Kommunalt plansamarbeid – en erfaringsinnhenting

Selv med færre kommuner er det nødvendig med plansamarbeid over kommunegrensene.

Rapporten inneholder erfaringer fra fem interkommunale samarbeid etter plan- og bygningsloven, og viser eksempler på hvordan et strategisk plansamarbeid kan gjennomføres. Kommunene erkjenner at det er en utfordring i å komme seg fra plan til handling. Koordineringstrappa til NIBR er brukt for å beskrive organisering og tiltak for å forankre, organisere, prioritere og konkretisere.

Sentrale funn i rapporten

Interkommunalt plansamarbeid gir kommunene bedre kompetanse og økt kapasitet. Eksempler er ansettelse av felles kommuneplanlegger, etablering av utviklingsteam og koordinering av kommunale planressurser.

En samordnet interkommunal plan gir regionen større gjennomslagskraft. Forutsetninger er at kommunene anerkjenner hverandre som likeverdige, at det er tillit mellom aktørene og at det er skapt en fellesskapsfølelse. Resultatet er større gjennomslagskraft i lokaliseringssaker, og i interne prioriteringer mellom kommunene

For å gi samfunnsutviklingen en strategisk retning vil koordineringstrappa til NIBR være et godt verktøy til planlegging og evaluering av det interkommunale samarbeidet. I rapporten har vi beskrevet tiltak kommunen har gjennomført for å komme seg fra plan til handling.