Fagområde: Kommunereformen

Larvik og Lardal vil slå seg sammen

20. november 2015 leverte kommunene Larvik og Lardal i Vestfold sin søknad om sammenslåing for å bli den nye kommunen Larvik. Kommunesenteret skal ligge i Larvik by, og utviklingen av nærdemokratiet skal prioriteres høyt ved etableringen av den nye kommunen.

Bakgrunn for sammenslåingen

Formannskapene i de to kommunene møttes 28. august 2014, og ble enig om å starte et utredningsarbeid for å kunne avklare grunnlaget for en sammenslåing av de to kommunene. Kommunestyrene i de to kommunene fulgte opp med vedtak i september 2015.

Utredningen ble foretatt av de to rådmennene og konsulentfirmaet Kurt Orre, og var til politisk behandling i mars og april 2015. I de samme møtene ble det fattet vedtak om å opprette et politisk forhandlingsutvalg.

Nærdemokratiet blir høyt prioritert i Larvik kommune

Navnet på den nye kommunen skal være Larvik kommune og kommunesenteret er Larvik by. Dette er slått fast i felles politisk plattform av 2. juni 2015, som er fremforhandlet av de folkevalgte forhandlingsdelegasjonene fra de to kommunene.

Kommunene har følgende prinsipper for sammenslåingsprosessen:

  • En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de to kommunenes identitet, fortrinn, sterke sider og utfordringer.
  • Samarbeidet om sammenslåingen skal preges av raushet og forståelse for hverandres ståsted.
  • Utvikling av nærdemokratiet skal gis høy prioritet ved etablering av den nye kommunen.
  • Det skal legges vekt på at avstanden fra Lardal til Larvik sentrum er lengre enn fra andre områder i Larvik kommune til sentrum.

Folkemøter og innbyggerundersøkelse

TNS Gallup gjennomførte i uke 7 en innbyggerundersøkelse på vegne av Lardal kommune. Kommunene har også gjennomført flere folkemøter.

Politisk behandling

Kommunestyret i Lardal vedtok 12. november 2015 mot seks stemmer å søke sammenslåing med Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik gjorde enstemmig det samme vedtaket 19. november 2015.

19. november var den store møtedagen. Fylkesmannen i Vestfold hadde innkalt de to kommunestyremøtene til felles møte for å gjøre vedtak om sammenslåing. Vedtaket ble deretter fulgt opp med egne vedtak i de to separate kommunestyrene.

Søknaden om sammenslåing ble sendt av Fylkesmannen i Vestfold til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. november. Departementet signaliserte ved overleveringen at vedtak gjennom kongelig resolusjon ventes å være klart før påske 2016.

Lardal får direkte innflytelse på utviklingen i Larvik kommune

I søknaden skriver Fylkesmannen at Larvik kommune i dag har 43.771 innbyggere og Lardal kommune 2.472 innbyggere. Det er forventet befolkningsvekst i dagens Larvik de kommende årene. Med sammenslåingen vil dagens Lardal også ta del i denne veksten og dermed få en mer balansert befolkningsutvikling på sikt.

I dag arbeider en stor del av Lardal sin befolkning i Larvik og benytter dermed også deler av tjenestetilbudet. Ved sammenslåingen vil innbyggerne i Lardal på direkte innflytelse på utviklingen i Larvik og dermed styrkes demokratiet. Fylkesmannen påpeker også i søknaden at den politiske plattformen forut for etableringen legger vekt på utvikling av nærdemokratiske ordninger.

Organiseringen av den nye kommunen

Fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen av kommunene skal bestå av 12 representanter hvorav 7 fra Larvik og 5 fra Lardal.

Den nye kommunen Larvik skal etableres fra 1. januar 2018. Frem til kommunevalget 2019 skal kommunestyret bestå av 43 representanter, hvorav Larvik har 35 og Lardal 8. Etter kommunevalget i 2019 skal kommunestyret bestå av det antall medlemmer det nye kommunestyret i 2018 beslutter.

Det er også fattet vedtak om å opprette et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal bestå av fellesnemnda sine 12 representanter og fra arbeidstakersiden 4 medlemmer som er oppnevnt av de ansatte.