Fagområde: Tilflytting

Tar kommunene vare på nye innbyggere?

Nesten 80 prosent av kommunene i Distrikts-Norge har arbeidet målretta med å trekke til seg nye innbyggere. Blir samholdet og dugnadsånden taperne, slik Adresseavisen advarer mot 21. mai?

Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret 2008 – 2020

Det er ingen grunn til å så tvil om at Norsk senter for bygdeforskning er inne på noe når de forteller at tilhørighet, lokalt fellesskap og dugnadsånd blir skadelidende når et bygdesamfunn er i sterk vekst. Å ta imot og inkludere nye innbyggere er utfordrende. Det er heller ikke en aktivitet kommuner som arbeider for tilflytting prioriterer spesielt høyt.

På oppdrag fra Distriktssenteret har Ideas2evidence og Norut laget en oversikt over tilflyttingsarbeidet i distriktskommunene og undersøkt om arbeidet har en effekt på om eventuelle tilflyttere blir boende. Når sluttrapporten fra denne studien kommer i sommer, vil vi se at de fleste kommunene konsentrerer seg om kampen for å få folk til å komme. Det er bare noen av kommunene som bruker ressurser på inkluderingstiltak og vertskapsordninger for tilflyttere.

Inkludering handler i stor grad om å bli sett og å bli tatt med på det som skjer. Det er klart at det krever litt av et lokalsamfunn som skal ta vare på alle som kommer. I et stort, nytt byggefelt på Skatval kan det være vanskelig å følge opp. Dugnad virker integrerende, særlig for nytilflyttede. Men det ikke mange som selv oppsøker dugnadene. Er det mange nye på samme tid, kan det være utfordrende å dra med de nye. Å føle seg velkommen, ønska og verdsatt er grunnleggende menneskelige behov. Folk forventer at de blir sett når de flytter til et sted.

Selv om små lokalsamfunn med stor vekst får voksesmerter, er det ikke gitt at kommuner som jobber for å få flere innbyggere vil få de samme problemene når de lykkes. Gjennom både studier og vår nære kontakt med kommuner i hele landet, ser vi i Distriktssenteret at det kanskje viktigste for å lykkes er å ha mange tanker i hodet samtidig. Og se dem i sammenheng.

Skal tilflyttere bli boende og trives, må de ha jobb- eller pendlemuligheter, den boligen de ønsker seg, frivillige organisasjoner som tar dem med og mye annet. Jo mer som er på plass og som henger sammen, jo raskere vil tilflytterne bli en del av lokalsamfunnet. Samhold og dugnad kan være en del av vegen dit.

Stikkord: