Slik lykkes du med IGP-metoden

IGP står for Individ, Gruppe, Plenum. IGP-metoden legger til rette for balansert dialog der alle får delta aktivt. Det er en velprøvd involveringsmetode som skaper engasjement og passer for de fleste.

Mange personer samlet til gruppearbeid rundt mange bord. Fotballkamp speglar seg i vindauget bildet er tatt inn gjennom. Foto.

Hva er IGP-metoden?

IGP-metoden går i korte trekk ut på at deltakerne får mulighet til å diskutere og reflektere rundt et tema. Først alene - Individ. Så i lag med noen få - Gruppe. Til slutt i lag med alle som deltar - Plenum.

Metoden legger til rette for refleksjon, engasjement og aktiv deltagelse i møter, arbeidsverksted eller lignende. Den brukes gjerne for å unngå at sterke enkeltstemmer blir dominerende eller at noen deltakere forblir passive. IGP-metoden kan brukes i både store og små forsamlinger til alt fra kreative prosesser til prioriterende og avgrensende arbeid.

Det er vanlig at en prosessleder har ansvar for å lede hele seansen, og at hver gruppe har en gruppeleder som noterer det som blir diskutert i gruppene.

Når passer det å bruke IGP-metoden?

  • Når det er mange deltakere som skal jobbe sammen eksempelvis i plan- eller utviklingsprosesser og du vil sikre en god involvering og medvirkning.
  • Når du ønsker at alle i arbeidsmøtet/arbeidsverkstedet skal bli hørt og få komme med sine innspill.
  • Når du ønsker å legge til rette for en balansert dialog som ikke styres av noen få, sterke stemmer.

Trinn 1 I - Individuell refleksjon

Alle deltagerne får et par minutt til å notere ned egne tanker, meninger og refleksjoner om sakene de skal diskutere. Disse minuttene skal det være helt stille. Prosessleder sier ifra når I starter og slutter, og gir gjerne beskjed når det er et halvt minutt igjen av tiden.

Et generelt tips i mange møte- og utviklingssammenhenger, er å gi deltakerne to minutter til egne tanker og refleksjoner før de går videre og drøfter i gruppe eller plenum. Det gir energi til arbeidet.

Trinn 2 G - deling og dialog i gruppe

Gruppeleder ber alle deltagerne en etter en om å legge fram det de har tenkt på, og noterer dette ned. Hun eller han sørger også for å styre tida per deltager. Etter at alle har fått lagt fram synspunktene sine, kan ordet og diskusjonen styres eller løpe fritt rundt bordet. Til slutt drøfter gruppen sentrale synspunkt, jobber seg fram til en prioritert rekkefølge og forbereder framlegg i plenum.

Gruppeleder skal først og fremst sikre at tiden blir brukt godt, at alle får lik tid og kommer til orde, og at ingen fristes til å kommentere den enkelte deltakers synspunkt før dialogen er i gang.

Det er også mulig å veksle mellom I og G i flere omganger dersom det er mange saker og spørsmål.

Trinn 3 P - deling i plenum

Etter at gruppene er ferdige med diskusjonen, legger de fram synspunktene sine i plenum. Det er gjerne en gruppeleder som får i oppgave å legge fram, men det kan være opp til hver enkelt gruppe å velge hvem som skal gjøre dette. Overordnet prosessleder styrer tida og plenumsdelen.

Etter at alle gruppene har lagt fram synspunktene sine i plenum, kan prosessleder eventuelt oppsummere hva som er tendensen i forsamlingen, eller bare ta med seg synspunktene til det videre arbeidet. Før plenumsdelen avsluttes, er det lurt at prosessleder sier noe om hva som skjer videre med synspunktene som er kommet fram.

Trinn 4 Gjenta I og P ved behov

Noen ganger kan det være lurt å avrunde med en individuell runde igjen, før en fri plenumsdialog og refleksjon mot slutten av verkstedet. Du kan for eksempel bruke mentimeter til å lage ei ordsky, der deltagerne oppfordres til å svare på en liten utfordring. For eksempel: «Hva er det viktigste for trivsel og utvikling i kommunen»?

Eksempel på problemstilling og gjennomføring av IGP-metoden i arbeidsverksted

Vi kan tenke oss at et kommunestyre skal kjøre et arbeidsverksted i forbindelse med en planprosess. Her kan det være en utfordring at enkelte sterke stemmer tar over diskusjonen, mens andre ikke sier noe som helst. Kanskje det også er omstridte tema som skal diskuteres?

I en slik situasjon kan IGP-metoden bidra til å få alle med i en balansert dialog. Det er selvsagt viktig med et godt planlagt opplegg, gode spørsmålsformuleringer og tydelig prosessledelse. Forankring og involvering av administrativ og politisk ledelse er viktig for å lykkes.

I dette eksempelet tenker vi oss videre at det er en forsamling på 30 til 40 personer som skal arbeide med innspill til kommuneplanens samfunnsdel. En prosessleder har det overordnede ansvaret med å holde styr på tidsbruken, og se til at alt gjennomføres som planlagt. Les mer om forberedelse og gjennomføring av arbeidsverksted her.

IGP'en starter med at deltakerne deles inn i bord med 3 til 8 personer. Hvert bord har en gruppeleder som er valgt på forhånd. Gruppeleder styrer ordet og noterer ned det som blir sagt. Gruppeleder må være godt forberedt og ha satt seg inn i saksinnholdet på forhånd, slik at han kan passe på at alle rundt bordet slipper til, og at de holder seg til saken.

Praktisk utstyr som legges ut på hvert bord kan være: Flip-overark, tusjer, post-it-lapper og lignende.

Les om bruk av IGP-metoden i forbindelse med et kommunestyreverksted i Sør-Aurdal høsten 2020.