlig

Det er en klar sammenheng mellom hvor høyt kommunale ledere prioriterer næringsutvikling og hvor næringsvennlig ledere i det lokale næringslivet oppfatter kommunen. Kommunen oppfattes  mer næringsvennlig der rådmann og kommunal ledergruppe prioriterer næringsutvikling høyt, og finner tid til et reelt engasjement. Erfaringer fra blant annet programmet Næringsvennlig kommune for noen år siden viser dette.

Her er en sjekkliste med spørsmål som kan være relevant å drøfte i et ledermøte i kommunen minst en gang i året:

 • Har medarbeidere med næringslivskontakt kunnskap om målene for næringspolitikken i kommunen, og egen betydning og rolle i forhold til disse?
 • Kjenner vi bedriftenes utfordringer og behov godt nok? Er vi oppsøkende nok, eller stoler vi på at bedriftslederne kontakter oss vedrørende sine ønsker og interesser?
 • Er vi som ledere tilgjengelige nok for ansatte og brukere i næringsutviklingssaker?
 • Er det et avklart og ryddig forhold mellom den politiske ledelsen og administrasjonen i næringssaker?
 • Har vi diskutert hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for kommunens service overfor næringslivet?
 • Vet vi hva etablerere og bedriftsledere mener om kommunens service og tjenester?
 • Har vil tilstrekkelige fullmakter på saksbehandlernivå til å gi god og rask nok service til bedriftskundene?
 • Greier vi å koordinere oss godt nok internt i vanskelige bedriftssaker?