Fokusgruppeintervju

Fokusgruppeintervju er en god metode når du ønsker kunnskap og vurderinger fra folk i lokalsamfunnet. Her skaper du en fin dialog og deling mellom de som deltar.  

En gruppe sitter rundt et bord og ser på en presentasjon holdt av en kvinne. En stor TV viser presentasjonen.

Fokusgruppeintervju er en metode som egner seg godt til kommunalt samfunns- og næringsutviklingsarbeid. I et fokusgruppeintervju diskuterer en mindre gruppe mennesker et gitt tema. Det gir mulighet til å få innsikt i pågående prosesser og arbeid, eksisterende motsetninger og utfordringer. Fokusgruppeintervjuer skaper dynamikk og dialog, og gir innblikk i meninger som finnes i en gruppe. Du får høre beskrivelser, vurderinger, argumenter og forståelser. Det gir kunnskap, skaper nysgjerrighet og engasjement.

Styrken er at du får kunnskap man nødvendigvis ikke får frem i individuelle intervjuer. Å invitere personer med ulik bakgrunn, kompetanse og interesser gir kunnskap om et tema fra ulike ståsteder. 

Før du starter med fokusgruppeintervju, bør du avklare hva du ønsker å oppnå og hvorfor dette er den mest relevante metoden.

Når passer det å gjennomføre et fokusgruppeintervju?

 • Dersom du ønsker kunnskap om et gitt tema fra ulike ståsteder. For enkelte kan det være lettere å bidra på et slikt intervju enn å ta ordet på et folkemøte.
 • Metoden egner seg når det er behov for idéutvikling og for å skape felles forståelse.
 • Dersom du ønsker refleksjon rundt et gitt tema, som deretter kan brukes som utgangspunkt for videre diskusjon, eller f.eks. i utforming av en innbyggerundersøkelse.

01 Forberedelse

Her er noen punkter du bør tenke gjennom når du forbereder et fokusgruppeintervju.

Definer ønsket resultat

Ta utgangspunkt i et tema du ønsker å vite mer om, og definer et ønsket resultat i form av en «har skjedd»-formulering. Se for deg hva som har skjedd når fokusgruppeintervjuet er gjennomført, for eksempel:

«Vi har gjennomført en god og ærlig samtale om bærekraftig utvikling med relevante personer fra kommune, næringsliv, foreningsliv. Vi har fått innsikt i eksempler og kunnskap om dilemmaer og utfordringer som viser bredde og mangfold i kommunen/området.»

Hvem skal delta?

Tenk gjennom hvem som skal delta og hvor mange. Anbefalt størrelse på gruppen er 6–8 deltakere. Når du skal vurdere hvem som skal delta, kan det være nyttig å gjennomføre en aktøranalyse.

Målet med rekrutteringen trenger ikke å være et representativt utvalg av en befolkning, men å samle ulike personer for å reflektere sammen om et bestemt tema.

Planlegg godt

Til planleggingen kan det være lurt å lage en liten prosessplan. I planen kan du legge inn tidsbruk og plotte inn aktiviteter og ansvarlige for gjennomføring. 

Se prosessplanen fra fokusgruppeintervjuene Distriktssenteret gjennomførte om bærekraft i distriktskommuner.

Lag en intervjuguide

Ta utgangspunkt i ønsket resultat og de spørsmålene du lurer på når du lager intervjuguide. Det kan være nyttig å utforme intervjuguiden sammen med andre. Husk å teste intervjuguiden før du starter.

Vanlig tidsbruk på et fokusgruppeintervju er 1-3 timer. Du velger selv hvor mange spørsmål du ønsker å stille, og må vurdere tidsbruk etter dette. Vi brukte 3 timer på fokusgruppeintervjuet i eksempelet nedenfor med tema bærekraftig samfunnsutvikling i distriktskommuner. 

Tema: bærekraftig samfunnsutvikling i distriktskommuner.

Eksempel på intervjuguide

 1. Hva legger du i begrepet bærekraft? Hva er dine erfaringer?
 2. Hvordan bidrar du/dere i arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling?
 3. Hva tenker du fremmer og hemmer bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen?
 4. Hvordan kan kommunen bidra i en global sammenheng?
 5. Råd
  1. Hvilke råd vil du gi til tilsvarende kommuner?
  2. Hva bør overordna myndigheter legge til rette med? (stat, fylke)
  3. Ser du noen småsamfunnsfordeler i dette arbeidet?
  4. Er det noen andre i kommunen/regionen vi burde snakke med?
  5. Er det noe vi ikke har snakket om, som du mener er viktig?
 6. Framtidsscenario – hvor er dere om 10 år?

Hvem gjør hva?

I fokusgruppeintervjuet er det flere roller som må defineres og fylles. Èn person kan godt ha flere roller.

Moderator: har ansvar for å lede fokusgruppeintervjuet slik at deltakerne snakker sammen og håndtere gruppens sosiale dynamikker. Den som leder møtet skal først og fremst lytte og spørre i en balanse mellom innlevelse og distanse, samtidig som man sørger for at gruppen holder seg innenfor det relevante tema.  Det er også viktig at deltakerne kjenner seg trygge og ikke holder tilbake synspunkter og meninger. 

Tilrettelegger: sørger for at det praktiske, som å finne egnet lokale, eventuelt at penn og papir er tilgjengelig og at kaffe/drikke og pausemat er ordnet. Sørg for at det tekniske fungerer (test på forhånd). Sett på opptak dersom det gjennomføres digitalt og det er avklart med deltakerne. 

Sekretær: sørger for å ta notater underveis og samle inn eventuelle notater fra deltakerne 

Invitasjon

Etter at du har fått avklart hvem som skal delta på fokusgruppeintervjuet bør du sende dem en skriftlig invitasjon. Her kan du gi praktisk informasjon og minne om tid og sted osv.

Noen punkter du kan vurdere å si noe om i invitasjonen:

 • Dersom fokusgruppeintervjuet er digitalt: Det kan være lurt å be deltakerne koble seg på noen minutter før for å sjekke at alle er på plass og at teknikken fungerer. Be alle om å sitte ved egen PC. Da stiller alle likt, og du kan se og høre alle. Skriv at deltakerne bør sikre at de har god dekning, slik at de kan ha på kamera.
 • Skal deltakerne forberede seg? I fokusgruppeintervjuene om bærekraftig samfunnsutvikling ble ikke deltakerne bedt om å forberede seg i forkant, da målet var å få innblikk i deres intuitive tanker. Forberedelsen var rett å slett å sette av tid til en felles prat om bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen.
 • Opptak? Dersom du ønsker å ta opptak må du spørre om dette, og be om tilbakemelding dersom noen ikke ønsker at det gjøres opptak.

02 Gjennomføring

Når du har lagt en god plan, kan du gå i gang med en trygg og god gjennomføring av fokusintervjuet.

Det er viktig å tilrettelegge for å skape en åpen og ærlig dialog, der det er rom for et mangfold av ulike meninger. Det kan bidra til å belyse problemstillinger fra ulike perspektiver. 

Dersom fokusgruppeintervjuet gjennomføres fysisk er det fint å servere noe å spise og drikke. Det kan skape en uformell tone som gjør det lettere å bli bedre kjent med hverandre. 

Oppstart av samtalen – vertskapsrollen

I oppstarten av intervjuet er det viktig å ta godt imot deltakerne. Sett av tid til en presentasjonsrunde. Det er spesielt viktig dersom deltakerne ikke kjenner hverandre fra før. For at deltakerne skal føle seg trygge bør dere vektlegge at alle som deltar har verdifull kunnskap, og at det er deres forståelser og meninger som er interessante.

Å delta bør være lavterskel. Kommuniser tidlig og tydelig at deltakerne kan stille uforberedt, og at dere er interessert i det intuitive. Presiser at det er rom både for å dele utfordringer og suksesshistorier.

Felles forståelse fra start

Start samtalen med å presentere utgangspunktet for fokusgruppeintervjuet. Hvorfor gjennomføres det og hva skal det brukes til? Skap en felles forståelse av hva som skal skje, og vis gjerne fram ønska resultat for fokusgruppeintervjuet.

Har dere utformet en prosessplan for intervjuet, kan denne presenteres før oppstart.

Ha kontroll på tiden

For at fokusgruppeintervjuet skal bli vellykket må tiden styres. Ha gjerne en dedikert person som kan passe på tiden. Hvis dere har valgt en praktisk tilrettelegger, kan det gjøres av denne personen. Det bidrar til at både arrangør og deltakere blir trygge.

Sørg for at alle kommer til ordet og blir hørt

Fokusgruppeintervjuet/samtalen kan gjennomføres som et strukturert intervju med åpne spørsmål.

For å sikre at alle kommer til ordet er IGP-metoden nyttig. Intervjuet/samtalen kan legges opp slik at deltakerne først får tid til å tenke på spørsmålet individuelt før de deler i gruppen. Dette gjøres da for hvert enkelt spørsmål i intervjuguiden. 

Legg opp til en individuell refleksjon før alle deler i plenum. Dere kan åpne opp for kommentarer underveis og ha dialog til slutt.

Avrunding/oppsummering

For å oppsummere kan du eksempelvis bruke Mentimeter eller MS Forms. Dette verktøyet lar deg opprette enkle spørreunderesøkelser som deltakerne enkelt kan besvare ved hjelp av mobiltelefon eller datamaskin. Resultat kan vises fortløpende, og oppsummeres for eksempel i form av ordskyer.

Lag spørsmål som er relatert til temaet for fokusgruppeintervjuet. Be gjerne deltakerne skrive inn 3 svar hver og oppsummer i form av en ordsky.

Ordsky til spørsmålet: Hva er det viktigste i dag, for en bærekraftig kommune om 10 år?
Ordsky til spørsmålet: Hva er det viktigste i dag, for en bærekraftig kommune om 10 år?

Husk å takke

Det er viktig at dere som arrangører takker deltakerne for innsatsen, og informerer om hva som kommer til å skje videre i prosessen. Dette er en muntlig kontrakt med deltakerne.

Avslutningsvis kan dere spørre deltakerne om en kort evaluering: hvordan har det vært å delta på intervjuet/samtalen? Det kan gi nyttig læring dersom dere ønsker å gjennomføre flere fokusgruppeintervjuer.

Debrief

Like etter samtalen/intervjuet er ferdig, er det lurt at arrangørene møtes til en kort debrief. Her kan dere evaluere og diskutere videre oppfølging. Har det kommet noen nye tanker eller kunnskap som overrasker dere?

03 Etterarbeid og oppfølging

 • De som har gjennomført fokusgruppeintervjuet bør sette av tid til en oppsummering av intervjuet. Det vil være enklere å huske hva som ble sagt dersom oppsummeringen blir gjort rett etter gjennomføringen. Gjør det enkelt og få ut essensen av hva som kom frem. 
 • Når resultatet eller sluttproduktet er ferdigstilt bør det kommuniseres til de som deltok på fokusgruppeintervjuene. Det er fint å kunne vise hva bidraget deres har vært med å utvikle.