Opplæring i plan for politikarar

Hvordan kan politisk styring i større grad skje gjennom kommunale plansystemet, fremfor å styre gjennom behandling av enkeltsaker?

Tester ut nye samarbeidsmåter

Statsforvalteren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal er i samarbeid med Distriktssenteret i gang med å teste ut nye samarbeidsmåter med distriktskommuner i fylket. Målet er at kommunene skal bli bedre i stand til å utøve rollen som samfunnsutvikler i henhold til plan og bygningsloven. Partene tilbyr en samordnet og mer målrettet og tilpasset oppfølging til kommunene. Tidsramme for samarbeidet tilsvarer inneværende  kommunestyreperioden 2023-2027.

Gjennom satsinga «Opplæring i plan for politikere» får distriktskommuner i Møre og Romsdal to tilbud. En serie fagmoduler med korte filmer som er åpent tilgjengelig for alle. Og opplegget «Tett på» som består av et tverrfaglig kompetanseteam som følger utvalgte og motiverte kommuner gjennom hele kommunestyreperioden.

En gruppe mennesker i en stor sal sitter å ser på en video på et lerret.

Det digitale innlegget om realistisk planlegging blir vist i Gjemnes.

Digitalt

Det er laga ei heil rekke korte filmer som gir grunnleggende kunnskap om viktige tema i kommunene sitt planleggingsarbeid. Selv om filmene er utvikla for kommuner i Møre og Romsdal, er innholdet like relevant for distriktskommuner i hele landet.

De planfaglige hyllevarene består av fagmoduler, med korte filmer og innspilte innlegg kombinert med refleksjonsspørsmål og gruppeoppgaver. Innholdet er under utvikling og blir gjort tilgjengelig fortløpende.  Kommunene kan selv plukke og bruke det materiellet som passer dem, der de er i sin planprosess. Filmene er allerede tilgjengelig på Statsforvalteren sine nettsider.

En dame snakker og gestikulerer med hendene. En mann og en dame sitter ved bordet og følger med. Bak de ser vi et lerret med et lysbilde som har overskriften "Gruppearbeid 1"

Det ble gode diskusjoner i gruppearbeidet i Gjemnes kommune.

Tett på

I Tett på-sporet er det satt sammen tverrfaglige kompetanseteam og opplegget blir tilpassa og planlagt sammen med kommunen. Oppfølginga tar utgangspunkt i kommunens behov, basert på dialog med politisk og administrativ ledelse. Det skal være  minst ett årlig fysisk arbeidsverksted. Det digitale innholdet blir også brukt i Tett På-tilbudet.

Statsforvalteren og fylkeskommunen er i førersetet for utvikling av innholdet, og har dialogen med kommunene. Distriktssenteret inngår som en del av laget, særlig som støttespiller for de regionale aktørene. Distriktssenteret bidrar også med leveranser til kommunene.

Kommunene som deltar er Fjord kommune, Gjemnes kommune, Vanylven kommune, Stranda kommune og Sande kommune.

Kommunenes utfordringer handler om flere ting:  

  • Få ansatte, utskifting i nøkkelstillinger og rekrutteringsutfordringer  
  • Manglende kompetanse på samfunnsplanlegging hos folkevalgte, og prioritering av plansaker  
  • Realitetsforståelse
  • Mange folkevalgte er opptatt av å få gjennom kampsaker, på tross av planvedtak  
  • Planarbeid blir mer prosjektbasert og avhengig av enkeltpersoner enn som kontinuerlig styring- og utviklingsverktøy som innbefatter hele organisasjonen  
  • Varierende tillit mellom politikk og administrasjon lokalt, og overfor stat og fylkeskommune  

Bakgrunn

Tanken om opplæringsprogrammet oppstod i kjølvannet av en skreddersydd fagdag om strategisk samfunnsplanlegging og bærekraftig arealforvaltning i Vanylven våren 2023.

Generalistkommuneutvalget og Klimautvalget 2050 peker på at både staten og fylkeskommunen må ta en tydeligere rolle overfor kommuner, slik at de skal kunne ivareta sine oppgaver. Utvalgene mener blant annet at veiledningsrollen til fylkeskommunen bør tydeliggjøres, og det bør gis mer praktisk bistand til kommunene i deres planlegging, der kommunene mangler kapasitet og kompetanse. Generalistkommuneutvalget anbefaler også at staten bør ta en mer aktiv rolle som tilrettelegger for at alle kommuner skal kunne ivareta sine oppgaver, inkludert fornying og innovasjon.

Sjekk ut enkelplanlegging.no

Her kan du finne gode tips og råd om hvordan dere kan planlegge ut fra egen kommune sine forutsetninger og behov. Nettsida er skreddersydd for små kommuner men kan også være nyttig for dere som er større.

Enkelplanlegging.no gir kommunen veiledning i minimumskrava til kommunalt planarbeid, innspill til gode arbeidsmåter, kunnskapskilder og hvem som kan være støttespillere. Målet er at den skal bidra til at små kommuner med få ressurser klarer å gjennomføre planarbeid etter kravene, samtidig som kommunen bruker handlingsrommet til å ikke gjøre arbeidet for omfattende.

Besøk enkelplanlegging.no