Fagområde: Inkludering

Sosialt entreprenørskap gir arbeids- og språkpraksis til innvandrerkvinner

Med samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer, og bruk av lokal skaperkraft kan Sandefjord tilby språk-og arbeidspraksis til innvandrerkvinner. Disse oppgavene kunne kommunen vanskelig ha løst alene.

Arbeid, språk og nettverk er nøkkelen til god inkludering. Det å ha en jobb er den fremste bli-faktoren for innvandrere i Distrikts-Norge, og det er større sjanse for at innvandrere blir boende dersom de blir verdsatt for de kvalifikasjonene de har.

I Sandefjord har kommunen tatt i bruk det handlingsrommet kommunen faktisk har. De har inngått partnerskap med sosiale entreprenører om å løse oppgaver knyttet til integrering og inkludering av utsatte grupper som kan ha utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet

Cafe Vintage – språkopplæring og norsk arbeidsliv i praksis

En av flere sosiale entreprenører Sandefjord kommune samarbeider med er Camilla Bilstad Johannessen. Camilla etablerte i 2015 Cafe Vintage. Siden oppstarten har Cafe Vintage tilbydt innvandrerkvinner verdifull språk- og arbeidspraksis, og annen kunnskap som er viktig for å bli integrert og komme i jobb. Cafe Vintage er også en sysselsettigsarena som ansetter personer fra målgruppen. Målet er at deltakerne skal bli en del av det ordinære arbeidslivet, og siden 2015 har 30 kvinner hatt språk- og arbeidspraksis på Cafe Vintage. De fleste av disse har fått jobb i ordinært arbeidsliv.

Cafe Vintage har mellom 8 – 10 ansatte til enhver tid. De fleste jobber deltid. Det er blant annet fordi mange i målgruppen har tunge omsorgsoppgaver.

– Jobb er langt mer enn lønn! Det betyr også selvstendighet og tilhørighet. Det er viktig å anerkjenne og verdsette den kunnskapen kvinnene har fra før. Derfor har drivkraften ikke vært å tjene mest mulig, men å skape en bedrift som gir mennesker mulighet til å omsette sin kompetanse, gi en merverdi for flere, for kvinnene, for kommunen og for samfunnet som helhet, sier Camilla Bilstad Johannessen.

– Vi tar på oss en bit av kommunens arbeidsoppgaver, hvor vi er likeveldige partnere. Vi er en døråpner til arbeidslivet for kvinner som kanskje ikke villet komme seg i jobb uten denne type arbeidstrening. Vi ønsker å gjøre en forskjell, sier Camilla.

Camilla Johannesen bak disken på Cafe Vintage. Foto.

Camilla Bilstad Johannesse bak disken på Cafe Vintage. Foto: Ann Jørgensen, Distriktssenteret.

Opplæring i et sosiokulturelt perspektiv

Cafe Vintage startet med at Camilla fikk en idé om at det må finnes flere alternativer til språkopplæringen enn skolebenken. Hun er selv gift med en mann fra Peru, og ektemannen klaget på at den klasseromsbaserte språkopplæringen gav lite læringsutbytte for mange av elevene.

– Når du setter en professor fra Syria og en analfabet fra Somalia i samme klasserom, så kan du ikke forvente at de har samme læringsutbytte, sier Camilla.

Kvinnene Cafe Vintage tilbyr arbeids- og språkpraksis har i utgangspunktet lav utdanning, begrenset arbeidstrening og kan dårlig norsk. Praksisen foregår innenfor et sosiokulturelt perspektiv, noe som betyr at kvinnene lærer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Ikke gjennom læring i klasserommet.

Arbeidsspråket på Cafe Vintage er norsk: kvinner med ulikt språk og ulik bakgrunn lærer norsk ved å snakke norsk sammen. – Dette er ufravikelig, sier Camilla.

I det sosiokulturelle læringssynet er erfaringene kvinnene har med seg og deres faktiske kunnskaper basis for ny læring og inkludering.

– Mange av kvinnene i vår målgruppe gjennomfører ordinær norskopplæring og går gjennom introduksjonsprogrammet uten å klare å følge normert progresjon og nå målet om å kvalifisere til videre arbeid og utdanning. Gjennom språk og arbeidspraksis får kvinnene nettverk og den tryggheten de trenger for å lære. De kan også lettere relatere norskopplæringen til institusjonelle begreper og kommunikative spilleregler i arbeidslivet, forteller Camilla.

Tre kvinner på industrikjøkken. Foto.

Tilsatte ved Cafe Vintage: f.v. Fahmo Adan Hassan, Beti Lehiem Gebrezgabiher Rajaa Moradi. Foto: Ann Jørgensen, Distriktssenteret.

Forretningsmodell for Cafe Vintage

Bedriften er organisert som en forening med et eget styre på fire personer. Disse har fagbakgrunn fra integrering. Cafe Vintage kan ikke ta ut utbytte, og økonomisk overskudd skal gå til videre drift, eller på andre måter komme målgruppen til gode.

Vi bruker selvsagt forretningsmessig logikk, verdier og målgruppens erfaringer og kunnskap i de tjenestene vi leverer, sier Camilla.

I tillegg leverer Cafe Vintage, sosiale entreprenører, en opplæringstjeneste til Sandefjord kommune. Vår suksessfaktor er å ha fokus på integrering og individtilpasset arbeid- og språkopplæring.

Vi er en sosial samskapende entreprenørbedrift som fokuserer på læringsperspektivet og det mest innovative vi leverer er tilpasset opplæring for målgruppa vår, sier Camilla.

Tilskudd for sosialt entreprenørskap

Sandefjord kommune har etablert en egen tilskuddsordning for sosiale entreprenører. Hovedformålet med tilskuddsordningen er å fremme inkludering i arbeidslivet. Aktører som har inngått eller ønsker å inngå forpliktende avtale med Sandefjord kommune om å fremme inkludering i arbeidslivet kan søke om tilskudd. Målgruppen for tilskuddsordningen er utsatte grupper som har utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet.

Kjennetegn på sosialt entreprenørskap

Sosiale entreprenører kan gi nye innganger og løsninger på oppgaver og utfordringer kommunen ikke så lett klarer å løse på egen hånd. Sosialentreprenørskap handler om en spleis og et samarbeid der de ulike aktørene; kommunen, NAV og lokale bedrifter, ser forbi tradisjonelle roller og sektorer – og arbeider med utfordringene sammen.

Rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» (se side 5) trekker fram 5 kjennetegn ved sosiale entreprenører:

  • Er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov
  • Bidrar med nye løsninger på utfordringene
  • Involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interesser
  • Drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig
  • Samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller

Offentlig tilskudd og samarbeid med kommunen

Camilla hadde ikke kunnskap om sosialt entreprenørskap da hun fikk ideen til Cafe Vintage. Derfor var det viktig med et tett samarbeid med kommunen og andre offentlige instanser, spesielt i oppstartsfasen. Gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet  fikk bedriften tilskudd som gjorde det mulig å ferdigstille en forretningsplan. Kvinnene var også en ressurs i oppstartsfasen av bedriften hvor de innredet cafeen med litt loppisfunn, gaver og noe kjøp, men selvsagt også med et profesjonelt kjøkken.

 

 

Tett samarbeid med NAV

Kontaktinformasjon

Guro Berger Westgård
Prosjektleder i NAV
+47 940 56 352

Anette Guldahl, som er kommunens representant i prosjektet, sier de rekrutterer inn personer til tiltaket enten gjennom

  • Jobbsjansen, en ordning som retter seg mot hjemmeværende innvandrerkvinner som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke er omfattet av andre ordninger.
  • Kvinner som går på det ordinære Introduksjonsprogrammet.
  • Kvinner som har avslutta Introduksjonsopplæringen men som ikke har kommet i jobb.
  • Kvinner som også er under generell oppfølging fra NAV

Samarbeidet har vært viktig for å komme fram til de gode løsningene for den enkelte. Vi erfarer at de kvinnene som har lite skolegang og store omsorgsbyrder har større utfordringer i å komme i jobb. Her har Cafe Vintage bidratt til å skape en arena for tilpasset opplæring. Gjennom Cafe Vintage får kvinnene en tettere oppfølging enn de ville fått gjennom læring i klasserom, hvor en lærer har ansvar for ca 20 elever. De som er i tiltak på Cafe Vintage har i utgangspunktet ingen tidsbegrensinger på praksisperioden. Selv om ikke alle kommer inn i 100% sysselsetting, får de fleste en deltidsjobb i etterkant, sier Anette Guldahl.

Nasjonal modell for prekvalifisering til arbeidslivet

Cafe Vintage skal nå være partner inn i et prosjekt initiert av Sandefjord kommune med tilskudd fra IMDI. Prosjektet skal skape et verktøy for prekvalifisering innen kjøkken/kantine og matindustri samt renholdsoperatør-faget.

Cafe Vintage inngår som kompetansesenter for sosialt entreprenørskap og innovasjon i regionen. Resultater fra prosjektet skal blant annet bidra til kunnskap- og metodeutvikling som skal gi overføringsverdi til øvrige kommuner. Metoder og opplæringsmodeller skal kunne bedre kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen. Andre kommuner i Vestfold og Telemark er invitert inn for å delta. Prosjektet startet våren 2019.

Kvinne jobber med matlaging. Foto.

Fahmo Adan Hassan i sving på kjøkkenet på Cafe Vintage. Foto: Ann Jørgensen, Distriktssenteret.

Mer om sosialt entreprenørskap og samskaping

Veier til samarbeid – inspirasjonshefte, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017

La oss gjøre det sammen! Håndbok i sosial innvoasjon – KS 2018