Fagområde: Samfunnsplanlegging

Fra kommunal plan til gjennomføring

Gjennomføringskraft og konkrete resultater er en forutsetning for at kommunale planer skal ha effekt. Denne studien viser at kommuner bør legge mer vekt på å mobilisere flere aktører i planprosessen. Slik kan disse aktørene bli en ressurs både i planleggingen og i gjennomføring.

Studien består av litteraturstudier og case-analyser av fire steder – Herøy (Nordland), Rindal, Otta og Sortland. Overordnet mål med studien er å bidra med kunnskap om hva som bidrar til at planer for lokal samfunnsutvikling gjennomføres.

Hovedfunn

Kommunes rolle er i endring

Kommunen blir i enda sterkere grad navet i samfunnsutviklingen, som kobler sammen aktører og deres ressurser for økt gjennomføringskraft som igjen gir resultater av planer. Når kommunens interne ressurser skaper begrensninger, er det viktig å inkludere og mobilisere andre aktører som frivillig sektor og lokale bedrifter. Kommunale planstrategier er et viktig redskap for å klargjøre hva som kan løses via planer og ikke, og hvilke planer som bør revideres på ulike tidspunkt i perioden.

Medvirkning i planprosesser styrker utviklingskapasiteten

Planprosesser bør legge mer vekt på hvordan ulike aktører kan mobiliseres, slik at de blir en ressurs både i utarbeidingen og gjennomføringen. En mer bevisst bruk av nettverk er en mulighet til å mobilisere ressurser utenfor kommuneorganisasjonen. Ildsjeler i politisk og administrativ ledelse er viktige «krumtapper».

I casene har forskerne i liten grad i funnet planer hvor deltakerne i planprosessen eksplisitt er sett på som en ressurs i gjennomføringen av planen helt fra starten. Case-stedene er ganske typiske norske små- og mellomstore steder. Det er derfor grunn til å tro at mange norske kommuner har et potensiale for å dra med relevante aktører tidlig i planleggingsfaser som ressurser.

Tenke langsiktig og holde fast på mål over tid

Studien bekrefter tidligere funn: det er viktig å tenke langsiktig og holde fast ved overordnede mål.

En god plan har en tydelig, men fleksibel ramme for at kommunen kan ta tak i muligheter som dukker opp underveis, og som samtidig fremmer de langsiktige målene. Enkeltprosjekter, tiltak og delplaner bør vurderes ut fra hvordan de kan bidra til den langsiktige samfunnsutviklingen. Kommunene bør ha en oppdatert og revidert kommuneplan, samfunnsdel og arealdel, som samler ulike satsinger og delplaner og som bidrar til at de holder fokus over tid.

Denne studien så på planlegging og gjennomføring i enkeltkommuner. Plansamarbeid på tvers av kommunegrenser er en annen måte for å utvide kommunenes kapasitet og kompetanse.

Stikkord: